အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ရှမ်းပြည်နယ်-တောင်ပိုင်း)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
မန်းသစ္စာ ဏD -၉ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၂၂၄၄၉၈ ၁၁၃၀၀ တောင်ကြီး ၄:၃၀
တောင်ပေါ်သား ဏD-၆ မြင်းခြံလမ်း ၀၁-၇၀၅၀၈၉ ၆၃၀၀ နေပြည်တော် ၈:၀၀  
        ၁၁၃၀၀ တောင်ကြီး   ၆:၃၀
        ၁၀၈၀၀ မန္တလေး   ၇:၃၀
ရွှေနန်းတော် ဃ-၇၊ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၄၅၀၀၅၇၅၆၈ ၁၇၅၀၀ တောင်ကြီး ၇:၀၀
လုမ္ဗီနီ ယ-၂၆၊ ရပ်နားကွင်း(၃) ၀၉-၉၇၇၉၀၈၀၁၁ ၁၁၀၀၀၊ ၁၇၀၀၀(ထူး) မန္တလေး ၈:၃၀၊ ၉:၃၀ ၉:၀၀
        ၁၁၅၀၀၊ ၁၈၀၀၀(ထူး) တောင်ကြီး ၇:၀၀၊ ၈:၀၀ ၆:၀၀၊ ၇:၀၀
        ၁၃၀၀၀၊ ၁၆၅၀၀(ထူး) မုံရွာ   ၈:၀၀
ရွှေမန္တလာ ဏD-၁၊၂ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၅၀၄၂၆၄၄၊ ၀၁-၇၀၁၆၁၅ ၁၁၀၀၀ တောင်ကြီး ၇:၀၀
ရွှေမန်းသူ၊ရှမ်းမလေး က/၂၊ ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၁-၆၃၆၇၃၈ ၁၁၀၀၀ တောင်ကြီး ၂:၃၀
ရွှေကမ္ဘာ ဏD-၁၆ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၀၆၂၄၂ ၁၁၀၀၀၊ ၁၇၀၀၀(ထူး) တောင်ကြီး ၆:၃၀
        ၁၀၉၀၀၊ ၁၃၅၀၀(ထူး) မန္တလေး ၉:၀၀
        ၉၅၀၀ သာစည် ၆:၃၀
အောင်စစ်ခိုင် ဆ/၇၊ ဒဂုံလမ်း ၀၉-၄၂၁၁၄၇၄၄၆ ၉၅၀၀ သာစည် ၆:၃၀
        ၁၁၀၀၀ တောင်ကြီး ၄:၃၀
        ၂၀၃၀၀ စစ်တွေ ၈:၀၀  
ရဲသူအောင် ဏD-၁၀၊ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၀၄၃၃၈ ၁၁၃၀၀ တောင်ကြီး ၃:၀၀
        ၁၁၃၀၀ ရေစကြို ၆:၀၀
၁၀ နယူးမန္တလာထွန်း ဏE-၁၇၊ ၁၈ မြင်းခြံလမ်း ၀၁-၇၀၇၅၅၉၊ ၀၉-၄၉၂၉၁၂၀၈၊ ၀၁-၄၀၃၉၆၉ ၁၀၆၀၀/၁၄၀၀၀ ပြင်ဦးလွင် ၆:၀၀၊ ၇:၀၀
        ၁၂၀၀၀ တောင်ကြီး ၆:၃၀၊ ၈:၃၀
        ၁၀၆၀၀/၁၄၀၀၀ မန္တလေး ၆:၀၀၊ ၈:၃၀
၁၁ သစ္စာဦး ဋA-၁၆၊၁၇ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၇၃၂၅၂၉၈၄ ၁၂၀၀၀၊ ၁၂၉၀၀ တောင်ကြီး ၅:၀၀
၁၂ ရွှေလွန်းပျံ ည/၁၅၊ ၁၆ ၀၁-၆၃၇၆၅၈ ၁၁၅၀၀၊ ၁၇၅၀၀ တောင်ကြီး ၂:၀၀၊ ၆:၀၀
        ၁၇၀၀၀(ထူး) လားရှိုး ၅:၀၀၊
၁၃ တို့ညီနောင် ဏ/D-၃ ၀၉-၄၄၄၀၂၈၁၀၆၊ ၀၉-၄၂၀၂၀၃၀၄၀ ၁၂၃၀၀၊ ၁၈၅၀၀(ထူး) တောင်ကြီး ၆:၀၀
၁၄ ရွှေတောင်ရိုး ဏF-၊၁၈ မကွေးလမ်း ၀၉-၇၃၁၁၃၀၀၁၊ ၁၁၅၀၀ တောင်ကြီး ၅:၀၀၊ ၇:၀၀
၁၅ ရန်ကြီးအောင် ဏE-၈ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၂၄၂၅၆၀ ၁၁၂၀၀ တောင်ကြီး ၅:၀၀
၁၆ ESE ဏD-၄ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၂၄၂၈၀၃ ၁၂၃၀၀၊ ၁၆၃၀၀ တောင်ကြီး ၄:၀၀
၁၇ GI Group ဏD-၁၃ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၆၂၆၄၄၄၄ ၁၂၀၀၀၊ ၁၅၀၀၀ မြဝတီ ၈:၀၀ ၉:၀၀
        ၂၃၅၀၀၊ ၃၂၀၀၀ မူဆယ် ၇:၀၀
        ၁၀၅၀၀၊ ၁၅၃၀၀ (ထူး) မန္တလေး ၉:၀၀
        ၇၀၀၀၊ ၁၂၀၀၀ ဘားအံ ၈:၀၀ ၉:၀၀
၁၈ တောင်ပြာတန်း မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၄၂၀၀၃၀၄၀ ၁၂၀၀၀ တောင်ကြီး ၅:၀၀
        ၁၇၅၀၀ တောင်ကြီး ၇:၀၀
၁၉ မန်းသစ္စာ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၂၂၄၄၉၈ ၁၁၃၀၀ တောင်ကြီး ၄:၀၀
၂၀ ရွှေကျောက်မဲ မကွေးလမ်း ၀၉-၂၅၀၈၁၆၇၂၄ ၁၆၅၀၀ ကျောက်မဲ ၆:၀၀
        ၁၈၀၀၀ သီပေါ ၆:၀၀
ယာဉ်လိုင်း-၂၀