အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)

အင်ဂျင်နီယာဌာနအဆောက်အအုံမှ ပြည်သူသို့ပေးနေသော ၀န်ဆောင်မှုများ

(က) အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့်(လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ)

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ(စာမျက်နှာ(၁)ရှိ အဆောက်အဦအမျိုးအစားနေရာတွင် လမ်းအကျယ်ဖြည့်စွက်ရန်)
 • သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်းထုတ်ပေးသောမြေပုံ/မြေရာဇ၀င်မူရင်း
 • ဂရန်မိတ္တူ (သို့) မြေပိုင်မြေအတွက် (၁)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးထားသော နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်သည့်မြေပုံမိတ္တူ (မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်)
 • မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ စည်ပင်ခွန်ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်
 • လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင် အပေါ်အောက်မိတ္တူ ကူးရန်)
 • ဘေးမြေကွက်များမှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထပ်ဆင့် ထောက်ခံချက်
 • (၃)ထပ်နှင့်အထက် ကန်ထရိုက်တိုက် ပုံစံအဆောက်အဦများအတွက် မြေပိုင်ရှင်၊ကန်ထရိုက်တာ၊လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ၊ အဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာတို့၏ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ (၄ဦး Bond)
 • လိုင်စင်ရ အင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပြုပုံစံ (၃)စုံ(A1 Size 33.1" x 23.4")
 • (၃)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများအတွက် အဆောက်အအုံ အင်ဂျင်နီယာ(SEC) မှ တွက်ချက် တင်ပြထားသည့် အဆောက်အအုံ၏ ခိုင်မာမှုဆိုင်ရာ တွက်ချက်မှုပုံစံ(၁)စုံ
 • (၃)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများအတွက် မီးသတ်ထောက်ခံချက်
 • ဘေးဝဲ/ယာတွင် အထပ်မြင့်(၃ /)ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများ ရှိပါက ၎င်းအဆောက်အအုံများ၏ အခြေအနေ စီစစ်ထားသော Theodolite Reading
 • (၃) ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများအတွက် မြေခံနိုင်အားစမ်းသပ်မှု(Soil Test)
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန် (၁၅-၁၁-၂၀၁၃)ရက်နေ့မှ စတင်၍ တင်ပြသည့် Drawing များတွင် Plan, Elevation, Section, Beam Plan များအား1/8 (သို့) 3/32 Scale ဖြင့်ရေးဆွဲရန် Detail များအား 1/4 (သို့)3/16 Scale ဖြင့် ရေးဆွဲတင်ပြရန် အဆောက်အဦကြီးပါက သင့်တော်မြင်သာသည့် Scale နှင့် တင်ပြရန်။

(ခ) ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့် (လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ)

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ
 • သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးသော မြေပုံ/မြေရာဇ၀င်မူရင်း
 • ဂရန်မိတ္တူ (သို့) မြေချပါမစ်မိတ္တူ (သို့) မြေပိုင်မြေဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်စာချုပ်မိတ္တူ
 • (၁)နှစ်အတွင်းထုတ်ပေးသော နယ်နိမိတ်တိုင်းတာသတ်မှတ်သည့်မြေပုံမိတ္တူ (မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်)
 • မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ စည်ပင်ခွန်ကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်
 • လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင် အပေါ်အောက်မိတ္တူ ကူးရန်)
 • ခြံစည်းရိုးကာရံမည့် အပိုင်းနှင့်နယ်နိမိတ် ထိစပ်နေသောမြေကွက်များမှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထပ်ဆင့် ထောက်ခံချက်
 • လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော အဆိုပြုပုံစံ (၃)စုံ(A1 Size 33.1" x 23.4")
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန် (၁၅-၁၁-၂၀၁၃)ရက်နေ့မှ စတင်၍ တင်ပြသည့် Drawing များတွင် Plan, Elevation, Section, Beam Plan များအား1/8 (သို့) 3/32 Scale ဖြင့်ရေးဆွဲရန် Detail များအား 1/4 (သို့)3/16 Scale ဖြင့် ရေးဆွဲတင်ပြရန် အဆောက်အဦကြီးပါက သင့်တော်မြင်သာသည့် Scale နှင့် တင်ပြရန်။

(ဂ) အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် (လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

 • အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက်လျှောက်လွှာ
 • သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ (၁)နှစ်အတွင်း ထုတ်ပေးသော မြေပုံ/မြေရာဇ၀င် မိတ္တူ (မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်) (သို့) ဂရန်မိတ္တူ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား
 • လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( A4 Size တစ်မျက်နှာတည်းတွင် အပေါ်အောက်မိတ္တူ ကူးရန်)
 • စည်ပင်သာယာခွန်ကြွေးကျန်ကင်ရှင်းကြောင်း သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
 • အဆိုပြုအဆောက်အအုံ ဖျက်သိမ်းရာတွင် ဘေးကပ်လျက်ရှိသောအဆောက်အုံပျက်စီးမှုမရှိစေရန် ဖျက်သိမ်းပါမည်ဖြစ်ကြောင်းမြေပိုင်ရှင် နှင့် လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာတို့၏ခံ၀န်ကတိပြုစာချူပ်
 • အဆောက်အဦဟောင်းအား ကြိုတင်ဖျက်သိမ်းခြင်းအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကိစ္စအားလုံး တာ၀န်ယူကြောင်း လျှောက်ထားသူ၏ ခံ၀န်ကတိပြုစာချုပ်
 • ဖျက်သိမ်းမည့်အဆောက်အအုံဟောင်းတွင် အိမ်ငှားရှိလျှင် အိမ်ရှင်အိမ်ငှား ပြဿနာ ကင်းရှင်းကြောင်း ရပ်ကွက်နှင့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ ထောက်ခံချက် မူရင်း
 • ဖျက်သိမ်းမည့်အဆောက်အအုံ၏ ဓါတ်ပုံနှင့် ဘေးနှစ်ဖက်ရှိ အဆောက်အအုံ၏ဓါတ်ပုံ
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(ဃ) အဆောက်အအုံ အကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့်(လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ)

 • မြေပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမိတ္တူမှန်များ (မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရန်)
 • ပြင်ဆင်လိုသည့် အဆောက်အအုံ၏ဓါတ်ပုံနှင့် ပြင်ဆင်လိုသည့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ဓါတ်ပုံများ
 • လက်ရှိအဆောက်အအုံနှင့် ပြင်ဆင်မည့် အဆောက်အအုံပုံစံ(၃)စုံ(ပြင်ဆင်မည့် အစိတ်အပိုင်းများအား အနီရောင်ခြယ်ပေးရမည်)
 • မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ စည်ပင်ခွန်ကြွေးကျန် ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်
 • သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း၏ သဘောထားမှတ်ချက်
 • အိမ်ငှားဖြစ်ပါက အိမ်ရှင်၏ သဘောထားမှတ်ချက်
 • အိမ်ရှင်/အိမ်ငှား ပြဿနာရှိပါက မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ သဘောထားမှတ်ချက်
 • လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • လျှောက်ထားသူ၏သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(င) အဆောက်အအုံ အသေးစားပြင်ဆင်ခွင့်(လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ)

 • ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား၊ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာတွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ ထပ်ဆင့်ထောက်ခံချက်
 • ပြင်ဆင်လိုသည့် အဆောက်အအုံ၏ဓါတ်ပုံ
 • လျှောက်ထားသူ၏မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • သန်းခေါင်စာရင်း
 • နောက်ဆုံးဆောင်ထားသောအခွန်ပြေစာ
 • မြေရှင်ထောက်ခံချက်တွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထပ်ဆင့် ထောက်ခံချက်
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(စ) အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်ထားရန်(လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

 • အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ဘီစီစီလျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ
 • ဘီစီစီလျှောက်လွှာ
 • အိမ်ပုံစံမူရင်း (၁)စုံ
 • ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်မူရင်း (၁)ရွက်
 • အိမ်ရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက် ၆ ကျပ်တန်စာချုပ်
 • မိလ္လာကန်ပါမစ်မိတ္တူ
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • ငွေသွင်းချလံမိတ္တူ
 • မီးသတ်ထောက်ခံချက်
 • MEPE ထောက်ခံချက်
 • လက်ရှိအနေအထားအတိုင်း ဆောက်လုပ်ထားသည်ကို သဘောတူညီပါကြောင်း အိမ်ရှင်နှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက်
 • Theodolite
 • ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက်(ရေမြောင်း၊ အမှိုက်နှင့် နောက်ဖေးလမ်းကြား ရှင်းလင်းပြီးကြောင်း)
 • မီးခံ၀န် ၆ ကျပ်တန်စာချုပ်
 • ရှေ့မျက်နှာစာဓါတ်ပုံ၊ မီးသတ်လှေကားဓါတ်ပုံ
 • Log Book (အင်ဂျင်နီယာစစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်း)
 • ရေသန့်ထောက်ခံချက်
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(ဆ) အထပ်နိမ့်အဆောက်အအုံ ဘီစီစီလျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်အချက်များ

