အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ကရင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
အောင်စစ်သည် ဃ-၁၂ ၀၉-၇၃၁၈၄၁၅၆ ၉၃၀၀ မြဝတီ ၇:၀၀ ၇:၀၀
ရွှေရတနာ ဋ/A-၁ ၀၉-၇၃၁၈၂၃၀၆ ၁၅၀၀၀ မြဝတီ ၇:၃၀ ၇:၃၀
၁၂၀၀၀ မြဝတီ ၉:၃၀ ၉:၃၀
အလင်းရောင်မိုး ခ-၅ ၀၉-၄၂၁၁၁၅၅၁၇ ၁၅၀၀၀ မြဝတီ ၉:၀၀ ၈:၃၀
၁၀၀၀၀ မြဝတီ ၆:၃၀
အဆွေတော် ခ-၁၆ ၀၉-၇၉၃၁၇၇၉၉၆ ၉၅၀၀ မြဝတီ ၈:၀၀
၆၀၀၀ ကော့ကရိတ် ၇:၃၀ ၆:၃၀
Info ည-၁၆ ၀၉-၂၆၄၄၄၅၅၈၄ ၁၂၀၀၀ မြဝတီ ၇:၃၀ ၇:၃၀
အောင်ထူးဆန်း င-၆ ၀၉-၂၅၀၂၃၅၂၀၃ ၁၅၀၀၀ မြဝတီ ၇:၀၀ ၇:၀၀
ရွှေဖားစည် ခ-၁၀ ၀၉-၄၂၀၁၂၃၅၂၂ ၄၅၀၀ ဘားအံ ၇:၀၀ ၇:၀၀
မိဘဂုဏ် ခ-၁၁ ၀၉-၈၇၃၀၇၅၇ ၄၅၀၀ ဘားအံ ၆:၃၀ ၆:၀၀
အောင်ကျော်မိုး ဃ-၅ ၀၉-၃၀၆၈၄၅၁၁ ၉၀၀၀ မြဝတီ ၇:၀၀
၁၀ GI ဏ/D-၃ ၀၉-၇၃၆၂၆၄၄၄၄ ၁၂၀၀ မြဝတီ ၈:၀၀ ၉:၀၀
၁၁ ပြည့်အားမာန် ဃ-၃ ၀၉-၄၁၀၀၉၂၅၀ ၉၀၀၀ မြဝတီ ၆:၃၀ ၆:၀၀
၁၂ ပွင့်သစ်စရတနာ ဏ/B-၁၆ ၀၉-၇၃၀၁၆၆၅၉ ၁၀၀၀၀ မြဝတီ ၇:၀၀
၁၃ မြတ်သာမည ကွင်း(၁) ၀၉-၇၃၂၀၄၁၀၆ ၅၅၀၀ သာမည ၆:၃၀ ၆:၃၀
၄၅၀၀ ဘားအံ
၁၄ ရွှေခြင်္သေ့ ကွင်း(၁) ၀၉-၄၉၂၈၂၃၀၀ ၄၅၀၀ ဘားအံ ၉:၀၀၊ ၁၀:၀၀၊ ၁၁:၀၀ ၆:၀၀၊ ၇:၀၀၊ ၈:၀၀
၁၅ ရွှေမြန်မာ ကွင်း(၁) ၀၉-၇၃၇၆၀၀၃၃ ၄၅၀၀ ဘားအံ ၆:၃၀ ၁:၀၀
၈၀၀၀ မြဝတီ ၉:၃၀ ၈:၀၀၊ ၈:၃၀
၁၆ ရွှေနဒီ ကွင်း(၁) ၀၁-၇၀၉၅၅၃ ၄၅၀၀ ဘားအံ ၈:၃၀ ၆:၃၀
၁၇ ရွှေနန်းထိုက် မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၄၂၁၁၂၇၂၆၂ ၁၂၀၀ မြဝတီ ၅:၃၀၊ ၇:၃၀ ၅:၃၀၊ ၇:၃၀
၁၅၀၀၀ မြဝတီ
၁၈ ပန်းရဂုံ ကွင်း(၁) ၀၉ ၄၂၅၀၁၇၂၁၁ ၅၀၀၀ ဘားအံ   ၆:၀၀
၆၀၀၀
၈၀၀၀ ကော့ကရိတ်   ၇:၀၀
၁၃၀၀၀ မြဝတီ    
၁၉ မြတ်သစ္စာ ကွင်း(၁) ၀၉၇၃၉၀၂၆၅၃ ၁၀၃၀၀ မြဝတီ ၆:၀၀ ၆:၃၀
ယာဉ်လိုင်း-၁၉