အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ E-Lite ယ/၅၊၆၊၇၊၈၊ ရပ်နားကွင်း(၃) ၀၉-၄၄၈၀၃၇၃၃ ၁၄၂၀၀ ပုဂံ ၈:၀၀ ၈:၃၀၊ ၉:၃၀
၉၀၀၀ မန္တလေး ၈:၃၀၊ ၉:၃၀ ၉:၀၀၊ ၉:၃၀၊ ၁၀:၃၀
၇၂၀၀ နေပြည်တော် ၆:၀၀ ၁၀:၀၀
၂။ ရွှေမန်းသူ က/၂၊ ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၁-၆၃၆၇၃၈ ၁၂၇၀၀ မုံရွာ ၇:၃၀၊ ၈:၃၀
        ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၈:၃၀၊ ၆:၀၀
၃။ ရွှေကမ္ဘာ ဏD-၁၆ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၈၃၅၀၉၃၇၊ ၀၁-၆၃၇၅၆၀ ၁၁၀၀၀၊ ၁၃၅၀၀ တောင်ကြီး၊ မန္တလေး ၀၆:၃၀၊ ၀၉:၀၀
၄။ ခိုင်မန္တလေး ဏF-၁၁ မကွေးလမ်း ၀၉-၂၀၁၁၂၅၁ ၁၁၀၀၀ မန္တလေး ၉:၃၀ ၇:၀၀၊ ၁၀:၀၀
၅။ ရွှေမန္တလာ ဏD-၁၊၂ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၅၀၄၃၆၄၄၊ ၀၁-၇၀၁၆၁၅ ၁၀၄၀၀ မန္တလေး ၈:၃၀၊ ၉:၀၀၊ ၁၇:၀၀ ၂၀:၀၀၊၂၁:၀၀၊၂၁:၃၀
၆။ JJ-Express ဋA-၅၊၆ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၇၃၁၂၃၅၇၁ ရိုး -၁၂၀၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၉:၀၀
ထူး - ၁၆၈၀၀ ၉:၀၀ ၉:၃၀ ထူး
၇။ ဇာနည်ဘွား စ/၇၊ဒဂုံလမ်း ၀၉-၇၃၀၀၇၂၄၄ ၅၅၀၀ နေပြည်တော် ၅:၃၀ ၇:၃၀
        ၁၁၀၀၀ မန္တလေး   ၆:၃၀
၈။ လုမ္ဗီနီ ဏE-၁၅ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၉၇၇၉၀၈၀၁၁

၁၁၅၀၀

တောင်ကြီး ၇:၀၀၊ ၈:၀၀ ၆:၀၀၊ ၇:၀၀
        ၁၁၀၀၀ မန္တလေး ၈:၃၀၊ ၉:၀၀ ၉:၀၀
        ၁၃၀၀၀ မုံရွာ   ၈:၀၀
၉။ တက်လမ်း ဏE-၁၄ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၀၁၅၃၅၁၊ ၀၁-၆၃၇၅၆၅ ၁၄၅၀၀ လားရှိုး ၄:၀၀၊ ၅:၀၀
        ၁၀၅၀၀ မန္တလေး   ၇:၃၀
        ၈၅၀၀ မကွေး   ၆:၀၀
၁၀။ မြတ်မန္တလာထွန်း ဏF-၆၊၇၊၈ မကွေးလမ်း ၀၁-၆၃၆၉၃၇၊ ၇၀၈၁၁၂ ၆၀၀၀ နေပြည်တော် ၀၉:၀၀ ၇:၀၀၊၈:၀၀
၁၀၅၀၀ မန္တလေး ၀၉:၀၀၊၀၉:၃၀ ၉:၀၀၊၉:၃၀
၁၈၀၀၀(ထ) မန္တလေး
၁၄၅၀၀ လားရှိုး ၄:၀၀
၁၁။ စေတမန် ည/၁၂၊၁၃၊၁၄ ဉဿာလမ်း ၄၂၁၁၆၇၇၄၄ ၄၃၀၀ တောင်ငူ ၇:၀၀၊ ၉:၀၀ ၁၂:၀၀၊၃:၀၀
      ၁၂၅၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၉:၀၀၊၉:၃၀
