အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
ခိုင်မန္တလေး ဏF-၁၁ မကွေးလမ်း ၀၉-၂၀၁၁၂၅၁ ၇၅၀၀ မကွေး ၈:၀၀
ဘုန်းမြတ်ပိုင် ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၂၂၅၆၅၆ ၅၀၀၀ ပြည် ၇:၀၀ ၉:၀၀
၈၅၀၀ မကွေး ၇:၃၀
၅၅၀၀ ပေါက်ခေါင်း ၁၀:၃၀ ၁၀:၃၀
အေးချစ်မြိုင် ဏC-၁၅ ပုဂံလမ်း ၇၃၂၄၀၅၉၁ ၈၅၀၀ နတ်မောက် ၇:၀၀ ၅:၀၀
၈၅၀၀ မကွေး ၅:၀၀
၉၅၀၀၊ ၁၀၄၀၀ စလင်း၊ ဆင်ဖြူကျွန်း ၇:၀၀ ၅:၀၀
ဝေဖြိုးအောင် ဏD-၁၂၊၁၄ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၄၃၂၀၂၆၆၇ ၁၁၂၀၀ တောင်ကြီး ၅:၀၀
၇၅၀၀ မကွေး ၆:၀၀
၁၁၃၀၀ ပခုက္ကူ ၆:၀၀
အာကာသ ဏE-၂ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၀၀၀၀၉၆ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၇:၀၀
၁၁၈၀၀၊ ၁၃၅၀၀ ပြင်ဦးလွင် ၆:၀၀
၁၁၈၀၀ မုံရွာ ၅:၀၀
ရွှေမန်းသူ၊ရှမ်းမလေး က/၂၊ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၁-၆၃၆၇၃၈ ၇၅၀၀ မကွေး ၇:၃၀
ပန်းတိုင် ဏG-၂၊မကွေးလမ်း ၀၉-၄၃၀၂၆၃၃၄ ၆၃၀၀ မကွေး   ၆:၀၀
အောင်နိုင်ဝင်း ဏG-၅၊မကွေးလမ်း ၀၉-၄၅၀၀၁၃၇၈၈၊ ၀၉-၄၂၁၁၅၃၂၀၈ ၁၁၃၀၀ ပခုက္ကူ ၅:၀၀
နဒီဧရာ ဏG-၁၊မကွေးလမ်း ၀၉-၇၃၂၄၁၆၄၃ ၇၅၀၀ မကွေး-မင်းဘူး ၆:၃၀
၁၀ လင်းထက်ကြယ် ဏF-၈၊မကွေးလမ်း ၀၉-၄၀၁၆၇၂၅၈၃ ၈၀၀၀ မကွေး-ရေနံချောင်း ၅:၀၀
၁၁ ရွှေစင် ဏF-၃၊မကွေးလမ်း ၀၉-၇၃၀၂၄၀၉၁ ၈၀၀၀ မကွေး-ရေနံချောင်း ၅:၀၀
၁၂ ကျွန်းဆွယ် ဏG-၄၊မကွေးလမ်း ၀၉-၇၃၀၅၅၈၇၈ ၈၀၀၀ ရေနံချောင်း ၅:၀၀
၁၃ နန်းထိုက်တော်ဝင် ဏG-၆၊မကွေးလမ်း ၇၃၀၂၀၇၆၇ ၁၀၀၀၀ မကွေး ၈:၃၀ ၅:၀၀၊ ၈:၀၀
၉၀၀၀ ရေနံချောင်း ၈:၀၀ ၆:၀၀
၁၀၀၀၀ စလင်း ၇:၃၀ ၆:၀၀
၁၄ ထိပ်တန်း ဏG-၁၁၊၁၂၊ မကွေးလမ်း ၀၉-၃၂၉၄၂၈၈၉ ၅၀၀၀ မကွေး ၃:၀၀
၇၀၀၀ ရေနံချောင်း ၄:၃၀
၁၅ အောင်ကမ္ဘာ ဏG-၁၃ မကွေးလမ်း ၀၉-၄၃၁၉၈၁၁၆ ၈၃၀၀ မကွေး ၇:၃၀
၈၃၀၀ မင်းဘူး ၇:၃၀
၁၆ ထွန်းဧရာ ဏG-၁၅ မကွေးလမ်း ၀၉-၅၁၉၉၁၆၁ ၁၀၃၀၀ မကွေး-မင်းဘူး ၈:၀၀
