အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

​မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ အောင်ဇမ္ဗူ

ဏB-/၉ ပုဂံလမ်း

၀၉၇၇၇၂၉၃၁၈၆၊ ၀၉၃၃၄၆၁၈၈၇ ၈၀၀၀ အထက်မင်းလှ ၇:၀၀ ၄:၀၀
၂။ ဝေဖြိုးအောင် ဏD-/၁၂၊၁၄ ဏE-/၆ မြင်းခြံလမ်း၊ အောင်ဆန်းကွင်း-(ခွဲ) ၀၉၄၃၂၀၂၆၆၇၊ ၀၉၇၃၁၈၁၆၄၇၊ ၀၉၂၅၂၂၄၅၁၁၁၊ ၀၉၈၆၃၆၇၅၈

၈၃၀၀

၁၁၃၀၀

၉၃၀၀

မကွေး

ပခုက္ကူ

ချောက်

 

၆:၀၀(၂)စီး

 

၆:၃၀

၃။ ရဲသူအောင်

ဏD-/၁၀ မြင်းခြံလမ်း

၀၁၇၀၄၃၃၈၊ ၀၉၇၃၂၄၅၆၁၊ ၀၉၂၆၁၁၅၉၆၂၇

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

ရေစကြို

၆:၀၀

၄။ မန်းသစ္စာ ဏD-/၉ မြင်းခြံလမ်း၊ အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉၇၃၂၂၄၄၉၈၊ ၀၁၇၁၀၅၈၂၊ ၀၉၄၂၈၂၀၃၅၅၄

၉၃၀၀

ချောက်

၇:၃၀
၅။ နယူးရွှေမြင့်မိုရ်

ဏD-/၅ မြင်းခြံလမ်း

၀၉၄၂၀၀၄၃၄၇၂၊ ၀၉၄၃၁၁၈၅၃၈

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

 

၅:၃၀

၆။ ​ရွှေမန္တလာ (မန္တလာထွန်း)

ဏD-/၁+၂ ဏE-/၁၆ မြင်းခြံလမ်း၊ အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁၇၀၆၀၇၁၊ ၀၁၇၀၁၆၁၅၊ ၀၉၅၀၄၂၆၄၄၊ ၀၉၇၃၀၁၇၇၈၁၊ ၀၉၂၂၂၈၇၃၅၊ ၀၉၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၁၁၅၀၀

၁၁၀၀၀

၁၅၀၀၀ (Foreigner)

ပခုက္ကူ   ၇:၀၀ ၈:၀၀ ၈:၀၀
၇။ နိုင်းဆဲဗင်း ဏG-/၁၇ မကွေးလမ်း ၀၉၂၅၂၇၃၃၇၂၅၊ ၀၁၇၀၀၇၀၉

၈၀၀၀

မကွေး  

၆:၀၀

၈။ နယူးဧရာ ဏG-/၁၆ မကွေးလမ်း ၀၉၅၃၃၇၅၀၁၊ ၀၉၄၂၈၀၂၃၄၃၉

၈၅၀၀

မင်းဘူး ဂွေးချို  

၆:၀၀

၉။

အောင်ကျော်မိုး

ထွန်းဧရာ (သန်းကြွယ်)

ဏG-/၁၄၊ ၁၅ မကွေးလမ်း

၀၁၇၀၄၀၈၂ ၀၉၅၁၉၉၁၆၁

၉၅၀၀ ၁၁၃၀၀

မကွေး/မင်းဘူး

ပခုက္ကူ

ရေစကြို

မြိုင်

 

၇:၃၀

၈:၀၀

၅:၀၀

 

၆:၀၀

၁၀။ အောင်ကမ္ဘာ ဏG-/၁၃ မကွေးလမ်း ၀၉၄၃၁၉၈၁၁၆ ၀၉၇၀၁၈၂၂

၈၃၀၀

မင်းဘူး

မကွေး

 

၇:၃၀

 

၁၁။ ​ထိပ်တန်း ဏG-/၁၁၊ ၁၂ မကွေးလမ်း

၀၉၇၇၃၁၇၆၄၇၁

၀၉၄၀၁၅၂၃၁၉၄

၅၀၀၀

၇၀၀၀(ထူး)

မကွေး

ရေနံချောင်း

 

