အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(မွန်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ မျိုးဆက်သစ်

ဏ-C/၁၆၊၁၈ ပုဂံလမ်း၊ မော်လမြိုင်လမ်း​(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉၄၂၈၂၀၇၀၄၂

ဝ၉၅၀၁၇၁၂၉၊ ဝ၉၈၆၁၈၂၀၁

၅၈၀၀

၈၃၀၀

၆၈၀၀

မော်လမြိုင်

ရေး

ကျိုက္ခမီ

၇:၀၀

၇:၀၀

၇:၀၀

၉:၃၀

၇:၀၀

၉:၃၀

၂။ ရွှေပျံလွှား

ဋ-A/၁၃၊ မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉၄၂၈၁၈၈၉၈၂

ဝ၉၇၉၆၇၄၈၂၆၆

၅၅၀၀

၆၀၀၀

၆၅၀၀

၈၅၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ရေး

၅:၃၀

 

၃။ အာကာမင်း

ဋ-A/၁၀

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉၄၃၀၃၆၁၉၅

၅၅၀၀

၆၀၀၀

၆၅၀၀

၈၅၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ရေး

၅:၃၀

၆:၀၀

၆:၃၀

၇:၀၀

၇:၃၀

၄။ အောင်ကျော်မိုး

ဃ/၆

မော်လမြိုင်လမ်း

ဝ၉၃၀၆၈၄၅၁၁

ဝ၉၄၉၇၆၄၄၉၅

၅၅၀၀

၆၀၀၀

၆၅၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

၇:၀၀

၇:၀၀

၅။ တလမွန်

ည/၄

ဥဿာ(အထက်)လမ်း

ဝ၉၇၃၀၉၈၇၈၁

၆၅၀၀

၇၀၀၀

၇၅၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

၇:၀၀

၉:၃၀

၇:၀၀

 

၆။

ရွှေခြင်္သေ့

ခ/၇(ပ)ကွင်း

ဝ၉၄၉၂၈၂၃၀၊ ဝ၉၇၉၉၉၄၂၁၅၂

၃၅၀၀

သထုံ

၉:၀၀

၁၁:၀၀

၂:၀၀

၄:၀၀

၈:၀၀

၇။ ရိုးရိုးလေး

က/၇(ပ)ကွင်း

ဝ၉၇၃၁၇၃၂၂၃

ဝ၉၉၇၇၈၂၈၈၇၀

၅၀၀၀

 

၆၃၀၀

၇၀၀၀

ကျိုက်ထီရိုး

 

ကျိုက်မရော

ကျိုက္ခမီ

သံဖြူဇရပ်

မုဒုံ

၇:၃၀

၈:၃၀

၈:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၉:၃၀

၈:၀၀

 

၃:၀၀

၈။ မန္တလာမင်း

က/၃(ပ)ကွင်း

က/၆(ကုန်ဂိတ်)၊ အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၁၇၀၄၇၅၉၊ ဝ၁၆၃၆၈၀၀

ဝ၁၆၃၇၃၃၇၊ ဝ၁၇၀၀၁၉၄

ဝ၉၅၀၂၀၁၈၁

၆၀၀၀

၆၅၀၀

၇၅၀၀

မော်လမြိုင်

 

 

 

 

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

၈:၀၀

၈:၃၀

၁၂:၀၀

 

 

၈:၃၀

၈:၀၀

၃:၀၀

၅:၀၀

၈:၃၀

၉:၀၀

၁၀:၀၀

၉:၀၀

၈:၃၀

၉။ စိုးမိုးအောင် က/၄(ပ)ကွင်း

ဝ၉၇၉၁၃၈၆၈၆၅

ဝ၉၇၃၁၂၉၁၉၃

၅၅၀၀

၆၀၀၀

၆၅၀၀

၈၅၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ရေး

 

၉:၃၀

 
၁၀။ ရွှေမန်းသူ

က/၂(ပ)ကွင်း၊ တောင်ဥက္ကလာ

ပါရမီဝင်း

ဝ၉၂၆၁၄၀၀၈၄၄

ဝ၉၂၆၁၄၀၀၈၅၅

ဝ၉၃၁၃၁၃၆၆၉

၅၈၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ကျိုက္ခမီ

၀၈:၃၀

၀၈:၃၀

 

၁၁။

မန်းရာဇာ

ဘ/၃၇(ပ)ကွင်း

ဝ၉၅၁၂၉၇၂၉၊ ဝ၉၇၃၁၅၂၅၂၇

ဝ၉၄၂၀၀၄၉၇၇၇

၅၈၀၀

၆၃၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

၉:၀၀

၉:၀၀

 

၁၂။

အောင်သီဟ

ဘ/၃၄(ပ)ကွင်း

ဝ၉၇၃၀၇၄၅၆၆

ဝ၉၂၅၅၈၁၁၆၃၇

ဝ၉၇၇၀၀၄၉၄၄၃

၅၅၀၀

၆၀၀၀

၆၅၀၀

၈၅၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ရေး

 

