(၁၁)အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) သို့ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဒုတိယဌာနမှူး(စစ်ဆေးရေး) ၀၁-၃၈၁၃၇၇
ဒုတိယဌာနမှူး(ပုံစံခွင့်ပြု) ၀၁-၃၇၉၆၁၈
ဒုတိယဌာနမှူး(တည်ဆောက်) ၀၁-၃၇၄၃၆၆