အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

​နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ ရိုးမ

င/၁၅ ဥဿာလမ်း

၀၉၈၆၁၁၀၆၁၊ ၀၉၄၂၀၀၅၈၀၄၉ ၅၅၀၀ နေပြည်တော် ၆:၃၀၊ ၈:၃၀ ၈:၃၀
၂။ ဇာနည်ဘွား စ/၇ ဒဂုံလမ်း ၀၉၇၃၀၂၇၄၄၊ ၀၉၉၆၆၄၀၅၅၁ ၅၅၀၀ နေပြည်တော် ၅:၃၀၊ ၇:၃၀ ၃:၃၀၊ ၆:၃၀
၃။ အောင်စစ်ခိုင်

ဆ/၇၊၈ ဒဂုံလမ်း

၀၉၇၃၂၁၂၁၀၇၊ ၀၉၄၂၁၁၄၇၄၄၆၊ ၀၉၄၂၁၁၄၇၄၄၈၊ ၀၉၇၉၉၉၄၈၁၁၃

၆၀၀၀၊ ၇၀၀၀၊ ၇၅၀၀

နေပြည်တော် ရမည်းသင်း ပျော်ဘွယ်

၆:၃၀

၄။ အောင်သူ (ရွှေအောင်သူ) ဆ/၆ ဒဂုံလမ်း

၀၉၅၄၀၄၅၈၃၊

ဝ၉၄၃၁၁၇၀၆၁

၆၀၀၀ ၇၅၀၀

နေပြည်တော် ရမည်းသင်း

၆:၃၀
၅။ မန္တလာမင်း

က/၃ (ပ)ကွင်း

က/၆(ကုန်ဂိတ်)

အောင်ဆန်းကွင်း တောင်ဘက်(ခွဲ)

၀၁၇၀၄၇၅၉၊ ၀၁၆၃၆၈၀၀၊ ၀၁၆၃၇၃၃၇၊ ၀၁၇၀၀၁၉၄၊ ၀၉၅၀၂၀၁၈၁

၇၁၀၀

၆၈၀၀

နေပြည်တော် (တပ်ကုန်း) နေပြည်တော်

၈:၃၀

၁:၀၀၊ ၃:၀၀၊ ၁၁:၃၀၊ ၆:၀၀

၆။ ​ရွှေမန်းသူ

က/၂ (ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ၊ ပါရမီဝင်း

၀၉၂၆၁၄၀၀၈၄၄၊ ၀၉၂၆၁၄၀၀၈၅၅၊ ၀၉၃၁၃၁၃၆၆၉ ၆၃၀၀ နေပြည်တော် ၇:၀၀၊ ၁၂:၀၀ ၇:၃၀ ၁၀:၃၀ ၁၁:၀၀
၇။ တော်ဝင် ဘ/၂၈၊ ၂၉ (ပ)ကွင်း ဝ၉၄၂၈၃၂၀၆၂၄

၅၅၀၀ (လမ်းဟောင်း)

နေပြည်တော် ၇:၀၀

 

၈။ ရောင်နီထွန်း ဂ/၁၃ (ပ)ကွင်း ၀၉၇၃၂၀၈၁၅၆၊ ၀၉၉၇၇၉၂၁၀၄၁

၆၃၀၀

နေပြည်တော် ၉:၃၀

၁၁:၀၀

၉။ ရေွှစင်စင်္ကြာ (ရွှေစင်)

ဘ/၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆၊၂၇ (ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

ဘ/၁၆၊၁၇၊၁၈ (ပ)ကွင်း

၀၉၇၃၂၂၅၄၈၁၊ ၁၉၇၃၂၂၅၄၈၂၊ ၀၉၄၄၂၂၅၁၁၈၈၊ ၀၉၄၄၂၂၅၁၁၉၉၊ ၀၉၄၄၂၆၃၅၉၉၉၊ ၀၉၇၃၂၄၉၈၁၄၊ ၀၉၇၃၂၄၄၉၅၃၊ ၀၁၇၀၅၀၂၀၊ ၀၉၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၅၅၀၀