 • ဘီစီစီလျှောက်လွှာ
 • အိမ်ပုံစံမိတ္တူ (၁)စုံ
 • ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်မိတ္တူ (၁)ရွက်
 • အိမ်ရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက် ၆ ကျပ်တန်စာချုပ်
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • ငွေသွင်းချလံမိတ္တူ
 • Log Book (အင်ဂျင်နီယာစစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်း)
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(ဇ) အဆောက်အအုံသက်တမ်းတိုးခွင့်(လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

 • သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာ
 • အိမ်ပုံစံမိတ္တူ (၁)စုံ
 • ဆောက်လုပ်ခွင့်ပါမစ်မိတ္တူ (၁)ရွက်
 • အိမ်ရှင်သက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထောက်ခံချက် ၆ ကျပ်တန်စာချုပ်
 • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • ငွေသွင်းချလံမိတ္တူ
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(စျ) လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာလျှောက်ထားခြင်း(လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

 • လျှောက်လွှာပုံစံ
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ
 • ပညာအရည်အချင်းဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ
 • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံဆိုင်ရာထောက်ခံချက်
 • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(ည) ကန်ထရိုက်တာ လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း (လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

 • လျှောက်လွှာပုံစံ
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားအမှတ်
 • အမွေစားအမွေခံ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ
 • အိမ်ထောင်စုဇယားပုံစံ(၆၆/၆)မိတ္တူ
 • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ ရောင်စုံ (၄)ပုံ
 • လိုင်စင်ရ ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦး၏ထောက်ခံချက်
 • ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

(ဋ) တိုက်ခန်းအမည်ပြောင်းခြင်း(လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ)

 • အင်ဂျင်နီယာဌာန(အ​ဆောက်အအုံ)မှ ထုတ်ပေးထားသော အ​ဆောက်အအုံ နေထိုင်ခွင့် စာချုပ် သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ တိုက်ခန်းနေရာချထားခြင်း လက်မှတ်မူရင်း
 • တိုက်ခန်းလွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်း သဘောတူစာချုပ်
 • သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်၏ တိုက်ခန်းပိုင်ဆိုင်သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • လွှဲပြောင်း၊ လက်ခံသူ၏မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထား​သော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ
 • လွှဲပြောင်း၊ လက်ခံသူ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ
 • လွှဲပြောင်း၊ လက်ခံသူ၏ မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးထား​သော အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ
 • တိုက်ခန်းလွှဲပြောင်းသူ၏ အမည်လွှဲပြောင်းခြင်းအား ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ၀န်ခံကတိပြုချက်
မှတ်ချက်။ ပြည်စုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်

အထပ်မြင့်အဆောက်အဦး စစ်ဆေးရေး ကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ကော်မတီအုပ်ချုပ်မှု နယ်နိမိတ်အတွင်း အဆင့်မြင့် မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ ခေတ်မှီအထပ်မြင့်အဆောက်အဦးများ ဆောက်လုပ်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ နည်းဥပဒေများစိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုပေးခြင်းကို မြန်ဆန်လွယ်ကူစွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး အတွက် အထပ်မြင့်အဆောက်အဦး စစ်ဆေးရေး ကော်မတီ ကို (၂၅-၁၀-၂၀၁၂) တွင် စတင်ဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးဌာန (အထပ်မြင့်အဆောက်အဦး စစ်ဆေးရေး ကော်မတီ-HIC) အနေဖြင့် လျှောက်ထားလာသော အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးများအား ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုရန် သင့်/မသင့် အား -

 1. ရွှေတိဂုံဘုရား ကန့်သတ်ဧရိယာအတွင်း ဖြစ်လျှင် ရွှေတိဂုံဘုရားအမြင့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်၍ သတ်မှတ် ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင် အထက်အမြင့် ကျော်လွန်မှုရှိ/မရှိ။
 2. ကားပါကင် လုံလောက်မှုရှိ/မရှိ။
 3. ရေပေးဝေနိုင်မှု ရှိ/မရှိ။
 4. ရေစီးရေလာကောင်းမွန်မှုရှိ/မရှိ။ မိလ္လာစွန့်ပစ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်မှုရှိ/မရှိ။
 5. အမှိုက်နှင့်ရေဆိုးစွန့်ထုတ်မှုစနစ်။
 6. လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးဝေမှု စနစ်။

စသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ နည်းပဒေများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ညှိနှိုင်းစစ်ဆေးပြီး ဥက္ကဋ္ဌ(မြို့တော်ဝန်)ထံတင်ပြပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြစစ်ဆေးပြီး ဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။


၁။ရွှေတိဂုံဘုရား ကန့်သတ်ဧရိယာအတွင်း တည်ဆောက်မည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများသည် ရွှေတိဂုံစေတီကြမ်းပြင် (ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်ပေ ၁၉၀) ထက်မကျော်လွန်စေသင့်ပါ။ (မှတ်ချက်။ အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင် သည့်နယ်မြေမှ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကိုဖူးမျှော်ရာတွင် မြင်ကွင်းကန့်သတ်ချက်မရှိ စေရပါ။)

၂။၎င်းဧရိယာပြင်ပတွင် မည်သည့်အဆောက်အဦးမျှ ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ ငှက်ပျောဖူးအောက်ခါးစည်း (ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့်ပေ ၄၁၇) ထက် မကျော်လွန်စေသင့်ပါ။
အဆောက်အဦအမြင့်ကန့်သတ်ချက်သည် အဆောက်အဦအပေါ်ဆုံးအမိုးရှိ မိုးကြိုးလွှဲ မှအပ Machine Room နှင့် Architectural အလှအပပြုလုပ်ထားသည်များ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦအမြင့် တိုင်းတာရာတွင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် (Mean Sea Level) မှ ယူရမည်။


၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအထပ်မြင့်အဆောက်အဦများ (၉ထပ်မှ ၁၂ /ထပ်အထိ) ဆောက်လုပ်ရာတွင် အနည်းဆုံးထားရှိရမည့်မြေချန်များ

(က) Down Town ဧရိယာ (မြို့တွင်း ၆ မြို့နယ်)

- ရှေ့မျက်နှာစာ (၃') ချန်

- ဘေးနှစ်ဘက် (၃') ချန်

- နောက်ဘက်တွင် B.D.S ရှိက (၃') ချန်ပြီး B.D.S မရှိက (၆') ချန်၍ဆောက်လုပ်ရမည်။

(ခ ) Down Town ပြင်ပမြို့နယ်များ (ရွှေတိဂုံဘုရား ကန့်သတ်ဇုန်အပါအဝင်)

အဓိကလမ်းမကြီးများဖြစ်သည့် ပြည်လမ်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း တို့တွင် -

- ရှေ့မျက်နှာစာ (၂ဝ') ချန်

- ဘေးနှစ်ဘက် (၆') ချန်

- နောက်ဘက် (၆')ချန်

(ဂ ) ကျန်လမ်းမကြီးများနှင့်လမ်းသွယ်များတွင် -

- ရှေ့မျက်နှာစာ (၁၂') ချန်

- ဘေးနှစ်ဘက် (၆') ချန်

- နောက်ဘက် (၆')ချန်

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေဖြင့်မြေကွက်၏ အနည်းဆုံးအတိုင်းအတာ (၅ဝ ပေ) အထိအဆောက်အဦများကို (၁၂)ထပ်အထိသာ ခွင့်ပြုသင့်ပြီး (၅ဝ ပေ) ကျော်လွန်မှသာ (၁၂)ထပ် အထက် အဆောက်အဦများကိုစိစစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမည်။

(၁၃)ထပ်မှအထက်အဆောက်အဦများအား မြေချန်သတ်မှတ်ရာတွင် အဆောက်အဦ အမြင့်ပေါ်မူတည်၍ ရှေ့/ဘေး/နောက် မြေချန်များအား သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။


အထပ်မြင့်အဆောက်အဦများအတွက် သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသည့်

အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် Car Parking Area ပမာဏ (ကားအရေအတွက်)

စဉ်

အသုံးပြုမည့်ပုံစံ

အနည်းဆုံးထားရှိရန်သတ်မှတ်ထားသည့်

Car Parking ပမာဏ (Unit or Gross Floor Area)