၃:၀၀

၅:၃၀

၁၂။ နန်းထိုက်တော်ဝင် ဏG-/၆၊၇ မကွေးလမ်း

၀၉၇၃၀၂၀၇၆၇၊

၀၉၇၃၁၈၇၉၆၇၊

၀၉၇၈၂၅၈၀၃၇၊

၀၉၉၇၇၉၀၅၇၂၇

၁၀၀၀၀

၉၀၀၀

၁၀၀၀၀

၈၅၀၀

၉၀၀၀

စလင်း/ဆင်ဖြူကျွန်း

ရေနံချောင်း/ဂွေးကုန်း

မကွေး/မင်းဘူး

ရေနံချောင်း/မကွေး

ပွင့်ဖြူ/ ဆင်ဖြူကျွန်း

၇:၃၀

၈:၀၀

၈:၃၀

 

၆:၃၀

၈:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၁၃။

အောင်နိုင်ဝင်း

ဏG-/၅ မကွေးလမ်း (ပ)ကွင်း(ခွဲ) ဝ၉၄၅၀၀၁၃၇၈၈၊ ၀၁၇၀၆၇၈၇

၁၁၀၀၀

ပခုက္ကူ

၅:၀၀

၁၄။ ပန်းတိုင် ဏG-/၂ မကွေးလမ်း ၀၉၄၃၀၂၆၃၃၄၊ ၀၉၂၅၂၄၅၇၂၄၀

၅၈၀၀

၆၃၀၀

မကွေး  

၂:၀၀

၆:၀၀

၁၅။ နဒီဧရာ ဏG-/၁ မကွေးလမ်း ၀၉၇၃၂၄၁၆၄၃၊ ၀၉၉၇၇၃၆၆၁၄၆၊ ၀၁၆၅၆၀၂၄၆၊ ၀၁၆၅၆၀၂၄၇

၇၅၀၀

မကွေး

မင်းဘူး

 

၆:၃၀

၁၆။ ခိုင်မန္တ​လေး

ဏ-F/၁၀၊၁၁ မကွေးလမ်း အောင်ဆန်းကွင်း ဖဆပလရှေ့ (ခွဲ)

၀၉၉၇၇၁၈၅၅၆၀၊ ၀၉၉၇၇၁၈၅၅၇၀၊ ၀၉၂၀၁၁၂၅၁၊ ၀၉၂၀၅၄၂၉၄ ၁၁၅၀၀ ၈၅၀၀

ပခုက္ကူ တောင်တွင်းကြီး

၈:၀၀

၇:၀၀ ၈:၃၀

၁၇။ လင်းထက်ကြယ်

ဏ-F/၈၊ မကွေးလမ်း

၀၉၄၀၁၆၇၂၅၈၃၊ ၀၉၄၀၁၆၇၂၅၈၄၊ ၀၉၄၃၁၆၈၇၂၉

၈၀၀၀

ရေနံချောင်း  

၅:၀၀

၁၈။ ရွှေစင်

ဏ-F/၃ မကွေးလမ်း အောင်ဆန်းကွင်း ဘူတာကြီးရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉၄၀၁၅၈၂၃၄၆၊ ၀၉၇၃၀၂၄၀၉၁

၈၀၀၀

မကွေး

ရေနံချောင်း

၅:၀၀

၁၉။ အောင်လံ-ဒဂုံ

ဏ-B/၁၊ ပုဂံလမ်း

၀၉၈၆၄၅၈၆၆၊ ၀၉၇၃၀၈၀၁၇၈၊ ၀၉၄၅၀၀၀၈၅၂၂

၅၅၀၀

အောင်လံ ၇:၃၀

၇:၀၀

၂၀။ ရွှေတွင်းကြီး (ရွှေတွင်းသား)

ဏ-B/၂ ပုဂံလမ်း

၀၉၇၃၀၇၉၅၈၀၊ ၀၁၆၃၇၁၇၁

၆၀၀၀

တောင်တွင်း

၉:၀၀

၆:၀၀

၂၁။ နယူးစိန်ဌေးလှိုင်

ဏ-B/၃၊ ၂ ပုဂံလမ်း

၀၉၃၆၈၇၈၇၆၇၊

၀၉၉၇၃၁၆၂၁၃၃၊

၀၉၇၈၉၇၉၇၈၈၃၊

၀၉၄၅၁၉၆၀၃၂၅၊

၀၉၇၃၀၃၀၃၂၃၊

၀၉၇၃၀၂၄၁၅၂

၉၀၀၀

မကွေး

မင်းဘူး

ပွင့်ဖြူ

စလင်း

ဆင်ဖြူကျွန်း

 

