အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
E-lite ယ/၃၊၄၊၅ ၀၉-၉၇၇၈၃၈၃၃၃ ၁၄၂၀၀ တောင်ကြီး ၈:၀၀ ၅:၀၀၊ ၆:၀၀
၂၂၃၀၀(ထူး)
၇၂၀၀ နေပြည်တော် ၆:၀၀၊၁၀:၀၀၊၁၁:၀၀ ၁၂:၀၀၊ ၂:၀၀၊ ၄:၀၀၊ ၆:၀၀၊ ၇:၃၀၊ ၈:၃၀၊ ၉:၀၀၊ ၁၀:၀၀၊ ၁၀:၃၀
၁၂၇၀၀ မုံရွာ    
မြတ်မန္တလာထွန်း ဏ E-၆၊၇၊၈ မကွေးလမ်း ၀၉-၂၀၃၁၄၁၂၅ ၆၃၀၀ နေပြည်တော် ၀၉:၀၀၊ ၂၀:၀၀
ရွှေစင်စင်္ကြာ ဘ/၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆၊၂၇ ၀၉-၇၃၂၂၅၄၈၁ ၅၅၀၀ နေပြည်တော် ၆:၀၀၊ ၇:၀၀၊ ၈:၀၀၊ ၉:၀၀ ၁၀:၀၀၊ ၁၁:၀၀၊ ၁၂:၀၀
          ၁၇:၀၀၊ ၁၈:၀၀၊ ၁၉:၀၀၊ ၂၀:၀၀ ၂၁:၀၀
ရိုးမ င/၁၅၊ဉဿာလမ်း ၀၉-၈၆၁၁၀၆၀ ၅၅၀၀ နေပြည်တော် ၆:၃၀၊ ၈:၃၀ ၂၀:၃၀
        ၅၅၀၀ မြန်အောင် ၇:၀၀၊ ၈:၀၀၊ ၁၀:၃၀ ၂၀:၃၀
ဇာနည်ဘွား စ/၇၊ဒဂုံလမ်း ၀၉-၇၃၀၇၂၄၄ ၅၅၀၀ နေပြည်တော် ၅:၃၀ ၇:၃၀
        ၁၁၀၀၀ မန္တလေး ၆:၃၀
JJ-Express ဋA-၅၊၆၊ မော်လမြိုင်လမ်း ၇၃၁၂၃၅၇၁ ၆၅၀၀ နေပြည်တော် ၀၈:၀၀ ၁၂:၀၀၊၅:၀၀၊ ၁၀:၀၀
ရွှေမန်းသူ က/၂၊ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၁-၆၃၆၇၃၈ ၆၃၀၀ နေပြည်တော် ၀၇:၀၀၊၁၂:၀၀၊  
တောင်ပေါ်သား ဏ-D၆ မြင်းခြံလမ်း ၀၁-၇၀၅၀၈၉ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၀၈:၀၀ ၀၇:၃၀၊ ၀၆:၃၀
၆၃၀၀ နေပြည်တော်
၁၁၃၀၀ တောင်ကြီး
ရွှေမန္တလာ ဏD-၆ ၁၊၂ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၅၀၄၂၆၄၄ ၅၉၀၀ နေပြည်တော် ၁၈:၀၀
၁၀ နန်းထိုက်စံ ဃ/၂၊မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၇၃၀၂၄၂၈၂ ၇၅၀၀ ပျော်ဘွယ် ၁၀:၃၀ ၉:၃၀
၆၅၀၀ တပ်ကုန်း
၅၉၀၀ နေပြည်တော်
၁၁ ကြယ်စင်ဟိန်း ဆ/၂၊ဒဂုံလမ်း ၀၉-၇၃၀၇၇၂၀၆ ၆၃၀၀ နေပြည်တော် ၁၀:၀၀
၁၂ အောင်စိုးမိုး ဃ-၉(B) မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၃၁၅၂၁၅၆၉၊ ၀၉-၈၆၁၆၉၈၄ ၆၀၀၀ နေပြည်တော် ၄:၃၀ ၇:၃၀
၁၃ နေကြယ်မင်း ဂ/၂၊ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၉-၇၃၁၃၀၃၀၅ ၆၃၀၀ နေပြည်တော် ၁၀:၀၀ ၂:၀၀
၇၃၀၀ တပ်ကုန်း ၁၂:၀၀ ၇:၃၀
၈၃၀၀ ရမည်းသင်း ၁၄:၀၀ ၁၀:၃၀
၁၄ ကြယ်စင်ဟိန်း မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၇၃၀၇၇၂၀၆ ၆၃၀၀ နေပြည်တော် ၁၀:၀၀
၁၅ နေကြယ်မင်း မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၇၃၁၃၀၃၀၅ ၆၃၀၀ နေပြည်တော် ၁၂:၀၀ ၁၀:၃၀
၈၃၀၀ ရမည်းသင်း ၁၀:၀၀ ၇:၃၀
၁၆ တော်ဝင် ကွင်း(၁) ၀၉-၄၂၈၃၂၀၆၂၄ ၅၅၀၀ နေပြည်တော် ၇:၀၀၊ ၉:၀၀ ၁:၀၀၊ ၄:၀၀
ယာဉ်လိုင်း-၁၆