      ၁၄၅၀၀ (ထူး) ပြင်ဦးလွင်   ၈:၃၀
၁၂။ အာကာသ ဏE-၂ မြင်းခြံလမ်း ၀၁-၆၃၇၀၈၈၊ ၇၃၀၀၀၀၄၅ ၅၅၀၀ မော်လမြိုင် ၈:၃၀ ၆:၀၀
        ၁၀၅၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၇:၀၀၊၉:၀၀
၁၃။ GI Group ဏD-၁၃ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၃၇၇၈၇၇၇၇၊ ၀၉-၇၃၆၂၆၆၆၆ ၁၂၀၀၀ မြဝတီ ၈:၀၀ ၉:၀၀
        ၁၁၀၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၉:၀၀၊၉:၃၀
        ၂၃၅၀၀ မူဆယ်   ၄:၃၀
၁၄။ ရာဇာထွန်း ဏF-၁ မကွေးလမ်း ၀၉-၇၃၀၇၈၉၀၀ ၁၀၅၀၀ မန္တလေး ၀၉:၀၀
        ၁၄၅၀၀ လားရှိုး ၀၉:၀၀
၁၅။ နယူးမန္တလာထွန်း ဏE-၁၇၊၁၈ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၄၉၂၉၁၂၀၈၊ ၀၁-၇၀၃၉၆၉၊ ၀၁-၇၀၆၀၂၈ ၁၁၅၀၀ ပြင်ဦးလွင် ၆:၀၀၊၇:၃၀
        ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၆:၀၀၊၈:၀၀
        ၁၂၇၀၀ မုံရွာ ၆:၃၀
        ၁၂၀၀၀ တောင်ကြီး ၆:၃၀၊၈:၃၀
၁၆။ မန်းသစ္စာ ဏD-၉ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၂၂၄၄၉၈ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၈:၀၀၊၁၀:၀၀
        ၁၁၂၀၀ တောင်ကြီး ၄:၃၀
၁၇။ OK ကားဂိတ် ဏF-၉ မကွေးလမ်း ၀၁-၆၃၇၆၅၁၊ ၈၆၂၆၀၅၅ ၁၄၅၀၀ လားရှိုး ၆:၀၀
        ၁၀၅၀၀ မန္တလေး ၈:၀၀
၁၈။ တောင်ပေါ်သား ဏD -၆ မြင်းခြံလမ်း ၀၁-၇၀၅၀၈၉၊ ၇၃၂၄၄၅၅၄ ၁၁၃၀၀ တောင်ကြီး ၄:၃၀
        ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၇:၃၀
        ၆၃၀၀ နေပြည်တော် ၈:၀၀  
၁၉။ ရွှေနန်းတော် ဃ/၇ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၄၂၀၀၁၁၁၂၄၊ ၀၉-၇၃၀၅၈၀၂၂ ၁၀၉၀၀ မန္တလေး ၀၉:၀၀ ၉:၀၀
၁၆၅၀၀(ထ) မန္တလေး
၂၀။ မန်းရွှေပြည် ဘ/၁၉၊၂၀။၂၁ တနင်္သာရီလမ်း ၀၉-၄၂၀၀၈၈၀၇၇ ၁၄၅၀၀ လားရှိုး ၄:၀၀၊ ၅:၀၀
        ၁၈၅၀၀ (ထူး)    
        ၁၀၅၀၀ မန္တလေး ၈:၀၀၊ ၉:၀၀
        ၁၄၀၀၀ (ထူး)    
၂၁။ ရွှေစင်စင်္ကြာ ဘ/၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၅၊၂၆၊၂၇ ၀၉-၇၃၂၂၅၄၈၁ ၁၀၀၀၀ မန္တလေး ၈:၀၀ ၅:၀၀၊ ၆:၀၀၊ ၈:၀၀
၂၂။ စည်းစိမ်းရှင် ဏF-၂ မကွေးလမ်း ၄၀၁၆၈၁၁၈၃ ၁၀၇၀၀ မန္တလေး ၉:၃၀ ၇:၀၀