၄:၀၀

၆:၀၀

၂၂။ ဒို့ရွှေမြို့တော်

ဏ-B/၅ ပုဂံလမ်း

၀၉၅၃၄၃၅၇၀

၀၉၄၂၅၀၂၇၅၂၅

၀၉၄၉၂၂၆၈၅၇

၀၉၇၈၉၃၀၃၀၆၆

၉၀၀၀

 

 

 

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

 

မကွေး

မင်းဘူး

စကု

လယ်ကိုင်း

ပွင့်ဖြူ

ရှောက်တော

စလင်း

ဆင်ဖြူကျွန်း

 

 

၆:၃၀

၂၃။ မြ​ရွှေပွင့်ဖြူ

ဏ-B/၄ ပုဂံလမ်း

၀၁၆၃၇၅၉၀၊

၀၉၇၃၀၀၆၈၁၉၊

၀၉၇၃၂၃၈၇၂၃

၇၅၀၀

 

၈၅၀၀

၉၀၀၀

 

၉၅၀၀

၇၅၀၀

 

 

၈၀၀၀

 

 

၉၀၀၀

 

 

၉၀၀၀

ဆင်ချည်တိုင်

မင်းဘူး

ရွှေစက်တော်

ဆည်တော်

မဲဇလီ

ကံပြား

မကွေး

မင်းဘူး

စကု

လယ်ကိုင်း

ပွင့်ဖြူ

ရှောက်တော

ရွာခိုင်

ဇီးတော

ကုန်းဇောင်း

ရွှေဘို

စလင်း

ဆင်ဖြူကျွန်း

 

၈:၀၀

၄:၀၀

 

 

၅:၀၀

 

 

၆:၀၀

 

 

၆:၀၀

 

 

၆:၀၀

 

 

၆:၀၀

၂၄။ ပြည့်ဖြိုးအောင်

ဏ-B/၆ ပုဂံလမ်း

၀၉၈၆၀၁၆၅၁

၀၉၄၀၁၆၆၅၆၇၆

၀၉၇၈၅၅၉၆၀၈၀

၈၃၀၀

 

 

 

၁၀၃၀၀

ချောက်

ဆိပ်ဖြူ

တညောင်ဂိတ်

ဇီးဖြူပင်၊ နတ်တပ်၊

ဥသျှစ်ကုန်း

 

 

 

 

၈:၃၀

၅:၃၀

 

 

 

၈:၃၀

၂၅။ ဒို့ရွှေမြို့တော်

ဏ-B/၈ ပုဂံလမ်း

၀၉၇၃၂၅၆၄၃၆၊

၀၉၇၈၁၃၃၄၅၅၊

၀၉၇၃၁၃၃၄၅၇၊

၀၉၄၅၀၀၁၄၀

၁၁၃၀၀

 

 

 

၁၀၄၀၀

 

၉၀၀၀

ပခုက္ကူ

ဘဲကြီး

မြစ်ချေ

ကမ္မ

ကိုင်းတောမ

ညောင်ဦး

မကွေး

ပွင့်ဖြူ

ဆင်ဖြူကျွန်း

၈:၀၀

၆:၃၀

 

 

 

 

 

 

၇:၃၀

၂၆။ အေးချမ်းဖြိုး

ဏ-B/၁၁ ပုဂံလမ်း

၀၁၆၃၉၅၂၄၊ ၀၉၄၂၅၂၆၆၂၇၁၊ ၀၉၇၉၀၄၇၇၈၀

၈၃၀၀

 

ချောက်

 

၅:၃၀

၂၇။ ပုဂံမင်းသား

ဏ-B/၁၃ ပုဂံလမ်း

၀၉၇၃၂၃၈၀၅၇၊ ၀၉၅၁၅၈၆၅၀

၁၁၀၀၀

ပခုက္ကူ

၈:၀၀

၇:၀၀

၂၈။ အရိန္ဒမာ

ဏ-B/၁၈ ပုဂံလမ်း

၀၉၄၂၀၁၈၂၇၆၇၊ ၀၉၄၂၀၁၈၂၇၆၈

၁၁၃၀၀

 

 

 

 

၁၂၃၀၀

၁၃၃၀၀

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

ကိုင်းတောမ

ရေစကြို

မြိုင်

ရေပြာ

ပေါက်

 

၆:၃၀ (၂)စီး

၂၉။ မြရတနာ

ဏ-C/၁၊ ၂ ပုဂံလမ်း

၀၉၅၀၂၇၂၇၁၊ ၀၉၇၃၀၂၅၇၃၄၊ ၀၉၇၉၉၉၂၂၈၆၆

၉၀၀၀

၈၀၀၀

မကွေး

မင်းလှ

နတ်မောက်

တောင်တွင်းကြီး

၇:၃၀

၅:၀၀

 

