စစ်ဆေးရေးဌာန

ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ကော်မတီ၏ မူဝါဒ၊ ဥပဒေစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းတာဝန် များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
 • ဌာနများမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စည်ပင်သာယာလုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံတော်မှ ထုတ်ပြန် ထားသော ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊
 • ဌာနများမှဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောလုပ်ငန်းများသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစည်ပင်သာယာ ရေး ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် ညီညွတ်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခြင်း၊
 • ဝန်ထမ်းများမှငွေကြေးမသမာမှုများ၊အလွဲသုံးစားမှုများမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက်ရှောင်တခင်၊  ပုံမှန်နှင့် အထူးစစ်ဆေးရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • စည်ပင်သာယာကော်မတီပိုင် ဝင်ငွေများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် စာရင်းများကို အချိန်မရွေး ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အခွန်ထမ်း ပြည်သူလူထုအား စည်ပင်သာယာရေးဝန်ထမ်းများမှ မိမိလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း မသမာသောနည်းဖြင့် လာဘ်ငွေရယူခြင်းများကို ကော်မတီသို့ လိုအပ်သလိုအရေးယူနိုင်ရန် စစ်ဆေးတင်ပြခြင်း၊
 • စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်းများအားအခွန်ထမ်းပြည်သူလူထူမှ အရေးယူစေလိုသော သဘောဖြင့် လိမ်လည်တိုင်ကြားမှုများကို အမှုမှန်ဖော်ထုတ် စစ်ဆေး၍ မှန်ကန်မှု မရှိပါက စည်ပင်သာယာ ဝန်ထမ်းများအား ကာကွယ်ပေးခြင်း၊
 • ဝန်ထမ်းများစည်းကမ်းလိုက်နာစေရေးအတွက် ဌာနများနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများ သို့ ရုံးဝတ်စုံနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားကို ရှောင်တခင် စစ်ဆေးရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဌာနများ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှ ကောက်ခံပေးသွင်းလျက်ရှိသော ဝင်ငွေများ စနစ်တကျပေးသွင်းမှု ရှိစေရန်နှင့် ဝင်ငွေတိုးတက် ရရှိစေရေးအတွက် စံချိန်ယူစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းများ၏ စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းအတာ အရွယ်အစားများကို တိကျမှန်ကန် စေရေးအတွက် စစ်ဆေးတင်ပြနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • လုပ်ငန်းကော်မတီမှခွင့်ပြုချက်ရရှိလာသော(၅၀)သိန်းနှင့်အထက်လုပ်ငန်းများ၏ ခွင့်ပြုချက်မိတ္တူပေးပို့လာပါက လုပ်ငန်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးပြီး လုပ်ငန်းပြီးစီးကြောင်းအစီရင်ခံစာ (Completion Certificate)ကို ထောက်ခံတင်ပြပြီး သက်ဆိုင်ရာကော်မတီဝင်၏ အတည်ပြု လက်မှတ်ရယူပေးခြင်း၊
 • အရေးပေါ်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါက ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းစစ်ဆေးပြီး ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းနှင့် ကုန်ကျမည့်ခန့်မှန်း တန်ဖိုးငွေများကို အမြန်ဆုံး သတင်းပို့ တင်ပြခြင်း၊
 • ပစ္စည်းအလေအလွင့် အပျက်အစီးနှင့် လုပ်အားများ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရေးအတွက် စစ်ဆေးနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • ဌာနနှင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများမှ ကောက်ခံရသည့် ဘဏ္ဍာငွေများ အပြည့်အဝ ကောက်ခံရရှိရေးနှင့် ဘဏ္ဍာငွေများသုံးစွဲရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးတင်ပြခြင်း၊
 • တိုင်စာ၊ ပစ်စာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးရန် တာဝန်ပေးအပ်လာပါက အဖြစ်မှန် ဖော်ထုတ်၍ ကော်မတီသို့ စစ်ဆေးတင်ပြခြင်း၊
 • ဝန်ထမ်းများ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကင်းရှင်းရေး၊ တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရေး တို့အတွက် စစ်ဆေးနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • အထက်အကြီးအကဲများမှ သီးခြားတာဝန်ပေးညွှန်ကြားလာသောလုပ်ငန်းများအား အထူးစစ် အဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ဆေးခြင်းများကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

Back to Top