အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)

အိမ်ရေဆက်သွယ်ခြင်:ဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ

အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) တွင်ပါဝင်သောဌာနခွဲများ• ရေပေးရေးဌာနခွဲ

• အုပ်ချုပ်/ဘဏ္ဍာဌာနခွဲ

• လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုဌာနခွဲ

• သန့်ရှင်းမှုဌာနခွဲ

• ပိုက်ထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ

• ရေလှောင်ကန်ကြီးများဌာနခွဲ

• အထောက်အကူပြုဌာနခွဲ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နမိတ်အတွင်းကော်မတီ၏ ရေပိုက်လိုင်းဖြင့် ဖြန့်ဝေသော ဧရိယာများအတွင်း ရေဆက်သွယ်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုမိန့် အမျိုးအစား အလိုက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)သို့ လျှောက်ထားရပါမည်။

ဆက်သွယ်လိုသည့် ရေအမျိုးအစားအလိုက်လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများပူးတွဲ၍ ရေဆက် သွယ်ခွင့် လျှောက်လွှာတွင်ဖြည့်စွက်ပြီး မြို့တော်ခန်းမ စုဝေးခန်းမကြီးတွင် အမှုတွဲဖွင့်လှစ်ရပါ မည်။ အမှုတွဲများ စိစစ်လက်ခံပေးခြင်းကို ရေပေးရေးဌာနခွဲ အိမ်ရေဆက်သွယ်ရေးဌာနစုမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။


ရေသွယ်ခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစားများယာယီရေဆက်သွယ်ခွင့်
အဆောက်အအုံအသစ်ဆောက်လုပ်ရာတွင်ရေသုံးစွဲလိုခြင်း

အပြီးသတ်ရေသွယ်ခွင့်
အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ရေဆက်လက်သုံးစွဲလို ခြင်း

အိမ်ဟောင်းရေဆက် သွယ်ခွင့်
အဆောက်အအုံပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်းမရှိပဲရေသုံးစွဲလို ခြင်း

ဆင့်ပွားရေဆက်သွယ်ခွင့်
မူလရေသွယ်လိုင်းမှရေလိုင်းခွဲ၍သုံးစွဲလိုခြင်း

ရေပိုဆက်သွယ်ခွင့်
မူလရေသွယ်လိုင်းမှဆင့်ပွားမယူပဲ သီးခြားရေလိုင်းသုံးစွဲ လိုခြင်း

ရေပိုက်လိုင်းပြောင်းရွှေ့ ဆက်သွယ်ခွင့်
ရေအားနည်းသဖြင့်မူလရေသွယ်လိုင်းအားပိတ်သိမ်းပြီး ရေပိုက်လိုင်းပြောင်းရွှေ့သုံးစွဲလိုခြင်း

ရေပိုက်ချေးဆေးခွင့်
ရေအားနည်းသဖြင့် မူလခွင့်ပြုထားသည့် ရေပိုက်လိုင်းအား ချေးဆေးလိုခြင်း

ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့်
ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်သုံးစွဲလိုခြင်း

ရေသွယ်ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားရာတွင် အမျိုးအစားအလိုက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ ယာယီရေသွယ်ခွင့်• ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

• လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ(၂)စုံ

• လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

• လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

• အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ

• မိလ္လာကန်၊ မိလ္လာပြွန် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ (သို့မဟုတ်) ပူးတွဲလျှောက်ထားခြင်း


အပြီးသတ်ရေဆက်သွယ်ခွင့်• ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

• လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ(၂)စုံ

• လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

• လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

• အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ (မူလအဆာက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ကွဲလွဲပါက ပြုပြင်ပြီးခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ)

• ယာယီရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်

• မိလ္လာကန်၊ မိလ္လာပြွန် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ (သို့မဟုတ်) ပူးတွဲလျှောက်ထားခြင်း


အိမ်ဟောင်းရေဆက်သွယ်ခွင့်• ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

• လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ(၂)စုံ

• လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

• လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

• မိလ္လာကန်၊ မိလ္လာပြွန် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ (သို့မဟုတ်) ပူးတွဲလျှောက်ထားခြင်း


ဆင့်ပွားရေဆက်သွယ်ခွင့်• ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

• လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ(၂)စုံ

• လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

• လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ


ရေပိုက်ချေးဆေးခွင့်• ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

• လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ(၂)စုံ

• လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

• လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ


ရေပိုဆက်သွယ်ခွင့်• ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

• လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ(၂)စုံ

• လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

• လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

• မြေရှင်(သို့မဟုတ်) မူလရေသွယ်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးသူ၏သဘောတူညီခွင့်ပြုချက်