 

 

၇:၀၀

၈:၃၀

၃၀။ GA မင်းလက်ဝါး

ဏ-C/၃ ပုဂံလမ်း

၀၉၉၇၂၉၇၂၉၀၀၊ ၀၉၄၃၀၈၁၆၆၀

၉၀၀၀

ဆင်ဖြူကျွန်း

 

၆:၃၀

၃၁။ ကနောင်မင်းသား

ဏ-C/၃ ပုဂံလမ်း ဒဂုံလမ်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉၇၃၀၄၃၂၂၄၊ ၀၉၄၂၀၉၅၄၈၄

၅၅၀၀

အောင်လံ

၇:၀၀

၇:၀၀

၃၂။ ရွှေသရက်

ဏ-C/၆ ပုဂံလမ်း

၀၉၅၃၁၀၇၃၇၊ ၀၉၉၁၀၀၁၂၆၃၇၊ ၀၉၉၇၀၇၇၂၀၆၆

၅၅၀၀

ကံမ

သရက်

 

၇:၀၀

၃၃။ မြို့သစ်-ဒဂုံ

ဏ-C/၈ ပုဂံလမ်း

၀၉၇၃၀၁၉၉၁၅၊ ၀၉၄၀၁၅၉၂၂၅၁

၇၀၀၀

တောင်တွင်းကြီး

နတ်မောက်

မြို့သစ်

 

၈:၃၀

၅:၀၀

၇:၀၀

၈:၃၀

၃၄။ အောင်ဇေယျ

ဏ-C/၁၀ ပုဂံလမ်း

၀၉၄၂၀၁၈၄၉၄၄၊ ၀၉၃၂၁၈၅၁၁၀၊ ၀၁၆၃၅၇၄၅

၁၀၃၀၀

၈၃၀၀

၉၃၀၀

ချောက်

၈:၃၀

 

၅:၃၀

၈:၀၀

၃၅။ Morich

ဏ-C/၁၃ ပုဂံလမ်း

၀၉၂၅၄၁၇၈၈၀၈၊ ၀၉၅၀၅၂၂၆၃၊ ၀၉၄၀၁၆၄၀၀၅၀၊ ၀၉၇၈၅၀၅၂၂၆၃၊ ၀၉၅၃၃၀၇၆၇

၅၅၀၀

သရက်

 

၆:၀၀

၃၆။ အေးချစ်မြိုင်

ဏ-C/၁၅ ပုဂံလမ်း

၀၉၇၃၂၄၀၅၉၁

၈၅၀၀

၉၅၀၀

မကွေး

ဆင်ဖြူကျွန်း

၇:၀၀

၆:၀၀

၃၇။ အာရှ

ဏ-C/၁၇ ပုဂံလမ်း

၀၁၆၃၆၉၉၆၊ ၀၁၆၃၇၂၇၇၊ ၀၉၄၂၀၀၉၇၉၇၈၊ ၀၉၄၃၁၄၃၆၄၀၊ ၀၉၄၉၃၁၀၉၇၅

၅၅၀၀

၆၅၀၀

အောင်လံ

တောင်တွင်းကြီး

၈:၃၀

၈:၀၀

၇:၀၀

၃၈။ မြသရဖူ

ယ-၂ (ယ)ကွင်း

၀၉၄၀၁၅၇၅၀၈၈၊ ၀၉၄၀၁၅၅၇၅၆၁၊ ၀၉၄၇၂၀၈၈၃၀

၁၀၀၀၀ (ထူး)

၈၀၀၀

ချောက်

၈:၀၀

၈:၀၀

၆:၀၀

၃၉။ စိန်တလုံး

ယ-၂ (ယ)ကွင်း

၀၉၂၃၀၅၈၇၈

၅၅၀၀

ကံမ

သရက်

၈:၀၀

၇:၀၀

၄၀။ ​ရွှေနတ်သား

ယ/၃၊ ၄ (ယ)ကွင်း

၀၉၆၅၇၀၇၈၁၊ ၀၉၇၈၆၆၆၀၀၉၈

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

မြိုင်

၉:၃၀

၆:၃၀

၄၁။ ကြယ်စင်မိုး

စ/၆ ဒဂုံလမ်း

၀၉၄၃၁၄၁၀၂၄၊ ၀၉၄၃၁၄၁၀၂၅

၁၁၀၀၀

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

ရေစကြို

 

