အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
ယူနီဗာဆယ် မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၇၃၁၀၅၀၃၂ ၈၅၀၀ ရေး ၆:၀၀
ရွှေပြည်စိုး ကွင်း(၁) ၀၉-၇၃၁၄၇၃၀၉ ၈၃၀၀ ရေး ၇:၀၀ ၈:၀၀
ရွှေဝယ်မင်း ကွင်း(၁) ၀၉-၂၅၃၇၉၀၇၃၁ ၂၃၃၀၀ မြိတ် ၉:၀၀ ၅:၀၀
၁၃၃၀၀ ထားဝယ်
သုန္ဒြေ ဈ-၉ ၀၉-၄၉၂၈၅၅၅၇ ၂၂၀၀၀ မြိတ် ၂:၀၀
၄၅၀၀၀ ကော့သောင်း
တနင်္သာရီ စ-၇ ၀၉-၇၃၀၄၂၈၀၅ ၁၈၀၀၀ မြိတ် ၂:၃၀
၃၈၀၀၀ ကော့သောင်း
ကောင်းသစ်စံ စ-၅ ၀၁-၇၀၆၁၈၂ ၁၃၃၀၀ ထားဝယ် ၂:၀၀
ရွှေဝယ်ရတနာ စ-၄ ၀၉-၈၆၁၄၉၆၈ ၂၁၀၀၀ မြိတ် ၁:၃၀
သီဟမင်း စ-၁ ၀၉-၄၂၅၂၆၄၇၈၉ ၁၈၅၀၀ မြိတ် ၂:၀၀
ဝင်းရတနာ ဆ-၅ ၀၉-၈၆၅၁၇၉၃ ၂၅၀၀၀ မြိတ် ၂:၀၀၊ ၃:၀၀
၁၀ ရွှေထားဝယ် ဆ-၄ ၀၉-၇၃၀၄၄၉၆၄ ၁၃၀၀၀ ထားဝယ် ၂:၃၀
၂၁၃၀၀ မြိတ်
၄၁၃၀၀ ကော့သောင်း
၁၁ ရွှေလင်းထက် ည-၈ ၀၉-၄၅၀၀၀၃၂၇၄ ၄၅၀၀၀ ကော့သောင်း ၂:၀၀
၁၂ လပ်ကီးစတား ဋ/A-၁၅ ၀၉-၂၅၀၇၆၉၉၂၂ ၂၁၅၀၀ မြိတ် ၂:၃၀
၁၃ ရွှေလီရတနာ ဃ-၁ ၀၉-၅၀၂၉၈၅၄ ၂၁၀၀၀ မြိတ် ၂:၀၀
၁၄ အောင်သီဟ ဘ-၃၄ ၀၉-၇၃၂၄၀၆၉၂ ၈၅၀၀ ရေး ၁၀:၃၀ ၆:၃၀
၁၅ အောင်ရတနာ က-၈ ၀၁-၇၁၀၆၄၀ ၂၁၀၀၀ မြိတ် ၃:၀၀
၁၆ ရွှေဝယ်သူ ဃ-၁၁ ၀၉-၂၅၀၀၁၄၅၈၉ ၂၁၀၀၀ မြိတ် ၂:၃၀
၁၇ ရွှေပုလဲသီ ဃ-၁၃ ၀၉-၄၉၈၁၀၀၆၁ ၂၅၀၀၀ မြိတ် ၂:၀၀၊ ၄:၀၀
၁၅၀၀၀ ထားဝယ်
၁၈ ရွှေမြင်းပျံ ဃ/B-၁၅ ၀၉-၇၃၀၄၉၃၃၂ ၂၁၀၀၀ မြိတ် ၃:၀၀
၁၉ အန်တီဝင်း ဋ/A-၂ ၀၉-၂၅၄၅၇၉၉၂၂ ၁၅၃၀၀ ထားဝယ် ၂:၀၀
၂၅၃၀၀ မြိတ် ၄:၀၀
၂၀ အာကာမင်း ဋ/A-၁၀ ၀၉-၉၇၇၉၀၈၃၅၇ ၈၃၀၀ ရေး ၅:၃၀ ၆:၃၀
၂၁ ရွှေပျံလွှား ဋ/A-၁၃ ၀၉-၇၉၄၆၁၂၃၅၃ ၈၃၀၀ ရေး ၁၀:၃၀ ၅:၃၀
၂၂ နယူးရွှေလီ ဃ-၁၀ ၀၉-၇၃၁၉၉၁၈၃ ၄၁၃၀၀ ကော့သောင်း ၂:၀၀
ယာဉ်လိုင်း-၂၂