အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)သို့ မြေပိုင်ဆိုင်မှုမှန်ဖြင့် တင်ပြလာသော အထပ်နိမ့်အဆောက်အအုံများတွင် ပုံစံစစ်ဆေးခလာရောက်ပေးသွင်းရန် (၂)ကြိမ်အကြောင်းကြားထားပြီး လာရောက်ပေးသွင်းခြင်းမရှိသော အဆောက်အအုံစာရင်းများ