• သဘောတူညီချက် မတင်ပြနိုင်ပါက သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်နှင့်မြို့နယ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ ထောက်ခံချက်


ရေပိုက်လိုင်းပြောင်းရွေ့ဆက်သွယ်ခွင့်• ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

• လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ(၂)စုံ

• လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

• လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ


ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့်• ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

• လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ(၂)စုံ

• လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

• လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

• အဆောက်အအုံအသစ်ဖြစ်ပါက အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ

အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)

မြို့တော်ခန်းမ Ph;01-382990 တွင်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

မိလ္လာခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစားများ

မိလ္လာကန်ဆောက်လုပ်ခွင့် - မိမိပိုင်ပရဝုဏ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီပိုင် နောက်ဖေးလမ်းကြားတွင် ဖြစ်စေ၊ မိလ္လာကန်တည်ဆောက်လိုခြင်း/ ယာယီအိမ်သာဆောက်လုပ်ခွင့် - မိလ္လာပြွန်ဧရိယာတွင် အဆောက်အအုံအသစ်ဆောက်လုပ်စဉ် မိလ္လာပြွန်လိုင်းအားယာယီအသုံးပြုလိုခြင်း/ မိလ္လာပြွန် ဆက်သွယ်ခွင့် - မိလ္လာပြွန်ဧရိယာအတွင်း အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ မိလ္လာပြွန်ဆက် သွယ်အသုံးပြုလိုခြင်း။


မိလ္လာခွင့်ပြုမိန့်များလျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ• ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

• လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ(၂)စုံ

• လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ

• လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

• အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) မြို့တော်ခန်းမ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၃၈၂၉၉၀ တွင် အသေးစိတ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) အနေဖြင့် (၄) ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် (B.C.C) အတွက် ရေ/သန့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးပါသည်။


B.C.C အတွက် ရေ/သန့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ• ရေ/သန့် ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ

• အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ

• ရေမီတာ၊ ရေမော်တာ၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ ရေသွယ်ပိုက်လိုင်း၊ ရေဆိုးပိုက်လိုင်း၊ မိလ္လာပိုက်လိုင်း၊ မိလ္လာကန်ထားရှိမှုဓါတ်ပုံ


B.C.C အတွက် ရေ/သန့် ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများပြီးစီးကြောင်း ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရာတွင် စစ်ဆေးသော အချက်အလက်များ• ရေ/သန့်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုမိန့်များ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

• စည်ပင်ရေဆက်သွယ်ထားသော အဆောက်အအုံများတွင် ရေမီတာ၊ ရေမော်တာများ တပ်ဆင်ပြီးစီးမှု

• ကိုယ်ပိုင်အဝီစိတွင်းရေ သုံးစွဲသော အဆောက်အအုံများတွင် ရေမော်တာများ တပ်ဆင်ပြီးစီးမှု

• ရေမော်တာများတွင် ဝါယာကြိုးများ၏ Cover Pipe တပ်ဆင်ပြီးစီးမှု

• မိလ္လာပိုက်လိုင်းအဆင်းမှ မိလ္လာကန်သို့အဝင် Manhole ထားရှိမှု

• မိလ္လာပိုက်လိုင်းအဆင်းမှ မိလ္လာကန်သို့အဝင်ပိုက် Level မှန်ကန်မှု

• မိလ္လာပိုက်လိုင်းတွင် လေပြန်ပိုက်တပ်ဆင်ထားရှိမှု

• ရေဆိုးပိုက်လိုင်းများတပ်ဆင်ထားရှိမှု

• မိလ္လာကန်တွင် Manhole နှင့် လေဂေါက်များတပ်ဆင်ထားရှိမှု

• မိလ္လာကန် Capacity ပြည့်မီမှု

• မိလ္လာပြွန်ဧရိယာဖြစ်ပါက မိလ္လာပြွန်ဆက်သွယ်ထားရှိမှု
မိလ္လာကန် (Septic Tank) ဆောက်ရန် နောက်ဘက်တွင် B.D.S မရှိပါက အထပ်နိမ့်၊ အထပ် မြင့်အဆောက်အအုံ အားလုံးအတွက် ၆ပေ- ၀ လက်မ မြေချန်ထားရန်။

ကိုယ်ပိုင်မြေအတွင်း မြေကျန်မရှိပါက နောက်ဘက်တွင် B.D.S ရှိသော အထပ်နိမ့်/အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများအနေဖြင့် မိလ္လာကန်(Septic Tank)ကို B.D.S တွင် တည်ဆောက်ရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

Back to Top