၁၇ နယူးဧရာ ဏG-၁၆၊ မကွေးလမ်း ၀၉-၅၃၃၇၅၀၁ ၈၅၀၀ မကွေး-မင်းဘူး ၆:၃၀
၈၅၀၀ ဂွေးချို ၆:၃၀
၁၈ နိုင်း ဆဲလ်ဗင်း ဏG-၁၇၊ မကွေးလမ်း ၀၁-၇၀၀၇၀၉ ၈၀၀၀ မကွေး ၆:၀၀
၁၉ M.B ဏG-၁၀ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၀၉၁၄၃၅ ၈၀၀၀ ပွင့်ဖြူ ၄:၀၀
၉၀၀၀ မင်းဘူး-ဆင်ဖြူကျွန်း ၄:၀၀
၂၀ မိုးသောက်ရောင်နီ ဏB-၅ ၊ ပုဂံလမ်း ၀၉-၅၃၄၃၅၇၀ ၉၀၀၀/ ၁၀၀၀၀ မကွေး / ဆင်ဖြူကျွန်း ၅:၃၀
၂၁ မင်းလက်ဝါး ဏC-၅ ပုဂံလမ်း ၀၉-၉၇၂၉၇၂၉၀၀ ၉၀၀၀ ဆင်ဖြူကျွန်း၊ စလင်း ၆:၃၀၊ ၇:၀၀
၂၂ ရွှေပွင့်ဖြူ ဏB-၄ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၉၀၀၆၈၁၉ ၉၅၀၀ ပဒါန်း-ဆင်ဖြူကျွန်း-ကဇွန်မ-မကွေး-ရွှေစက်တော် ၄:၀၀၊၅:၀၀၊၆:၀၀
၂၃ အောင်ဇေယျ ဏ C -၁၂ ပုဂံလမ်း ၀၁-၆၃၅၇၄၅ ၁၀၃၀၀ ချောက် ၈:၃၀ ၅:၀၀
၂၄ ပြည့်ဖြိုးအောင် ဏ B -၆ ပုဂံလမ်း ၀၉-၄၀၁၆၆၅၆၇၆ ၈၃၀၀ တညှောင်-ချောက်-ကျောက်ပန်းတောင်း ၅:၃၀
၂၅ ချောက်အေးချမ်းဖြိုး ဏ B -၁၁၊ ပုဂံလမ်း ၀၁-၆၃၉၅၂၄ ၁၀၅၀၀ ချောက်-ကျောက်ပန်းတောင်း ၅:၃၀
၂၆ ရွှေမြို့တော် ဏ B -၈၊ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၁၁၃၃၄၅၇ ၁၀၄၀၀ ပုဂံ ၈:၀၀ ၆:၃၀
၉၅၀၀ ကျောက်ပန်းတောင်း ၈:၀၀ ၆:၃၀
၁၁၀၀၀ ပခုက္ကူ-ကမ္မ ၈:၀၀ ၆:၃၀
၂၇ အရိန္ဒမာ ဏ B -၁၈၊ ပုဂံလမ်း ၀၉-၄၂၀၁၈၂၇၆၇ ၁၁၀၀၀ ချောက်-ကျောက်ပန်းတောင်း ၆:၃၀
၁၁၀၀၀ ပခုက္ကူ-ကမ္မ ၈:၀၀ ၆:၃၀
၂၈ ရွှေစင်စင်္ကြာ ဘ/၁၆-၁၇ ၀၉-၇၃၂၄၄၉၅၃ ၁၁၀၀၀ ကျောက်ပန်းတောင်း-ကမ္မ ၈:၀၀ ၆:၀၀
၂၉ ပုပ္ပါး-ပုဂံ က/၁ ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၉-၅၀၈၁၀၁၁ ၉၀၀၀ ချောက်-ကျောက်ပန်းတောင်း ၆:၀၀
၃၀ အောင်ကျော်မိုး ဏ G -၁၄ မကွေးလမ်း ၀၉-၅၁၉၉၁၆၁၊ ၀၉-၇၃၂၀၈၉၂၄ ၁၁၀၀၀ ချောက်-ကျောက်ပန်းတောင်း ၆:၀၀
၃၁ မြသရဖူ ယ-၂ ၀၉-၄၀၁၅၇၅၀၈၈ ၁၀၀၀၀ ချောက် ၈:၃၀ ၆:၃၀
၃၂ အောင်ဇမ္ဗူ ဏ A -၄ စစ်တွေလမ်း ၀၉-၇၃၁၈၄၄၀၂ ၈၃၀၀ မကွေး-အထက်မင်းလှ   ၄:၀၀