ပေါ်တွင် အခြေခံတွက်ချက်သည်။

မှတ်ချက်

၁။

လူနေအိမ်ခြေနှင့် စပ်ဆိုင် နေသော နေရာများ

၁ ခန်းလျှင် ၁ စီး
၂ဝ% ထပ်ပေါင်းပေးရန်

၂။

စီးပွားရေးနှင့်ဆိုင်သော နေရာများ

(က) ရုံးခန်းများထားရှိမည့် အ/ဦ

၁ဝဝ m2 (၁၀၇၆ ft2) လျှင် ၁ စီး

ကုန်တင်ကုန်ချနေရာ ၁ဝဝဝဝ m2 (၁ဝ၇၆၅ဝ ft2) လျှင် ၁ စီး ထပ် ပေါင်းရန်

(ခ) စျေးဆိုင်ခန်းများ

၁၀ဝ m2 (၁၀၇၆ ft2) လျှင် ၁ စီး

ကုန်တင်ကုန်ချနေရာ ၄ဝဝဝ m2 (၄၃ဝ၆ဝ ft2) လျှင် ၁ စီး ထပ် ပေါင်းရန်

(ဂ) စားသောက်ဆိုင်များ

၅ဝ m2 (၅၃၉ ft2) လျှင် ၁ စီး
၂ဝ% ထပ်ပေါင်းပေးရန်

(ဃ) ဟိုတယ်များ

၂ဝဝ m2 (၂၁၅၃ ft2) လျှင် ၁ စီး
၂ဝ% ထပ်ပေါင်းပေးရန်

ကုန်တင်ကုန်ချနေရာ ၈ဝဝဝ m2 (၈၆၁၂ဝ ft2) လျှင် ၁ စီးထပ် ပေါင်းရန်

၃။

ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ ပြဇာတ်ရုံများ

ထိုင်ခုံ ၁ဝ ခုံလျှင် ၁ စီး
၂ဝ% ထပ်ပေါင်းပေးရန်

၄။

ဂိုဒေါင်

ကုန်တင်ကုန်ချနေရာ ၈ဝဝ m2 (၈၆၁၂ ft2) လျှင် ၁ စီး
၂ဝ% ထပ်ပေါင်းပေးရန်

၅။

စက်ရုံ

၃၅ဝ m2 (၃၇၆၈ ft2)လျှင် ၁ စီး
၂ဝ% ထပ်ပေါင်းပေးရန်

ကုန်တင်ကုန်ချနေရာ ၃ဝဝဝ m2 (၃၂၂၉၅ ft2) လျှင် Lorry ၁ စီး

၆။

ရေကူးကန်

၄ဝ m2 (၄၃ဝ ft2)လျှင် ၁ စီး
၂ဝ% ထပ်ပေါင်းပေးရန်

၇။

GYM

၃ဝဝ m2 (၃၂၃ဝ ft2) လျှင် ၁ စီး
၂ဝ% ထပ်ပေါင်းပေးရန်

ကားပါကင်သည် ဆောက်လုပ်မည့်အဆောက်အဦအတွင်း ရှိရမည်။


အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် floor to floor height သတ်မှတ်ချက်စဉ်

အဆောက်အဦအမျိုးအစား

အမြင့်ပေသတ်မှတ်ချက်

လူနေအဆောက်အဦ(မြေညီထပ်)

၁၁ ပေ

လူနေအဆောက်အဦ(အခြားအထပ်များ)

၁၀ ပေ

ဆိုင်ခန်း၊ရုံးခန်း

၁၁ ပေ

ဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင် (မြေညီထပ်)

၁၂ပေ

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်(အခြားအထပ်များ)

၁၀ပေ ၆ လက်မ

ဆေးရုံ၊ကျောင်းခန်းမ

၁၂ ပေ

လူထုအပန်းဖြေစခန်း

၁၂ ပေ

စက်မှုအလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံ

၁၄ ပေ

ကားရပ်နားသည့်အထပ်

၉ ပေ ၆ လက်မ

အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ Design စစ်ဆေးရာတွင်

လုပ်ငန်းလျှင်မြန်စေရေး လုပ်ငန်းအဆင့်အလိုက် စိစစ်ထောက်ခံမှုပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်

စဉ်

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်လိုက်

ထောက်ခံချက်ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်

မှတ်ချက်

၁။

Deep Excavation လုပ်ငန်း

အနက်(၄'-၆")ထက်ပိုသော Basement ​မြေတူးခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်တင်ပြရန်

၂။

Pile Load Test လုပ်ငန်း

၃။

Piling လုပ်ငန်း

၄။

Foundation လုပ်ငန်း

၅။

Superstructure လုပ်ငန်း

၆။

လျှပ်စစ်၊ ရေသန့် နှင့် Air Condition &Ventilation လုပ်ငန်း

Back to Top