အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ရှမ်းပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
ဂျူပီတာ ခ/၉ (ပ)ကွင်း ၀၉ ၄၃၀၆၇၇၈၆၊ ၀၉၄၃၂၁၄၈၃၃ ၁၅၀၀၀
၈၀၀၀
၂၀၀၀၀
လားရှိုး
မိတ္ထိလာ
မူဆယ်
၄:၀၀
၆:၃၀
၄:၀၀
မန္တလာမင်း က/၃(ပ)ကွင်း
က/၆(ကုန်ဂိတ်)
အောင်ဆန်းကွင်း
တောင်ဘက်(ခွဲ)
၀၁ ၇၀၄၇၅၉၊ ၀၁ ၆၃၆၈၀၀၊ ၀၁ ၆၃၇၃၃၇၊ ၀၁ ၇၀၀၁၉၄၊ ၀၉ ၅၀၂၀၁၈၁ ၁၂၅၀၀
၂၀၅၀၀ (VIP)
တောင်ကြီး ၆:၀၀
၇:၃၀
ရွှေမန်းသူ က/၂(ပ)ကွင်း၊ တောင်ဥက္ကလာ ပါရမီ၀င်း (ဂိတ်ရင်း) ၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၄၄
၀၉ ၂၆၁၄၀၀၈၅၅
၀၉ ၃၁၃၁၃၆၆၉
၁၀၇၀၀ တောင်ကြီး ၄:၃၀
မန်းရွှေပြည်
(လားရှိုး၊ မန်းရွှေပြည်)
ဘ/ ၁၉၊၂၀၊၂၁ (ပ)ကွင်း အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ) ၀၉ ၉၇၇၉၂၁၁၄၆၊ ၀၉ ၂၀၁၈၉၀၂၊ ၀၉၇၃၂၄၂၂၈၇၊ ၀၉၄၀၂၅၉၆၂၅၂၊ ၀၉ ၄၂၀၀၈၈၀၇၇၊ ၀၉ ၄၂၀၀၈၈၀၆၆ ၁၄၅၀၀
၁၈၀၀၀ (VIP)
လားရှိုး ၄:၀၀
၅:၀၀
ရွှေလားရှိုး ဏG/၁၈၊ မကွေးလမ်း၊ အောင်ဆန်းကွင်း ​တောင်ဘက် (ခွဲ) ၀၉ ၇၃၁၄၆၄၆၇၊ ၀၉ ၇၃၁၄၆၄၆၈၊ ၀၉ ၇၃၁၄၆၄၆၉၊
၀၉ ၄၉၃၃၆၁၅၁
၁၄၅၀၀
၂၀၀၀၀
လားရှိုး ၄:၀၀(၂)စီး
၅:၀၀
ရွှေကျောက်မဲ ဏ-G/၁၀၊ မကွေးလမ်း
အောင်ဆန်းကွင်း ရှေ့ (ဂိတ်ခွဲ)
၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၄၊ ၀၉၂၅၀၈၁၆၇၂၂၊ ၀၉ ၂၅၀၈၁၆၇၂၃ ၁၆၅၀၀ (ထူး)
၁၈၀၀၀ (ထူး)
ကျောက်မဲ
သီပေါ
၆:၀၀
ရွှေတောင်ရိုး ဏ-F/၁၈၊ မကွေးလမ်း
အောင်ဆန်းကွင်း မြောက်ဘက် (ခွဲ)
၀၉ ၇၃၁၁၃၀၀၁၊ ၀၉ ၄၃၀၉၁၅၂၂၊ ၀၉၃၂၀၂၀၄၄၄ ၁၈၀၀၀(VIP-A)
၁၃၀၀၀(VIP-B)
၁၁၅၀၀
တောင်ကြီး ၆:၀၀

