အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ရခိုင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
ရွှေပြည်ရခိုင် ည-၇ ဥဿာလမ်း ၀၉-၇၃၁၃၀၁၀၁ ၁၅၃၀၀ စစ်တွေ
အမ်းမင်းပြား-မြောက်ဦး
ကျောက်တော်
၈:၀၀ ၄:၀၀
တိုးရတနာ ဏA-၁ စစ်တွေလမ်း ၀၉-၈၅၂၂၉၁ ၁၅၅၀၀ စစ်တွေ
အမ်းမင်းပြား-မြောက်ဦး
ကျောက်တော်
၈:၀၀
ရွှေပြည်သစ် ဏA-၁၀ စစ်တွေလမ်း ၀၉-၈၅၂၂၃၈၃၊ ၀၉-၄၅၀၀၁၆၂၀၉ ၁၅၅၀၀ စစ်တွေ ၀၈:၀၀
ကြံတိုင်းအောင် ဏA-၃ စစ်တွေလမ်း ၀၉-၈၆၂၀၄၀၃ ၁၅၅၀၀ စစ်တွေ ၀၈:၀၀
ဝေသာလီ ဏA-၁၂ စစ်တွေလမ်း ၀၉-၈၅၀၀၇၇၃ ၁၅၂၀၀ စစ်တွေ
အမ်းမင်းပြား-မြောက်ဦး
ကျောက်တော်
၈:၀၀ ၁၅:၃၀
ကင်းစတား/မင်းထက်သာ ဏA-၁၆ စစ်တွေလမ်း ၀၉-၇၃၂၄၃၀၂၈ ၂၀၀၀၀ စစ်တွေ
အမ်းမင်းပြား-မြောက်ဦး
ကျောက်တော်
၈:၀၀
ရဲအောင်လံ ဏA-၁၄ စစ်တွေလမ်း ၀၉-၄၉၅၇၉၀၉၀၊ ၀၉-၄၉၅၇၉၁၉၁၊ ၀၉-၂၅၇၇၇၄၄၄၆ ၁၂၀၀၀(ထ) တောင်ကုတ် ၂:၃၀
၁၅၀၀၀(ထ) သံတွဲ ၄:၀၀
၁၈၀၀၀ ကျောက်ဖြူ ၃:၀၀
ရိုးမသစ္စာ ဏA-၁၇ စစ်တွေလမ်း ၀၉-၈၅၉၈၂၅၂၊ ၀၉-၄၄၈၀၅၀၆၈ ၁၃၃၀၀ ကျောက်ဖြူ ၂:၃၀
၈၃၀၀ တောင်ကုတ် ၂:၃၀
၁၂၃၀၀ သံတွဲ ၂:၃၀
မာရ်သစ္စာ ဏA-၁၈ စစ်တွေလမ်း ၀၉-၄၃၂၀၀၆၇၅ ၇၂၀၀ တောင်ကုတ် ၂:၃၀
၉၂၀၀ ကျောက်ဖြူ
၂၀၃၀၀(ထူး) စစ်တွေ
၁၀ ထွန်းတောက်အောင် ဏB-၇ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၂၄၁၇၉၃၊ ၀၉-၄၂၁၀၈၈၄၂၄ ၈၀၀၀ တောင်ကုတ် ၃:၀၀
၁၈၀၀၀ ကျောက်ဖြူ
၁၁ အောင်ပြည့်စုံ ဏA-၁၁ စစ်တွေလမ်း ၀၉-၄၂၁၇၅၇၅၅၊ ၀၉-၅၀၈၉၄၆၇ ၈၅၀၀ တောင်ကုတ် ၂:၃၀
၁၃၅၀၀ ကျောက်ဖြူ
၁၅၅၀၀ စစ်တွေ
၁၂ အောင်သစ္စာ ဏA-၆၊၈၊၉ စစ်တွေလမ်း ၀၉-၈၅၁၃၂၄၀၊ ၀၉-၈၆၂၀၉၁၃၊ ၀၉-၇၃၀၄၆၀၆၀
၈၅၀၀ တောင်ကုတ် ၂:၃၀
၁၂၀၀၀(ထူး)
၂၀၀၀၀ စစ်တွေ ၂:၃၀
၁၃ ရွှေကံကော် ဥဿာ(အောက်)လမ်း ၀၉-၄၃၀၂၄၉၃ ၁၅၅၀၀ စစ်တွေ ၁၁:၀၀
၁၄ ကစ္ဆပ ကွင်း(၃) ၀၉-၂၅၀၆၄၀၄၇၈၊ ၀၉-၂၅၀၄၀၄၇၉ ၂၀၀၀၀ စစ်တွေ ၈:၀၀
၁၅ မင်းထက်သာ ဥဿာ(ထက်)လမ်း ၀၉-၇၃၂၄၃၀၂၆ ၂၀၀၀၀ စစ်တွေ ၈:၀၀
၁၆ အကယ်ဒမီ ယ-၁ ၀၉-၇၉၉၉၄၄၆၉၀ ၂၁၀၀၀ စစ်တွေ ၈:၀၀
၁၇ အောင်စစ်ခိုင် ဆ-၇ ၀၉-၄၂၁၁၄၇၄၄၆ ၂၀၃၀၀ စစ်တွေ ၈:၀၀
၁၈ မျိုးဆက်သစ် ဏ/C-၁၇ ၀၉-၅၀၁၇၁၂၉ ၂၀၃၀၀ စစ်တွေ ၈:၀၀
၁၉ ပဒုမ္မာ င-၁၄ ၀၉-၄၂၀၂၉၉၃၇၂ ၃၅၀၀ တောင်စွန်း ၉:၀၀ ၁၂:၀၀
၂၀ ပွင့်သစ်စရတနာ င-၁၄ ၀၉-၄၂၀၂၉၉၃၇၂ ၃၅၀၀ တောင်စွန်း ၇:၃၀
၂၁ မင်းသန့်ဇော် င-၁ ၀၉-၂၅၉၅၅၅၂၉၀ ၁၁၃၀၀ လက်ယက်မ ၄:၀၀၊ ၅:၀၀
ယာဉ်လိုင်း-၂၁