ရာပြတ်ဌာန

ဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်မှု တာ၀န်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • (၆)လပတ်တစ်ကြိမ် အခွန်ခွဲပုံစာရင်းများ ပြုစု၍ ဌာနအကြီးအကဲထံတင်ပြအတည်ပြုချက် ရယူခြင်း။
 • ဌာနအကြီးအကဲမှအတည်ပြုပြီးသော ခွဲပုံစာရင်းအရ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြေနှင့် အဆောက်အအုံများပေါ်တွင် စည်းကြပ်သည့် ပစ္စည်းခွန်များအတွက် နှိုးဆော်စာ၊ ပြေစာများ၊ ရေးသားထုတ်ဝေခြင်း၊ ကွန်ပျူတာဖြင့် စာရင်းသွင်းခြင်း။
 • နိုင်ငံတော်ပိုင် အဆောက်အအုံများနှင့် မြေများအပေါ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပစ္စည်းခွန်တွက်ချက် စည်းကြပ်ခြင်း ၊ ကောက်ခံခြင်း။
 • အစိုးရဌာနများမှ ရရန်ရှိသော ပစ္စည်းခွန်ကျသင့်ငွေများကို စနစ်တကျ တောင်းခံ ခြင်း ၊ ကောက်ခံခြင်း။
 • ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေတိုက်တာ အဆောက်အအုံ များအား ပစ္စည်းခွန် စည်းကြပ်ရန် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း။
 • ပုဂ္ဂလိက အဆောက်အအုံနှင့် မြေယာများအပေါ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပစ္စည်းခွန် တွက်ချက်စည်းကြပ်ခြင်း၊ ကောက်ခံခြင်း။
 • အဆောက်အအုံသစ်များအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းသောအဆောက်အအုံများအတွက် ပစ္စည်းခွန်ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံများ တိုးချဲ့ပြင်ဆင်မှုများရှိက ပစ္စည်းခွန်ပြင်ဆင်စည်းကြပ်ခြင်း၊ ငှားရမ်းထားသည့် အဆောက်အဦးများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သည့် အဆောက်အဦးများအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ပစ္စည်းခွန် စည်းကြပ်ခြင်း၊ကောက်ခံခြင်း။
 • ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းများ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအားကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ပစ္စည်းခွန် စည်းကြပ်ခြင်း၊ကောက်ခံခြင်း။
 • ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်ဌာန၏ ရ/သုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းများကို ရေးဆွဲပြုစုတင်ပြခြင်း။
 • နှစ်စဉ် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရရှိမည့် ခန့်မှန်းခြေနှင့် ပစ္စည်းခွန်ဝင်ငွေစာရင်း ခန့်မှန်းရေးဆွဲ တင်ပြခြင်း။
 • ပစ္စည်းခွန်ထမ်းဆောင်သော အခွန်ထမ်းအမည်များ ပြောင်းလဲပေးခြင်း။
 • အိမ်အမှတ်များ သတ်မှတ်ပေးခြင်း။

Back to Top