၃၃ နယူး-ရွှေမြင့်မိုရ် ဏ D -၅ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၄၂၀၀၄၃၄၇၂ ၁၁၃၀၀ ပခုက္ကူ-မြိုင် ၅:၀၀
၃၄ ရွှေမန်းသူ/ရှမ်းမလေး က/၂ ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၁-၆၃၆၇၃၈ ၁၀၈၀၀ ပခုက္ကူ ၄:၀၀
၃၅ ရဲသူအောင် ဏ D -၁၀၊၁၁ မြင်းခြံလမ်း ၀၁-၇၀၄၃၃၈ ၁၁၃၀၀ တောင်ကြီး ၃:၀၀
၁၁၃၀၀ ရေစကြို ၆:၀၀
၃၆ ဝေဖြိုးအောင် ဏ D -၁၂၊၁၃ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၄၃၂၀၂၆၆၇ ၁၁၂၀၀ တောင်ကြီး   ၅:၀၀
၁၁၃၀၀ ပခုက္ကူ   ၆:၀၀
၈၃၀၀ မကွေး   ၆:၀၀
၃၇ အရိန္ဒမာ ဏ B -၁၈ ပုဂံလမ်း ၀၉-၄၂၀၁၈၂၇၆၇၊ ၀၉-၄၂၀၁၈၂၇၆၈ ၁၁၀၀၀ ကျောက်ပန်းတောင်း ၈:၀၀ ၆:၃၀
၁၁၀၀၀ ပခုက္ကူ ၈:၀၀ ၆:၃၀
၁၁၀၀၀ ရေစကြို/မြိုင် ၈:၀၀ ၆:၃၀
၃၈ ဒို့ရွှေမြို့တော် ဏ B -၈ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၁၃၃၄၅၇ ၉၅၀၀ ကျောက်ပန်းတောင်း ၈:၀၀ ၆:၃၀
၁၁၀၀၀ ပခုက္ကူ ၈:၀၀ ၆:၃၀
၁၀၄၀၀ ပုဂံ/ညောင်ဦး ၈:၀၀ ၆:၃၀
၃၉ ပုဂံမင်းသား ဏ B -၁၃ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၂၃၈၀၅၇ ၉၅၀၀ ကျောက်ပန်းတောင်း ၈:၀၀ ၇:၀၀
၁၁၀၀၀ ပခုက္ကူ ၈:၀၀ ၇:၀၀
၁၀၅၀၀ ညောင်ဦး ၈:၀၀ ၇:၀၀
၄၀ အောင်ကျော်မိုး ဏ G -၁၄ မကွေးလမ်း ၀၉-၅၁၉၉၁၆၁ ၁၁၀၀၀ ပခုက္ကူ ၆:၀၀
၄၁ ကြယ်စင်မိုး စ-၆၊ ဒဂုံလမ်း ၀၉-၄၃၁၄၁၀၂၄ ၁၁၃၀၀ ပခုက္ကူ ၆:၀၀
၄၂ ပုပ္ပါး-ပုဂံ က/၁ ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၉-၅၀၈၁၀၁၁ ၁၁၀၀၀ ပခုက္ကူ ၆:၀၀
၄၃ မန်းသစ္စာ ဏ D-၉ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၂၂၄၄၉၈ ၁၁၃၀၀ တောင်ကြီး   ၄:၃၀
၉၀၀၀ ချောက်-ဆိပ်ဖြူ ၀၆:၀၀
၁၁၀၀၀ မန္တလေး   ၇:၃၀
၄၄ ဧရာသစ္စာ ဆ/၅ ဒဂုံလမ်း ၀၉-၄၃၀၈၃၀၀၀ ၅၅၀၀ မြန်အောင် ၇:၀၀ ၇:၀၀
၇၅၀၀ ဆင်ဖြူကျွန်း/မကွေး ၅:၀၀ ၅:၃၀
၈၀၀၀ ရေနံချောင်း ၅:၃၀
၄၅ အေးချစ်မြိုင် ဏ C-၁၅ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၂၄၀၅၉၁ ၈၅၀၀ မကွေး၊ နတ်မောက် ၇:၀၀ ၅:၀၀
၁၄၀၀၀(ထူး)
