ဈေးများနှင့်ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာနမှ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ‌သီရိမင်္ဂလာဈေး


သီရိမင်္ဂလာဈေး


ကြက်/ဘဲဈေး


သီရိမင်္ဂလာဈေ


သီရိမင်္ဂလာဈေး


ကြက်/ဘဲဈေး


မှတ်တမ်းပုံ


ရွှေပိတောက်ငါးဈေး


ရွှေပိတောက်ငါးဈေး