နေပြည်တော်

၆:၀၀ ၇:၀၀ ၈:၀၀

၁၀:၃၀ ၁၂:၀၀

၇:၀၀ ၂:၀၀ ၄:၀၀

၆:၀၀

၉:၀၀ ၁၀:၃၀

၁၀။ နေကြယ်မင်း ဆ/၄ ဒဂုံလမ်း ၀၉၇၃၁၇၃၁၃၄၊ ၀၉၇၃၁၃၀၃၀၅၊ ၀၉၇၃၁၇၃၁၄၃၊ ၀၉၇၃၂၄၂၄၅၆

၆၃၀၀

၇၃၀၀

၈၃၀၀

နေပြည်တော်

တပ်ကုန်း

ရမည်းသင်း

၁၀:၀၀ ၁၂:၀၀ ၁၀:၀၀

၁၂:၀၀

၂:၀၀ ၇:၃၀ ၇:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁။ ​JJ ဋ-A/၅၊၆ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉၇၃၁၂၃၅၇၁၊ ၀၉၇၃၁၂၃၅၇၂၊ ၀၉၇၃၁၂၃၅၇၃၊ ၀၉၇၃၁၂၃၅၇၄

၆၅၀၀

နေပြည်တော်

၈:၀၀

၁၂:၀၀ ၀၅:၀၀ ၁၀:၀၀

၁၂။ နန်းထိုက်စံ ဃ/၂ မော်လမြိုင်လမ်း ဝ၉၇၃၀၂၄၂၈၂ ၇၈၀၀ ပျော်ဘွယ် ၁၀:၃၀

၉:၃၀

၁၃။

ကြယ်စင်ဟိန်း

မြတ်မိုး

ဃ/၅ မော်လမြိုင်လမ်း ဝ၉၇၃၀၇၇၂၀၆၊ ၀၉၄၉၃၄၄၀၃၈

၆၃၀၀

နေပြည်တော်

၁၀:၀၀

၁၄။ ထက်ဦး ဃ/၁၀ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉၄၂၀၇၈၀၃၈၂၊ ၀၉၇၃၀၁၈၀၂၈

၆၃၀၀

နေပြည်တော် ၁၀:၃၀

 

၁၅။ Elite ယ/၅၊၆၊၇၊၈ (ယ)ကွင်း ၀၁၆၃၆၆၉၉၊ ၀၉၉၇၇၈၃၈၃၁၁၊ ၀၉၉၇၉၈၃၈၃၂၂၊ ၀၉၉၇၉၈၃၈၃၄၄၊ ၀၉၉၇၉၈၃၈၃၅၅၊ ၀၉၉၇၉၈၃၈၃၆၆၊ ၀၉၉၇၉၈၃၈၃၇၇၊ ၀၉၄၉၇၂၁၁၆၉

၇၃၀၀

၉၀၀၀(ထူး)

နေပြည်တော် ၆:၀၀ ၇:၀၀ ၈:၀၀ ၉:၀၀ ၁၀:၀၀ ၁၁:၀၀ ၁၂:၀၀

၂:၀၀ ၃:၀၀ ၄:၀၀ ၅:၀၀ ၆:၀၀ ၇:၀၀ ၈:၀၀ ၉:၀၀ ၁၀:၀၀

၁၆။ မြတ်မန္တလာထွန်း

ဏ-F/၆၊ ၇ မကွေးလမ်း

ပ/၂၇၊၂၈ (ကုန်ဂိတ်)

ဒနင်းရိုးချောင်းလမ်း အောင်ဆန်းကွင်း တောင်ဘက်ဘူတာကြီးရှေ့ (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉၇၉၉၅၃၀၀၅၉၊ ၀၉၂၀၅၀၉၁၉၊ ၀၉၂၀၃၁၄၁၂ ၆၃၀၀

နေပြည်တော်

၉:၀၀ ၁၁:၀၀

၈:၀၀

၁၇။ တောင်ပေါ်သား (နယူးတောင်ပေါ်သား)

ဏ-D/၆၊ (ပ)ကွင်း မြင်းခြံလမ်း အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

 

၀၁၇၀၅၀၈၉၊ ၀၉၃၆၀၈၀၄၇၄၊ ၀၉၇၃၂၄၄၅၅၄၊ ၀၉၄၂၀၀၃၀၀၆၈၊ ၀၉၅၂၁၅၆၀၄

၆၃၀၀

၁၆၃၀၀ (ထူး)

နေပြည်တော် ၈:၀၀

၆:၃၀ (၂)စီး

၁၈။ ရွှေမန္တလာ (မန္တလာထွန်း)

ဏ-D/၁+၂၊ ဏ-E/၁၆ (ကုန်ဂိတ်) မြင်းခြံလမ်း အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၁၇၀၆၀၇၁၊ ၀၁၇၀၁၆၁၅၊ ၀၉၅၀၄၂၆၄၄၊ ၀၉၇၃၀၁၇၇၈၁၊ ၀၉၂၂၂၈၇၃၅၊ ၀၉၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၆၈၀၀

နေပြည်တော်

 

၁၀:၀၀

 

ယာဉ်လိုင်း- ၁၈