အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ရခိုင်ပြည်နယ်)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
မာန်သစ္စာ ဏ-A/၁၈ စစ်တွေလမ်း

၀၉-၄၃၂၀၀၆၇၅၊

၀၉-၅၁၂၀၃၉၅၊

၀၉-၈၅၁၀၆၂၁

၁၃၀၀၀

၁၃၀၀၀

၂၀၀၀၀

ကျောက်ဖြူ

ရမ်းဗြဲ

စစ်တွေ


၈:၀၀ ၂:၀၀
ရိုးမသစ္စာ

ဏA-၁၇ စစ်တွေလမ်း၊အောင်ဆန်းကွင်း(ရွှေ)

(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉-၈၅၉၈၂၅၂

၀၉-၄၄၈၀၀၅၀၆၈

၁၃၅၀၀

၁၈၃၀၀(ထူး)

၁၃၃၀၀

၁၂၃၀၀(ထူး)

၈၃၀၀

၁၃၅၀၀

သံတွဲ၊

ကျောက်ဖြူ၊

တောင်ကုတ်၊

ငပလီ

  ၂.၃၀ (၃)စီး
မင်းထက်သာ ဏA-၁၆ စစ်တွေလမ်း

၀၉-၇၃၂၄၃၀၂၈

၀၉၃၁၂၉၈၂၂၄

၀၉၅၁၁၇၇၆၉၅

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀

အမ်း

မင်းပြား

မြောက်ဦး

ကျောက်တော်

ပုဏ္ဏားကျွန်း

စစ်တွေ

၀၈:၀၀(ထူး) ၁၁:၀၀

ရဲအောင်လံ

(ရွှေသံတွဲ)

ဏA-၁၃၊၁၄၊၁၅ စစ်တွေလမ်း

၀၉-၂၅၇၇၇၄၄၄၆

၀၉-၂၅၇၇၇၄၄၄၇

၀၉-၂၅၇၇၇၄၄၄၈

၀၉-၂၅၇၇၇၄၄၄၉

၀၉-၂၅၇၇၇၃၃၃၆

၀၉-၂၅၇၇၇၃၃၃၇

၀၉-၂၅၇၇၇၃၃၃၈

၀၉၂၅၇၇၇၃၃၃၉

၁၂၀၀၀(ထူး)

၁၀၀၀၀

၁၈၀၀၀(ထူး)

၁၃၀၀၀

၁၅၀၀၀

တောင်ကုတ်

ကျောက်ဖြူ

သံတွဲ

 

၂:၃၀(ထူး)

၃:၀၀

၂:၃၀(ထူး)

၃:၀၀

၄:၀၀

အောင်ပြည်စုံ

(ဝေသာလီ)

ဏA-၁၁၊၁၂ စစ်တွေလမ်း

ဥဿာလမ်း(ကုန်ဂိတ်)

၀၉-၅၀၈၉၄၆၇

၀၉၄၂၁၇၅၇၅၅၅

၀၉-၈၅၁၀၂၀၆

၂၀၀၀၀(ထူး)

၁၅၀၀၀

၁၈၀၀၀(ထူး)

၁၃၀၀၀

၁၂၀၀၀(ထူး)

၈၀၀၀

၁၃၀၀၀

အမ်း/စစ်တွေ

 

ကျောက်ဖြူ

 

တောင်ကုတ်

 

တပ်တောင်

၇:၀၀(ထူး)

၈:၀၀

၂:၃၀(၂)စီး

 

၂:၃၀(၂)စီး

 

 

၃:၀၀

ရွှေပြည်သစ် ဏA-၁၀ စစ်တွေလမ်း

၀၉-၈၅၂၂၃၈၃

၀၉၇၃၂၀၄၀၄၁

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀

၁၈၅၀၀(Fist class)

စစ်တွေ

၉:၀၀

၈:၀၀

၈:၀၀

အောင်သစ္စာ

(အနောက်ရိုးမ၊

သုခိတာ)

ဏA-၆၊၇၊၈၊၉ စစ်တွေလမ်း

၀၉-၂၆၄၃၃၂၂၅၅

၀၉-၂၆၄၃၃၂၂၆၆

၀၉-၈၆၂၀၉၁၃

၀၉-၈၅၁၃၂၄၀

၀၉-၂၅၄၆၀၉၂၀၄

၂၀၅၀၀(ထူး)

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၃၃၀၀

၁၈၃၀၀(ထူး)

၁၃၃၀၀

၁၇၃၀၀

၁၃၃၀၀

၁၅၃၀၀(ထူး)

၁၀၃၀၀

၈၃၀၀

၁၂၃၀၀(ထူး)

၈၃၀၀

စစ်တွေ

ကျောက်ဖြူ

ရမ်းဗြဲ

တပ်တောင်

သံတွဲ

ဂွ

တောင်ကုတ်

၈:၀၀

၈:၀၀

၂:၃၀

၃:၀၀

၂:၃၀

၃:၀၀

၂:၃၀

၃:၀၀

၃:၀၀

၂:၃၀

၃:၀၀

ကြံတိုင်းအောင် ဏA-၂၊၃ စစ်တွေလမ်း

၀၉-၈၆၂၀၄၀၃

၀၉-၇၃၀၃၇၄၀၄

၀၉-၄၃၀၆၅၇၂၃

၀၉-၄၃၀၆၅၇၂၄

၀၉-၇၃၀၆၃၉၈၀

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀

၁၇၀၀၀

အမ်း/စစ်တွေ ၈:၀၀(၂)စီး  
တိုးရတနာ ဏA-၁၊၅ စစ်တွေလမ်း

၀၉-၈၅၂၂၂၈၂

၀၉-၈၅၂၂၂၈၄

၀၉-၈၅၂၂၃၅၈

၂၁၀၀၀(ထူး)

