မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်အရှေ့တောင်အာရှ သဘာ၀ ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေး စီမံကိန်း

ပြန်လည်နေရာချထားရေး မူဘောင်

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၇


သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမူဘောင်

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၇