၇:၀၀(၂)စီး
တက်လမ်း ဏ-F/၁၄-၁၅၊ မကွေးလမ်း
အောင်ဆန်းကွင်း အထူးတန်း ဝင်ပေါက်ဘေး(ခွဲ)
၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၁၊ ၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၇၊ ၀၉ ၄၉၅၉၁၂၁၆၊ ၀၉၇၃၀၁၂၃၅၁ ၁၅၃၀၀(ထူး) လားရှိုး ၄:၀၀
Star OK ဏ-F/၉၊ မကွေးလမ်း
အောင်ဆန်းကွင်း ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)
၀၉ ၈၆၂၆၀၅၅၊ ၀၉၅၁၇၈၈၃၊ ၀၉ ၇၉၀၅၄၇၂၅၁၊ ၀၉၇၉၀၅၄၇၂၅၂ ၁၄၈၀၀
၂၃၈၀၀
လားရှိုး
မူဆယ်
၄:၀၀
၈:၀၀
၁၀ မြတ်မန္တလာထွန်း ဏ-F/၆-၇၊ မကွေးလမ်း
ပ/၂၇-၂၈ (ကုန်ဂိတ်) ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း၊အောင်ဆန်းကွင်း တောင်ဘက်ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)
၀၉ ၇၉၉၅၃၀၀၅၉၊ ၀၉ ၂၀၅၀၉၁၉၊ ၀၉ ၂၀၃၁၄၁၂ ၂၀၃၀၀(ထူး)
၂၃၃၀၀
၃၂၃၀၀(ထူး)
လားရှိုး
မူဆယ်

၄:၃၀
၄:၃၀
၅:၀၀
၁၁ ရာဇာထွန်း ဏ-F/၁၊ မကွေးလမ်း အောင်ဆန်းကွင်းရှေ့(ဂိတ်ခွဲ) ၀၉ ၉၇၇၉၀၆၆၀၃၊ ၀၉ ၉၇၇၉၀၆၆၀၄၊ ၀၉ ၂၅၀၇၆၇၀၀၅ ၁၄၈၀၀
၁၈၈၀၀ (ထူး)
လားရှိုး ၄:၀၀
၅:၀၀
၁၂ လုမ္ဗိနီ ယ/ ၂၅-၂၆ (ယ)ကွင်း ၀၉ ၉၇၇၉၀၈၀၁၁၊ ၀၉ ၉၇၇၉၀၈၀၂၂၊ ၀၉ ၄၅၀၀၅၇၅၆၈၊
၀၉ ၈၆၂၉၈၀၉
၁၁၅၀၀
၁၈၀၀၀(ထူး)
တောင်ကြီး ၆:၀၀၊ ၇:၀၀
၆:၀၀၊ ၇:၀၀
၁၃ Elite ယ/ ၅-၆-၇-၈ (ယ)ကွင်း ၀၁ ၆၃၆၆၉၉၊ ၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၁၁၊ ၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၂၂၊
၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၄၄, ၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၅၅၊ ၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၆၆၊
၀၉ ၉၇၇၈၃၈၃၇၇
၁၄၂၀၀
၂၉၂၀၀(ထူး)
တောင်ကြီး
၈:၀၀
၅:၀၀
၆:၀၀
၁၄ ရွှေလွန်းပျံ (ရွှေလွန်းပျံဦး) ည/၁၅-၁၆၊ ဥဿာ(အထက်)လမ်း ၀၉ ၇၃၁၂၄၅၄၅၊ ၀၉ ၄၂၅၂၉၀၄၇၂၊ ၀၉ ၇၈၀၂၆၇၈၉ ၁၇၅၀၀(ထူး)
၁၁၅၀၀

၁၇၀၀၀
တောင်ကြီး


လားရှိုး
၆:၀၀
၂:၀၀
၅:၀၀
၅:၀၀
၁၅ အောင်စစ်ခိုင် ဆ/၇-၈၊ ဒဂုံလမ်း ၀၉ ၇၃၂၁၂၁၀၇၊ ၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၆ ၊ ၀၉ ၄၂၁၁၄၇၄၄၈၊
၀၉ ၇၉၉၉၄၈၁၁၃
၁၁၀၀၀ တောင်ကြီး ၄:၃၀
၁၆ သစ္စာဦး ဋ-A/၁၆-၁၇၊ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉ ၇၃၂၅၂၉၈၄၊ ၀၉ ၇၃၂၅၂၉၈၅၊ ၀၉ ၄၂၀၀၃၂၂၁၂၊
၀၉ ၄၂၀၀၃၂၂၁၃
၁၁၂၀၀
၁၇၃၀၀(ထူး)
တောင်ကြီး ၅:၀၀
၆:၃၀
၁၇ JJ Express ဋ-A/၅-၆၊ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၁၊ ၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၂၊ ၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၃၊ ၀၉ ၇၃၁၂၃၅၇၄ ၁၉၈၀၀(ထူး)