၁၂:၃၀

၇:၀၀

၁၃။

ရွှေစင်စင်္ကြာ

(ရွှေစင်)

ဘ/၁၆၊၁၇၊၁၈ (ပ)ကွင်း

ဝ၉၇၃၂၄၄၉၅၃၊ ဝ၁၇၀၅၀၂၀

ဝ၉၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၅၃၀၀

၅၈၀၀

၆၈၀၀

၆၈၀၀

၈၅၀၀

၁၀၃၀၀(VIP)

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ကျိုက္ခမီ

ရေး

၈:၀၀

၁၀:၃၀

၁၂:၀၀

၈:၃၀

၉:၀၀

 

၉:၀၀

၁၄။ ရောင်နီထွန်း

ဂ/၁၃ (ပ)ကွင်း

ဝ၉၇၃၂၀၈၁၅၆

ဝ၉၉၇၇၉၂၁၀၄၁

၅၅၀၀

၆၀၀၀

၆၅၀၀

မော်လမြိုင်

ကျိုက်မရော

ကျိုက္ကမီ

၈:၃၀

 

၇:၃၀

၉:၀၀

 

၉:၀၀

၁၅။ မိဟာရ ဂ/၁၂ (ပ)ကွင်း

ဝ၉၄၂၅၀၂၃၉၈၉

ဝ၉၄၂၅၃၅၈၆၀၈

၅၅၀၀

၆၀၀၀

၆၅၀၀

၈၅၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ရေး

၁၀:၃၀

၈:၃၀

 

 

၁၆။ သိန်းသန်းကျော် ဂ/၁၁ (ပ)ကွင်း

ဝ၉၄၂၀၀၄၁၃၄၅

ဝ၉၃၃၄၈၆၅၉၁

၂၅၀၀

၃၅၀၀

 

 

 

၅၅၀၀

၇၀၀၀

ကျိုက်ထို

ကျိုက်ထီးရိုး

 

 

 

မော်လမြိုင်

သံဖြူဇရပ်

၅:၀၀

၆:၀၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၁:၀၀

၅:၀၀

၂:၃၀

၄:၃၀

၁၇။ ဝင်း ဂ/၉ (ပ)ကွင်း

ဝ၁၇၀၆၈၈၆၊ ဝ၉၇၃၂၀၇၀၇၃

၂၅၀၀

၄၅၀၀

၃၀၀၀

၃၅၀၀

၅၀၀၀

ကျိုက်ထို

ကျိုက်ထီးရိုး

ဘီးလင်း

သထုံ

မော်လမြိုင်

 

၅:၃၀

၆:၃၀

၇:၃၀

၈:၃၀

၉:၃၀

၁၀:၃၀

၁၁:၃၀

၁၂:၃၀

 

၂:၃၀

၃:၃၀

၄:၃၀

၁၈။ ရေွှဝယ်မင်း ဂ/၆ (ပ)ကွင်း

 

ဝ၉၂၅၃၇၉၀၇၃၁

ဝ၉၂၅၃၇၉၀၇၃၂

ဝ၉၇၇၀၀၅၀၉၆၆

ဝ၉၈၆၀၁၂၁၈

၆၀၀၀

၉၀၀၀

၁၅၀၀၀

၂၅၀၀၀

မော်လမြိုင်

ရေး

ထားဝယ်

မြိတ်

 

၁:၀၀

 

၁၉။

ရေွှပြည်စိုး

(ရွှင်လန်း၊သန်မြန်သူ)

ဂ/၆ (ပ)ကွင်း

ဝ၉၈၇၀၁၅၀၁

ဝ၉၇၃၁၄၇၃၀၉

၅၃၀၀

၅၈၀၀

၆၈၀၀

၈၃၀၀

မော်လမြိုင်

မုဒုံ

သံဖြူဇရပ်

ရေး

၀၇:၀၀

 

၇:၀၀

၉:၃၀

 

၈:၀၀

၂၀။ ရေွှနဒီ ဂ/၅ (ပ)ကွင်း

ဝ၁၇၀၉၅၅၃၊ ဝ၉၈၆၁၀၈၉၀

၅၅၀၀

မော်လမြိုင်  

၆:၃၀

၂၁။ GI Group

ဏ-D/၁၃၊ မြင်းခြံလမ်း (ပ)ကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉၇၃၆၂၆၆၆၆၊ ဝ၉၇၃၇၈၇၇၇၇

ဝ၉၄၃၁၅၈၇၇၇၊ ဝ၉၉၇၇၂၂၀၈၈၁

ဝ၉၄၂၁၀၁၂၀၀၂၊ ဝ၉၇၉၇၉၆၆၉၉၉

၆၀၀၀ မော်လမြိုင် ၉:၀၀

၉:၃၀

၂၂။ ယူနီဗာဆယ်

ဃ/၁၂ ၊မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉ ၇၃၁၀၅၀၃၂

၈၅၀၀

 

ရေး

 

၇:၃၀

ယာဉ်လိုင်း-၂၂