        ၁၂၃၀၀ (ထူး)   ၉:၀၀
၂၃။ ရာဇာအောင် ဏF-၁၆ မကွေးလမ်း ၆၅၀၅၄၃၀ ၁၆၈၀၀ မြောင်းမြ ၇:၀၀
        ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၈:၀၀၊ ၉:၀၀
၂၄။ မန်းရာဇာ ဘ/၃၇ တနင်္သာရီလမ်း ၀၉-၄၂၀၀၄၉၇၇၇ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၉:၃၀ ၅:၀၀၊ ၇:၀၀၊ ၉:၀၀
၁၆၅၀၀(ထ)
၂၅။ မိုးထက်အာကာ ဏE-၁ မြင်းခြံလမ်း ၄၉၅၇၁၄၁၄၊ ၇၃၀၄၆၃၇၈ ၁၀၅၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၉:၀၀၊ ၇:၀၀
၂၆။ ဇေယျာရွှေပြည် ဆ/၇ ဒဂုံလမ်း ၄၂၈၀၃၇၆၂၅ ၁၀၄၀၀ မန္တလေး ၁:၀၀
၂၇။ ငွေနှင်းမန္တလာ ည/၂၀၊၂၁ ဥဿလမ်း ၀၉-၆၃၇၄၂၂ ၆၀၀၀ နေပြည်တော် ၉:၀၀ ၈:၀၀
        ၁၀၅၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၈:၃၀၊ ၉:၀၀၊ ၉:၃၀
၂၈။ ATW ဋA-၃ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၄၂၁၁၅၂၈၁၁၊ ၀၉-၈၆၁၁၉၈၁ ၁၀၄၀၀ မန္တလေး ၀၉:၀၀ ၈:၃၀
၂၉။ ရာဇာအောင် ဏC-၈ ပုဂံလမ်း ၆၅၀၅၄၃၀ ၁၀၄၀၀ မန္တလေး ၈:၀၀၊ ၉:၀၀
၃၀။ မန်းရွှေပြည် ဘ/၁၉၊၂၀၊၂၁ တနင်္သာရီလမ်း ၀၉-၄၂၀၀၈၈၀၇၇ ၁၂၅၀၀ ပြင်ဦ:လွင် ၈:၀၀၊ ၉:၀၀
၃၁။ E-Life ယ-၅၊၆၊၇၊၈ ၄၄၈၀၃၇၃၃၊ ၀၉-၉၇၇၈၃၈၃၃၃ ၁၂၅၀၀ ပြင်ဦ:လွင် ၀၇:၀၀၊ ၀၇:၃၀
၁၉၀၀၀(ထ) ၀၇:၀၀
၃၂။ အာကာသ ဏE-၂ မြင်းခြံလမ်း ၀၁-၆၃၇၀၈၈၊ ၇၃၀၀၀၀၄၅ ၁၁၄၀၀ ပြင်ဦ:လွင် ၆:၀၀
၃၃။ မြတ်မန္တလာထွန်း ဏF-၆၊၇၊၈ မကွေးလမ်း ၀၁-၆၃၆၉၃၇၊ ၇၀၈၁၁၂ ၁၁၅၀၀ ပြင်ဦ:လွင် ၆:၀၀
၃၄။ ရွှေမန္တလာ ဏD-၁၊၂ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၅၀၄၂၆၄၄၊ ၀၁-၇၀၁၆၁၅ ၁၁၅၀၀ ပြင်ဦ:လွင် ၇:၀၀
၃၅။ နယူးမန္တလာထွန်း ဏ E -၁၇၊၁၈ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၄၉၂၉၁၂၀၈၊ ၀၁-၇၀၃၉၆၉၊ ၀၁-၇၀၆၀၂၈ ၁၁၅၀၀ ပြင်ဦးလွင် ၆:၀၀၊ ၇:၃၀
၃၆။ စေတမန် ည/၁၂၊ ၁၃၊၁၄ ဥဿာလမ်း ၀၁-၇၀၉၄၃၀၊ ၀၉-၄၂၁၁၆၇၇၄၄ ၄၃၀၀ တောင်ငူ ၇:၀၀၊ ၁၀:၀၀ ၅:၀၀၊ ၃:၀၀
        ၁၄၅၀၀ (ထူး) ပြင်ဦးလွင် ၈:၃၀
          မန္တလေး ၉:၀၀ ၉:၃၀
၃၇။ တက်လမ်း ဏ F -၁၄ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၀၁၅၃၅၁၊ ၀၁-၆၃၇၅၆၅ ၁၁၀၀၀၊ ၁၄၅၀၀ ပြင်ဦးလွင် ၇:၀၀