၆၅၀၀
တောင်ကြီး

နေပြည်တော်


၈:၀၀
၆:၀၀

၁၂:၀၀၊ ၅:၀၀၊၁၀:၀၀
၁၈ ရွှေနန်းတော် ယ/၇၊ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၄၂၀၀၁၁၁၂၅၊ ၀၉ ၇၃၀၅၈၀၂၂ ၁၇၅၀၀(VIP) တောင်ကြီး ၇:၀၀
၁၉ နယူးမန္တလာထွန်း ဏ-E/၁၇-၁၈၊ မြင်းခြံလမ်း၊
အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဖဆပလ ရှေ့ (ဂိတ်ခွဲ)၊ အလုံဂိတ် (ဂိတ်ခွဲ)
၀၁ ၇၀၃၉၆၉၊ ၀၁ ၇၀၆၀၂၈၊ ၀၁ ၇၀၇၅၅၉၊ ၀၁ ၇၀၁၇၇၂ ၁၁၁၀၀ တောင်ကြီး ၄:၀၀
၂၀ ရန်ကြီးအောင် ဏ-E/၈၊ မြင်းခြံလမ်း၊
အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဖဆပလ ရှေ့ (ဂိတ်ခွဲ)၊ အလုံဂိတ် (ဂိတ်ခွဲ)
၀၉ ၇၃၂၄၂၅၆၀၊ ၀၉ ၇၃၀၁၃၇၆၁၊ ၀၉ ၇၇၃၀၁၃၇၆၁ ၁၁၂၀၀ ကျောက်မဲ ၆:၀၀
၂၁ တောင်ပြာတန်း ဏ-D/၁၈၊ မြင်းခြံလမ်း၊
အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဖဆပလ ရှေ့ (ဂိတ်ခွဲ)
၀၉ ၄၂၀၂၀၃၀၄၀၊ ၀၉ ၃၃၄၂၇၇၀၇၊ ၀၉၇၉၆၅၃၇၄၁၆ ၁၂၀၀၀
၁၇၅၀၀(ထူး)
တောင်ကြီး ၄:၀၀
၂၂ ရွှေကမ္ဘာ ဏ-D/၁၅- ၁၆၊ မြင်းခြံလမ်း၊
အောင်ဆန်းကွင်း၊ တောင်ဘက် ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)
၀၉ ၇၈၀၂၇၃၂၁၂၊ ၀၉၇၉၅၈၉၈၁၁၆၊ ၀၉ ၈၃၅၀၉၃၇၊ ၀၁ ၇၀၆၂၄၂ ၁၇၀၀၀
၁၁၀၀၀
ကျောက်မဲ ၆:၀၀
၂၃ GI Group ဏ-D/၁၃-၁၇၊ မြင်းခြံလမ်း၊
(ပ)ကွင်း
အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)
၀၉ ၇၃၆၂၆၆၆၆၊ ၀၉ ၇၃၇၈၇၇၇၇၊ ၀၉ ၄၃၁၅၈၇၇၇၊
၀၉ ၉၇၇၂၂၀၈၈၁၊ ၀၉၄၂၁၀၁၂၀၀၂၊ ၀၉ ၉၇၉၆၆၉၉၉
၃၂၀၀၀(ထူး)
၂၈၀၀၀(ထူး)
၂၃၅၀၀
မူဆယ် ၃:၃၀ ၄:၃၀
၂၄ ဝေဖြိုးအောင် ဏ-D/၁၂၊ ၁၄
ဏ-E/၆
မြင်းခြံလမ်း၊ အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)
(ပ)ကွင်း
၀၉ ၄၃၂၀၂၆၆၇၊ ၀၉ ၇၃၁၈၁၆၄၇၊ ၀၉၂၅၂၂၄၅၁၁၁၊ ၀၉ ၈၆၃၆၇၅၈ ၁၁၂၀၀ တောင်ကြီး ၅:၀၀