၁၇၅၀၀

စစ်တွေ ၈:၀၀(၂)စီး  
၁၀ အောင်စစ်ခိုင် ဆ/-၇ ၊၈ ဒဂုံလမ်း

၀၉-၇၃၂၁၂၁၀၇

၀၉၄၂၁၁၄၇၄၄၆

၀၉-၄၂၁၁၄၇၄၄၈

၁၉-၇၉၉၉၄၈၁၁၃

၂၀၅၀၀ အမ်း/စစ်တွေ ၈:၀၀  
၁၁ ရွှေပြည်ရခိုင် ည-၇ ဥဿာ(ထက်)လမ်း

၀၉-၇၉၉၉၅၃၃၀၅

၀၉၇၃၁၀၄၁၀၁

၁၅၀၀၀ စစ်တွေ ၆:၀၀
၁၂ ရွှေကံကော် ည-၃၊ဥဿာ(ထက်)လမ်း

၀၉-၄၃၀၂၄၉၄၃

၀၁-၇၀၃၆၅၅

၁၅၀၀၀ စစ်တွေ ၃:၀၀
၁၃ မျိုးဆက်သစ်

ဏ-C-၁၆၊၁၈၊ပုဂံလမ်း၊မော်လမြိုင်

လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉-၄၂၈၂၀၇၀၄၂၊

၀၉၅၀၁၇၁၂၉၊၀၉၈၆၁၈၂၀၁

၁၃၀၀၀

၁၅၀၀၀

တောင်ကုတ်၊

သံတွဲ၊ငပလီ

၇:၀၀

၂:၃၀

၄:၀၀

၁၄ အကယ်ဒမီ ယ/၁(ယ)ကွင်း၊စျ/ခ(ကုန်ဂိတ်)

၀၉-၇၉၉၉၄၄၆၃၀၊

၀၉-၇၉၉၉၄၄၆၄၀

၂၁၀၀၀(ထူး) စစ်တွေ ၈:၀၀
၁၅ ကစ္ဆပ ယ/၂၃၊၂၄(ယ)လမ်း

၀၉-၂၅၀၆၄၀၄၇၈

၀၉-၂၅၀၆၄၀၄၇၉

၀၉-၂၅၀၅၁၈၈၁၆

၂၀၃၀၀

အမ်း

မင်းပြား

မြောက်ဦး

ကျောက်တော်

ပုဏ္ဏားကျွန်း

စစ်တွေ

၈:၀၀
၁၆ ရိုးမသဇင် ယ-၁၆(ယ)ကွင်း

၀၉-၇၃၀၃၁၁၃၂

၀၉-၂၆၄၂၈၄၉၇၉

၀၉-၉၇၃၅၇၃၀၇၈

၂၀၃၀၀(ထူး)

၁၅၃၀၀

အမ်း

မင်းပြား

မြောက်ဦး

ကျောက်တော်

စစ်တွေ

၇:၀၀(ထူး)

၈:၀၀

၁၇ ထွန်းတောက်အောင် ဏ-B/၇ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၂၄၁၇၉၃

၈၀၀၀

၁၂၀၀၀(ထူး)

၁၃၀၀၀

၁၈၀၀၀(ထူး)

တောင်ကုတ်

ကျောက်ဖြူ

  ၃:၀၀(၂)စီး
၁၈ ရွှေအောင်လံ မ/-၁၅၊ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း ၀၉-၄၂၇၄၈၁၃၇

၇၅၀၀

၁၅၀၀၀

တောင်ကုတ်

ကျောက်ဖြူ

  ၃:၀၀
၁၉ ရွှေညီကို ည-၁၈ ဥဿာလမ်း ၀၉-၇၃၀၃၁၁၃၂

၂၀၅၀၀(ထူး)

၁၅၅၀၀

စစ်တွေ ၈:၀၀ ၃:၀၀
၂၀ ရိုးမ မန္တလာ ည-၁၁ ဥဿာလမ်း

၀၉-၄၄၅၅၇၂၇၂၂

၀၉-၇၇၅၇၇၆၈၁၈

၀၉-၇၇၅၇၇၆၈၂၈

၁၉၅၀၀ စစ်တွေ ၈:၀၀
၂၁ တိုးရတနာ(၂) ည-၂ ဥဿာလမ်း

၀၉-၄၅၁၆၆၂၈၅

၀၉-၇၇၃၄၇၉၁၈၂

၁၂၀၀၀

၈၀၀၀

တောင်ကုတ် ၃:၀၀၊
၂၂ ရွှေမန်းရတနာ ဏ-A-၄ စစ်တွေလမ်း

၀၉-၄၄၄၃၀၇၇၁၁

၀၉-၇၈၂၂၂၂၅၁၇

၂၀၅၀၀

စစ်တွေ ၈:၀၀(၂)စီး၊  
ယာဉ်လိုင်း-၂၂