၃၈။ ရွှေစင်္ကြာ ဏ E -၁၁ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၈၆၃၄၀၄၊ ၀၁-၇၀၁၀၆၀၊ ၀၉-၇၃၁၁၉၃၇၀ ၉၅၀၀ မြင်းခြံ ၈:၃၀ ၅:၀၀
        ၉၅၀၀ နွားထိုးကြီး ၈:၃၀ ၅:၃၀
၃၉။ တက်လမ်း ဏ F -၁၄ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၀၁၅၃၅၁၊ ၀၁-၆၃၇၅၆၅ ၉၅၀၀ မြင်းခြံ ၇:၀၀
၄၀။ ဝေဖြိုးအောင် ဏ D -၁၄ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၈၆၃၆၇၈၅ ၉၅၀၀ မြင်းခြံ ၆:၀၀
၄၁။ ရွှေမန်းသူ က/၂၊ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၁-၆၃၆၇၃၈ ၉၃၀၀ မြင်းခြံ ၆:၃၀
၄၂။ မဟာ ဏ E -၄၊ ၅ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၄၃၀၁၈၈၉၈၊ ၀၁-၇၀၁၈၁၆ ၉၅၀၀ မြင်းခြံ ၈:၃၀ ၇:၀၀
        ၁၀၅၀၀ ဆီမီးခုံ ၈:၀၀  
၄၃။ စိန်ကမ္ဘာ ငွေကမ္ဘာ ဏ E -၁၄ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၂၀၇၉၅၉၊ ၀၁-၆၃၅၁၇၃ ၉၅၀၀ မြင်းခြံ ၈:၃၀ ၆:၃၀
၄၄။ အောင်သူ ဆ/၆ ဒဂုံလမ်း ၀၉-၅၄၀၄၅၈၃ ၉၅၀၀ သာစည် ၆:၃၀
၄၅။ အောင်စစ်ခိုင် ဆ/၇ ဒဂုံလမ်း ၀၉-၄၂၁၁၇၈၁၂၃ ၉၅၀၀ သာစည် ၆:၃၀
၄၆။ ရွှေမန်းသူ က/၂၊ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၁-၆၃၆၇၃၈ ၈၃၀၀ မိတ္ထီလာ   ၆:၃၀
၄၇။ ဂျူပီတာ ခ-၉ (A)ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၉-၄၃၀၆၇၇၈၆ ၈၀၀၀ မိတ္ထီလာ ၆:၃၀
၄၈။ ပွင့်သစ်စရတနာ ဂ/၃ ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၉-၇၃၀၁၆၆၅၉၊ ၀၉-၈၇၃၀၈၁၆ ၈၀၀၀ မြဝတီ ၇:၀၀
        ၅၅၀၀ ပုဂံ-ညောင်ဦး   ၃:၀၀
၄၉။ ဒဂုံ-စံပြ-ကမ္မ-မန်း ဏ G -၈ မကွေးလမ်း ၀၉-၄၇၃၀၆၈၄၂ ၁၁၀၀၀ ပုဂံ-ညောင်ဦး ၈:၀၀
၅၀။ အရိန္ဒမာ ဏ B -၁၈ ပုဂံလမ်း ၀၉-၄၂၀၁၈၂၇၆၇ ၁၁၀၀၀ ပုဂံ-ညောင်ဦး ၈:၀၀ ၆:၃၀
        ၁၁၅၀၀ ပခုက္ကူ   ၆:၃၀
၅၁။ ဒို့ရွှေမြို့တော် ဏ B -၈ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၁၃၃၄၅၇၊ ၀၉-၄၅၀၀၁၄၀၊ ၀၉-၇၃၂၅၆၄၃၆ ၉၅၀၀ ကျောက်ပန်းတောင်း ၈:၀၀ ၆:၃၀
        ၁၀၄၀၀ ပုဂံ-ညောင်ဦး ၈:၀၀ ၆:၃၀
        ၁၁၀၀၀ ပခုက္ကူ ၈:၀၀ ၆:၃၀
၅၂။ ပုဂံမင်းသား ဏ B -၁၃ ပုဂံလမ်း ၀၉-၅၁၅၈၀၅၀၊ ၀၉-၇၃၂၃၈၀၅၇ ၉၅၀၀ ကျောက်ပန်းတောင်း ၈:၀၀ ၇:၀၀