၆:၀၀

၄၂။ ​ဧရာသစ္စာ

ဆ/၅ ဒဂုံလမ်း

၀၉၄၃၀၈၃၀၀၀၊ ၀၉၇၃၆၃၁၄၃၃

၇၅၀၀

၈၅၀၀

၈၀၀၀

၅၀၀၀

မကွေး(အထက်မင်းလှ)

မကွေး(ဆင်ဖြူကျွန်း)

ရေနံချောင်း

သရက်

၅:၀၀

 

၄:၀၀

၅:၃၀

၈:၀၀

၄၃။ ဘုန်းမြတ်ပိုင်

ဆ/၁ ဒဂုံလမ်း မော်လမြိုင်လမ်း ပုဂံလမ်း(ခွဲ)

၀၉၈၅၀၁၆၄၆၊ ၀၉၄၃၄၄၄၄၄၃၊ ၀၉၇၃၂၂၅၆၅၆

၉၀၀၀ (အထူး)

မကွေး

၇:၀၀

၇:၀၀

၄၄။ ​မင်းသန့်ဇော်

င/၁ ဥဿာ(အထက်)လမ်း

၀၉၂၅၉၅၅၅၂၉၀၊ ၀၉၄၉၂၁၄၂၁၄

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

မြိုင်

လက်ယက်မ

 

၄:၀၀

၅:၀၀

၄၅။ ဆင်ပေါင်ဝဲ_ဒဂုံ

ဃ/၄ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉၇၃၀၉၁၁၁၂၊ ၀၉၄၅၁၂၄၄၀၁၄

၅၃၀၀

၇၃၀၀

အောင်လံ

ဆင်ပေါင်ဝဲ

၆:၀၀

၆:၀၀

၄၆။ ​မန္တလာမင်း

က/၃ (ပ)ကွင်း က/၆ (ကုန်ဂိတ်) အောင်ဆန်းကွင်း တောင်ဘက်(ခွဲ)

၀၁၇၀၄၇၅၉၊ ၀၁၆၃၆၈၀၀၊ ၀၁၆၃၇၃၃၇၊ ၀၁၇၀၀၁၉၄၊ ၀၉၅၀၂၀၁၈၁

၁၀၅၀၀

မကွေး

 

၉:၀၀

၄၇။ ရေွှမန်းသူ

က/၂ (ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာပ

ပါရမီကွင်း

၀၉၂၆၁၄၀၀၈၄၄၊ ၀၉၂၆၁၄၀၀၈၅၅၊ ၀၉၃၁၃၁၃၆၆၉

၉၃၀၀

၉၈၀၀

၈၂၀၀

ချောက်

ဆိတ်ဖြူ

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

မကွေး

 

၆:၀၀

၄၈။ ​ရွှေစင်စင်္ကြာ (ရွှေစင်)

ဘ/၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈ (ပ)ကွင်း အောင်ဆန်းကွင်း မြောက်ဘက်(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉၇၃၂၄၄၉၅၃၊ ၀၁၇၀၅၀၂၀၊ ၀၉၂၅၅၈၁၁၆၅၀

၁၁၃၀၀

ပခုက္ကူ

ကမ္မ

၈:၀၀

၈:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၄၉။ နယူးအောင်ကျော်မိုး

ဏ/C-၁၄ ပုဂံလမ်း

၀၉၇၀၀၉၇၄၊ ၀၉၂၅၃၃၅၉၂၅၅၊ ၀၉၃၂၉၀၈၁၀၁

၉၃၀၀

 

၉၈၀၀

ချောက်

ဆိတ်ဖြူ

ပခုက္ကူ

 

၆:၀၀

၅၀။ ​ဇေယျာမြိုင်ကြီး

ဏ/B-၁ 5 ပုဂံလမ်း

၀၉၂၆၁၄၀၀၈၄၄၊ ၀၉၂၆၁၄၀၀၈၅၅၊ ၀၉၃၁၃၁၃၆၆၉

၉၃၀၀

၉၈၀၀

ချောက်

ဆိတ်ဖြူ

ပခုက္ကူ

 

၆:၀၀

 

၅၁။ Famous 

ယ/၁၁၊ ၁၂၊ ၁၈ (ယ)ကွင်း

 

၀၉၇၈၈၀၀၆၆၁၁၊ ၀၉၇၈၈၀၀၆၆၂၂၊ ၀၉၇၈၈၀၀၆၆၃၃၊ ၀၉၇၈၈၀၀၆၆၄၄

၉၃၀၀

 

၉၈၀၀

 

ချောက်

ဆိတ်ဖြူ

ပခုက္ကူ

 

၆:၀၀

ယာဉ်လိုင်း- ၅၁