အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ကယားပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
သိန်းသန်းကု​ဋေ ဏ/D-၇ ၀၉-၇၃၂၅၂၅၂၂ ၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
ရွှေကိန္ဒရီ ဏ/E-၁၃ ၀၉-၇၃၂၄၉၂၈၂ ၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
ရွှေရာဇာ ဏ/E-၉ ၀၁-၆၃၇၀၃၈ ၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၂:၀၀
ရွှေကယား ဏ/E-၁၂ ၀၉-၈၆၁၁၁၂၁ ၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
စွမ်း Group ဏ/C-၁၄ ၀၉-၇၈၉၃၂၂၄၃၃ ၁၂၈၀၀ လွိုင်ကော် ၃:၀၀
ယာဉ်လိုင်း-၅