လျှောက်ထားသူမှ လာရောက်ထုတ်ယူရန် ခွင့်ပြုပြီး အမှုတွဲများစာရင်း