၂၅ ရဲသူအောင် ဏ-D/၁၀၊ မြင်းခြံလမ်း ၀၁ ၇၀၄၃၃၈၊ ၀၉ ၇၃၂၄၂၅၆၁၊ ၀၉ ၂၆၁၁၅၉၆၂၇ ၁၁၃၀၀ တောင်ကြီး ၃:၀၀
၂၆ မန်းသစ္စာ ဏ-D/၉၊ မြင်းခြံလမ်း၊
အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)
၀၉ ၇၃၂၂၄၄၉၈၊ ၀၁ ၇၁၀၅၈၂၊ ၀၉ ၄၂၈၂၀၃၅၅၄ ၁၁၃၀၀ တောင်ကြီး ၄:၃၀
၂၇ တောင်ပေါ်သား ဏ-D/၆၊ မြင်းခြံလမ်း၊
အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)
(ပ)ကွင်း
၀၁ ၇၀၅၀၈၉၊ ၀၉ ၃၆၀၈၀၄၇၄၊ ၀၉ ၇၃၂၄၄၅၅၄၊ ၀၉ ၄၂၀၀၃၀၀၆၈၊ ၀၉ ၅၂၁၅၆၀၄ ၁၁၃၀၀
၁၆၃၀၀(ထူး)
တောင်ကြီး ၆:၃၀
၂၈ ESE ဏ-D/၄၊ မြင်းခြံလမ်း၊ အလုံဂိတ် (ဂိတ်ခွဲ) ၀၉ ၇၃၂၄၂၈၀၃၊ ၀၉ ၂၅၈၅၄၅၉၇၃ ၁၂၃၀၀
၁၆၃၀၀(ထူး)
တောင်ကြီး
ရပ်စောက်
၄:၀၀
၂၉ ဒို့ညီနောင် ဏ-D/၃၊ မြင်းခြံလမ်း၊
အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)
၀၉ ၄၄၄၀၂၈၁၀၆၊ ၀၉ ၄၄၀၁၀၀၀၅၉၊ ၀၉ ၇၇၇၇၆၀၁၁၇ ၁၁၃၀၀
၁၅၅၀၀(ထူး)
တောင်ကြီး ၄:၀၀
၃၀ ရွှေမန္တလာ ဏ-D/၁+၂
ဏ-E/၁၆ (ကုန်ဂိတ်) မြင်းခြံလမ်း၊
အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)
၀၁ ၇၀၆၀၇၁၊ ၀၁ ၇၀၁၆၁၅၊ ၀၉ ၅၀၄၂၆၄၄၊ ၀၉ ၇၃၀၁၇၇၈၁၊
၀၉ ၂၂၂၈၇၃၅၊ ၀၉ ၄၂၀၇၂၀၀၅၈
၁၅၀၀၀
၂၁၅၀၀(ထူး)
၁၁၅၀၀
၁၈၅၀၀(ထူး)
၂၃၅၀၀
၁၅၀၀၀
၂၂၅၀၀

လားရှိုး

တောင်ကြီး

မူဆယ်
တောင်ကြီး
တောင်ကြီး
(Foreigner)
၄:၀၀
၅:၀၀
၇:၀၀

၄:၀၀၃၁ စွမ်း Group ည/၈ ဥဿာလမ်း ၀၉ ၂၆၁၅၅၅၃၂၁၊ ၀၉ ၉၇၀၈၈၈၄၇ ၁၁၅၀၀
၁၆၅၀၀
တောင်ကြီး
နမ်းစန်
၄:၀၀
၃၂ Famous ယ/ ၁၁, ၁၂, ၁၈ (ယ)ကွင်း ၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၁၁၊ ၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၂၂၊ ၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၃၃၊
၀၉ ၇၈၈၀၀၆၆၄၄၊
၁၂၀၀၀
၂၂၃၀၀(VIP)
တောင်ကြီး
ဟိုပုံး
၈:၀၀

၆:၀၀
၇:၀၀(VIP)3
ယာဉ်လိုင်း-၃၂