၉၅၀၀ ဆင်ဖြူကျွန်း ၇:၀၀ ၅:၀၀
၉၅၀၀၊ ၁၂၀၀၀ ပွင့်ဖြူ၊ စလင်း ၇:၀၀ ၅:၀၀
၄၆ အာရှ ဏ C-၁၇ ပုဂံလမ်း ၀၉-၄၃၁၄၃၆၄၀ ၅၀၀၀ ပြည် ၅:၀၀ ၅:၀၀
၇၅၀၀ တောင်တွင်းကြီး ၅:၀၀
၆၀၀၀ အောင်လံ ၈:၃၀ ၈:၀၀
၄၇ မြို့သစ်ဒဂုံ ဏ C-၁၈ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၀၁၉၉၁၅ ၇၀၀၀ မြို့သစ် ၈:၀၀ ၅:၀၀
၄၈ ရွှေတွင်းကြီး ဏ B-၂ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၀၇၉၅၈၀ ၆၀၀၀ တောင်တွင်းကြီး ၅:၃၀
၄၉ မြရတနာ ဏ C-၁၊၂ ပုဂံလမ်း ၀၉-၅၀၂၇၂၇၁ ၈၀၀၀ မင်းလှ၊ တောင်တွင်းကြီး ၈:၀၀ ၅:၀၀၊ ၈:၀၀
၇၀၀၀ မကွေး၊ နတ်မောက် ၇:၃၀
၅၀ ရွှေတွင်းသား/ ရွှေတွင်းကြီး ဏ B-၂ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၀၇၉၅၈၀ ၆၀၀၀ တောင်တွင်းကြီး ၅:၃၀
၅၁ အာရှ ဏ B-၂၊ ပုဂံလမ်း ၀၉-၄၃၁၄၃၆၄၀ ၆၀၀၀ အောင်လံ ၅:၀၀ ၉:၀၀
၅၂ နယူးအောင်ကျော်မိုး ဏ C-၁၄၊ ပုဂံလမ်း ၀၁-၇၀၀၉၇ ၅၅၀၀ အောင်လံ ၀၈:၀၀ ၇:၀၀
၅၃ ရွှေသရက် ဏ C-၆၊ ပုဂံလမ်း ၀၉-၅၃၁၀၇၃၇ ၅၅၀၀ ပြည်-ကမ္မ-သရက် ၆:၀၀၊ ၇:၀၀
၅၄ ကနောင်မင်းသား ဏ C-၄၊ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၀၄၃၂၂၄ ၅၀၀၀ ပြည် ၇:၀၀ ၇:၀၀
၆၀၀၀ အောင်လံ
၅၅၀၀ ပြည်-ကြံခင်း-မြန်အောင် ၈:၃၀ ၆:၃၀ ၊ ၈:၀၀
၅၅ ကနောင်မင်းသား စ /၁ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၀၄၃၂၂၄ ၆၀၀၀ အောင်လံ ၇:၀၀ ၇:၀၀
၅၅၀၀ မြန်အောင် ၆:၀၀ ၈:၀၀
၅၆ ဧရာသစ္စာ ဆ/၅ ဒဂုံလမ်း ၀၉-၄၃၀၈၃၀၀၀ ၇၅၀၀ မကွေး ၀၅:၀၀ ၅:၃၀
၅၅၀၀ မြန်အောင် ၀၇:၀၀ ၀၇:၀၀
၈၀၀၀ ရေနံချောင်း   ၅:၃၀
၅၇ ရိုးမ င/၁၅၊ဉဿာလမ်း ၀၉-၈၆၁၁၀၆၁ ၅၅၀၀ မြန်အောင် ၀၇:၃၀၊၁၀:၃၀ ၇:၃၀
၅၅၀၀ နေပြည်တော် ၀၆:၃၀၊၈:၃၀ ၈:၃၀
၅၈ ရွှေနတ်သား ကွင်း(၃) ၀၉-၆၅၇၀၇၈၁ ၉၅၀၀ မြိုင် ၉:၀၀ ၆:၃၀
၁၁၀၀၀
၅၉ Morich ဏ /C -၁၃ ၀၉၅၀၁၂၅၂၇ ၅၅၀၀ သရက်   ၆:၀၀
၆၀ စိန်တလုံး ယ-၂ ၀၉-၇၃၀၃၈၁၈ ၅၅၀၀ သရက် ၈:၀၀ ၇:၀၀
၆၁ ရွှေသရက် ဏ /C -၆ ၀၉-၅၃၁၀၇၃၇ ၅၅၀၀ သရက် ၇:၀၀
ယာဉ်လိုင်း-၆၁