        ၁၀၅၀၀ ပုဂံ-ညောင်ဦး ၈:၀၀ ၇:၀၀
        ၁၁၀၀၀ ပခုက္ကူ ၈:၀၀ ၇:၀၀
၅၃။ ရွှေမန္တလာ ဏ D-၁၊ ၂ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၅၀၄၂၆၄၄၊ ၀၁-၇၀၁၆၁၅ ၁၀၅၀၀ ပုဂံ-ညောင်ဦး ၈:၀၀ ၇:၀၀
၅၄။ လုမ္ဗိနီ ယ-၂၅၊ ၂၆ ၀၉-၉၇၇၉၀၈၀၁၁ ၁၁၀၀၀ မန္တလေး ၈:၃၀ ၉:၀၀
၅၅။ အကယ်ဒမီ ယ- ၁ ၀၉-၃၃၀၆၁၈၁၆ ၁၁၀၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၇:၀၀
၅၆။ Boss ယ- ၉၊ ၁၀ ၀၉-၂၅၀၄၂၈၈၂၇ ၁၈၉၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၉:၀၀
၅၇။ ရွှေမန်းရတနာ ဏB- ၁၄ ၀၉-၄၅၀၉၉၈၀၀၇ ၁၁၀၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၉:၀၀
၅၈။ ​နေကြာ ယ- ၁၇ ၀၉-၂၆၁၃၀၈၅၈၂ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၅:၀၀၊ ၇:၀၀
၅၉။ ​ရွှေရည်ဖူးပွင့် ဏE- ၁၀ ၀၉-၄၅၁၃၇၃၃၃၆ ၁၁၀၀၀ မန္တလေး ၉:၃၀ ၉:၃၀
၆၀။ ​ဇေယျာရွှေပြည် င- ၇ ၀၉-၄၉၂၁၁၈၅၂ ၁၁၀၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၉:၀၀
၆၁။ မန်းရာဇာ ဘ- ၃၇ ၀၉-၄၂၀၀၄၉၇၇၇ ၁၁၀၀၀ မန္တလေး ၈:၀၀ ၇:၀၀၊ ၉:၀၀
၆၂။ ရာဇာအောင် ဏ F- ၁၇ ၀၉-၆၅၀၅၄၃၀ ၁၁၀၀၀ မန္တလေး   ၉:၀၀
၆၃။ မိုးထက်အာကာ ဏ E-၁ ၀၉-၇၃၀၄၅၃၇၈ ၁၀၅၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၇:၀၀၊ ၉:၀၀
၆၄။ ထက်ဦး ဃ-၁၀ ၀၉-၄၂၀၇၈၀၃၈၂ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၅:၀၀ ၅:၃၀
၆၅။ နန်းထိုက်စံ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၇၃၀၂၄၂၈၂ ၇၈၀၀ ပျော်ဘွယ် ၁၀:၃၀ ၉:၃၀
၆၆။ ကောင်းမြတ်မန်း မကွေးလမ်း ၀၉-၂၅၇၀၁၁၉၆၉ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၉:၃၀
၆၇။ ရွှေနတ်သား ကွင်း(၃) ၀၉-၆၅၇၀၇၈၁ ၁၁၃၀၀ ပခုက္ကူ ၉:၀၀ ၆:၃၀
၆၈။ မန္တလာမင်း ကွင်း(၁) ၀၉-၇၃၂၃၁၀၀၀ ၁၁၀၀၀(ရိုးရိုး) မန္တလေး ၈:၀၀ ၈:၀၀
၂၀၅၀၀(VIP) ၉:၀၀ ၉:၀၀
၁၄၅၀၀ ၉:၃၀၊ ၁၀:၀၀
၆၉။ အမြဲစိမ်း ကွင်း(၁) ၀၉-၉၇၀၇၄၂၁၉၁ ၁၀၇၀၀ မန္တလေး ၉:၀၀ ၈:၀၀
၇၀။ အောင်နိုင်သူ ကွင်း(၁) ၀၉-၂၆၄၂၄၇၇၁ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၈:၀၀
ယာဉ်လိုင်း-၇၀