အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(မွန်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
ရွှေပြည်စိုး မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၇၃၁၄၇၃၀၉ ၈၅၀၀ မုဒုံ ၉:၃၀
တလမွန် ဥဿာ(အောက်လမ်း) ၀၉-၇၃၀၉၈၇၈၁ ၇၅၀၀ သံဖြူဇရပ် ၇:၀၀ ၉:၃၀
၆၅၀၀ မော်လမြိုင်
စိုးမိုးအောင် ကွင်း(၁) ၀၉-၅၀၄၈၈၉၃ ၆၃၀၀ သံဖြူဇရပ် ၆:၃၀ ၆:၃၀
ရိုးရိုးလေး ကွင်း(၁) ၀၉-၇၃၁၇၃၂၂၃၊ ၀၉-၇၃၂၂၅၀၈၇ ၇၀၀၀ ကျိုက္ခမီ ၇:၃၀ ၈:၀၀
၆၃၀၀ ကျိုက်မရော ၈:၃၀ ၉:၃၀
ဝင်း ကွင်း(၁) ၀၁-၇၀၆၈၈၆ ၅၃၀၀ မော်လမြိုင် ၅:၃၀ ၄:၃၀
၂၅၀၀ ကျိုက်ထို
၃၅၀၀ ကျိုက်ထီးရိုး
သိန်းသန်းကျော် ကွင်း(၁) ၀၉-၄၂၀၀၄၁၃၄၅ ၄၀၀၀ ကျိုက်ထီးရိုး ၅:၃၀ ၈:၃၀
မိဟာရ ကွင်း(၁) ၀၉-၄၂၅၃၅၈၆၀၈ ၅၅၀၀ မော်လမြိုင် ၇:၃၀ ၅:၃၀
၅၈၀၀ မုဒုံ ၈:၃၀
ရောင်နီထွန်း ကွင်း(၁) ၀၉-၇၃၂၀၈၁၅၆ ၅၅၀၀ မော်လမြိုင် ၈:၀၀ ၉:၀၀
၆၈၀၀ ကျိုက္ခမီ
ယာဉ်လိုင်း-၈