အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)

ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်ဆန်သည့်စနစ်ဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု

(က) ရေဆက်သွယ်ခွင့်လျှောက်ထားမှုအဆင့်ဆင့်

(၁) မြို့နယ်ရေရရှိရေးနှင့်ရေပေးဝေရေးတာဝန်ခံရုံးတွင် ရေဆက်သွယ်လိုသည့် လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ် ဖော်ပြ၍ သတ်မှတ်ပုံစံတွင်ဖြည့်စွက်ရပါမည်။

(၂) မြို့နယ်တာဝန်ခံမှ ရေပေးဝေနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ အား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ (၃)ရက်အတွင်းအကြောင်းပြန်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၃) ရေပေးဝေနိုင်ပါက ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရန်အတွက် ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ၊ အဆိုပြု ရေဆက်သွယ်ပုံစံ (drawing) (၂)စုံ ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမိတ္တူ (သို့မဟုတ်) နေထိုင်ကြောင်း အထောက်အထားများဖြင့် အမှုတွဲဖွင့်၍ မြို့နယ်တာဝန်ခံရုံးတွင် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၄) ၎င်းအမှုအတွဲအား မြို့နယ်တာဝန်ခံမှ စစ်ဆေးပြီး ဝန်ဆောင်ခငွေနှင့် ရေမီတာတန်ဖိုး တွက်ချက်ပေး မည်ဖြစ်၍ မြို့နယ်ရုံး၌ပင်ငွေပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၅)ငွေပေးသွင်းသည့် အထောက်အထားဖြင့် မြို့နယ်တာဝန်ခံမှ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြ၍ ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ရုံးချုပ်စတို၌ ရေမီတာထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၆)ကာယကံရှင်မှ ငွေပေးသွင်းပြီး (၃)ရက်အကြာတွင် မြို့နယ်၌ ရေမီတာရောက်ရှိပြီးဖြစ်သဖြင့် ရေဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

(၇)ရေဆက်သွယ်ခွင့်လျှောက်ထားသော အမှုတွဲအား မြို့နယ်မှ ခရိုင်၊ ခရိုင်မှ ရုံးချုပ်သို့ အဆင့်ဆင့် တင်ပြ၍ ရုံးချုပ်မှအတည်ပြုထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ရာ ငွေပေးသွင်းပြီး (၇)ရက်အကြာတွင် ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။


(ခ) သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခများ

(၁)ဝန်ဆောင်ခများ
(က) ရေဆက်သွယ်ခွင့် (ယာယီ/အပြီးသတ်/အိမ်ဟောင်း) ၄၀၀ဝိ/-

(ခ ) ရေပိုဆက်သွယ်ခွင့် ၇၅၀ဝိ/-

(ဂ ) ဆင့်ပွားရေဆက်သွယ်ခွင့် ၂၀၀ဝိ/-

(ဃ ) ရေပိုက်ပြောင်းရွှေ့ဆက်သွယ်ခွင့် ၆၀၀ဝိ/-

(င ) လျှပ်စစ်ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့် ၃၅၀ဝိ/-
(မြေညီ ၁/၂ HP နှင့် ကျန်အထပ်များ ၃/၄ HPအထိ)
(စ ) လျှပ်စစ်ရေစုပ်စက်မြင်းကောင်ရေတိုးမြှင့်တပ်ဆင်ခွင့် ၂၀၀၀ဝိ/-
(၁ ၁/၂ HP အထိ)
(၁ ၁/၂ HP တိုးတိုင်း)(ထပ်မံပေးဆောင်ရပါမည်) ၁၀၀၀ဝိ/-
(၂) ပိုက်ဖောက်ခနှုန်းထားများ
(က) ပိုက်ဖောက်ခ ၃/၄ " Ø ၂၀၀ဝိ/-

(ခ ) ပိုက်ဖောက်ခ ၁ " Ø ၂၅၀ဝိ/-

(ဂ ) ပိုက်ဖောက်ခ ၁ ၁/၄ "Ø ၃၀၀ဝိ/-

(ဃ ) ပိုက်ဖောက်ခ ၁ ၁/၂ " Ø ၃၅၀ဝိ/-

(င ) ပိုက်ဖောက်ခ ၂ " Ø ၅၀၀ဝိ/-
(စ ) ပိုက်ဖောက်ခ ၄ " Ø ၂၅၀၀ဝိ/-
(ဆ ) ပိုက်ဖောက်ခ ၆ " Ø ၃၅၀၀ဝိ/-
(၃) ဒဏ်ကြေးငွေနှုန်းထားများ
(က) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရေဆက်သွယ်ခြင်း ၅၀၀၀ဝိ/-

(ခ ) ရေမီတာကိုဖျက်ဆီးခြင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း၊ ၅၀၀၀ဝိ/-

