(၁၂)အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) ၀၉ ၇၇၈၉၄၀၅၉၃
၀၉ ၇၇၈၉၄၀၅၉၄
ခရိုင်မှူး၊ အရှေ့ပိုင်းခရိုင် ၀၉ ၂၅၀၂၈၃၈၂၃
ခရိုင်မှူး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင် ၀၉ ၂၅၀၂၈၃၈၁၂
ခရိုင်မှူး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင် ၀၉ ၅၀၅၄၅၆၅
ခရိုင်မှူး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင် ၀၉ ၇၃၀၁၉၀၁၁