ရေမီတာအစိတ်အပိုင်းကိုဖြုတ်ခြင်းနှင့် ရေမီတာရှေ့မှ
ဖောက်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ ရေပိုက်လိုင်းပုံစံပြောင်းလဲဆက်သွယ်ခြင်း
(ဂ ) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခြင်း ၅၀၀၀ဝိ/-

(၄) ရေမီတာနှုန်းထားများ
(က) ၃/၄"Ø ၃၅၀၀ဝိ/-

(ခ ) ၁"Ø ၆၀၀၀ဝိ/-

(ဂ ) ၁ ၁/၂"Ø ၁၂၀၀၀ဝိ/-

(ဃ ) ၂"Ø ၁၄၀၀၀ဝိ/-

(င ) ၃"Ø ၁၉၀၀၀ဝိ/-
(စ ) ၄"Ø ၂၂၀၀၀ဝိ/-
(ဆ ) ၆"Ø ၃၅၀၀၀ဝိ/-

(ဂ) ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပါက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ချက်များ

(၁) P.E(Water & Sanitation) , R.S.E (Water & Sanitation) , R.E (Water & Sanitation)တို့မှ ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့နှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

(၂) ရေမီတာနှင့် ရေစုပ်စက်များအား ဌာနမှသတ်မှတ်နေရာတွင် တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၃) ရေမီတာအား ရေမီတာအိမ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၄) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျင် မြို့နယ်ရေရရှိရေးနှင့်ရေပေးဝေရေးတာဝန်ခံရုံးသို့ အကြောင်းကြား ရမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်တာဝန်ခံ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) ရေဆက်သွယ်သုံးစွဲသူမှ လိုက်နာရမည့် အစည်းကမ်းချက်များ

(၁) ရေဆက်သွယ်မှုအား ခွင့်ပြုပုံစံအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂) ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ သတ်မှတ်သောနေရာ၊ ရေမီတာဖတ်ဝန်ထမ်းမှ ဖတ်ရှု့စစ်ဆေး ဝင်/ထွက် နိုင်သောနေရာ၊ ရေနစ်မြုပ်မှုမရှိသည့်နေရာတွင် ရေမီတာအိမ်(Meter Box) ဖြင့် စနစ်တကျတပ်ဆင်ရမည်။

(၃) ရေမီတာကို တရားမဝင်ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေမီတာအစိတ်အပိုင်းကိုဖြုတ်ခြင်း၊ ရေမီတာကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဖြုတ်သိမ်းခြင်း၊ တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခြင်း၊ ရေမီတာရှေ့မှ ဖောက်ယူသုံးစွဲခြင်း မပြုရ။

(၄) ခွင်ပြုထားသော ရေပိုက်လိုင်းမှ အခြားသူသို့ တရားမဝင် ဆင့်ပွားရေပိုက်လိုင်းခွဲ၍ ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ရေကို တဆင့်ပြန်လည်ရောင်းစားခြင်း မပြုရ။

(၅) ကျသင့်သော ရေဖိုးရေခအား လစဉ်ပုံမှန်ပေးဆောင်ရမည်။ ရေဖိုးရေခများကို နှိုးဆော်စာရရှိသည့် နေ့မှ (၁၀)ရက်အတွင်း ပေးသွင်းရမည်။

(၆) ကျသင့်သော ရေဖိုးရေခကိုပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်လျင်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီက ထုတ်ပြန်ထားသော ရေသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်တစ်စုံတစ်ရာကို မလိုက်နာလျင်ဖြစ်စေ ရေဖြတ်တောက် အရေးယူခြင်းခံရမည်။

(၇) ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန်ဖြင့် ရေသုံးစွဲသောအိမ်ရှင်/မြေရှင်သည် ၎င်းပိုင်အဆောက်အအုံတွင် အဌား နေထိုင်သူ (သို့) တစ်နည်းနည်းဖြင့် အသုံးပြုသူအား မူလဆက်သွယ်ခွင့်ပြုထားသည့် ရေပိုက် (သို့) ရေလှောင်ကန်မှတဆင့် ဆက်လက်သုံးစွဲခွင့်ပြုရန် အကြောင်းမဲ့ပျက်ကွက်ခြင်း၊ ငြင်းဆန်ခြင်းပြုလျင် ဖြစ်စေ၊ ရေကိုလုံလောက်အောင်ပေးဝေခြင်း မပြုလျင်ဖြစ်စေ ရေဖြတ်တောက် အရေးယူခြင်းခံရမည်။

(၈) အဆောက်အဦတွင် နေထိုင်သုံးစွဲမည့် လူဦးရေအတွက် တစ်ရက်ခွဲစာရေသိုလှောင်မှု စနစ် ရှိရမည်။

(၉) အထက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲစည်ပင်သာယာဥပဒေ အရ အရေးယူခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Back to Top