ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ ရွှေလဝန်း က/၄၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၂၀၂၉၂၇၅၈၊ ၀၁-၇၀၉၄၇၅ ၆၀၀၀ လပ္ပတ္တာ ၀၉ : ၀၀ ၁၉:၀၀
၂။ ပြုံးပန်းတရာ က/၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၂၅၉၂၆၇၁၈၀ ၂၆၀၀ အထောင်၊ ရှားခဲ ၀၄:၃၀၊ ၀၅:၃၀၊ ၀၇:၀၀၊
၀၈:၀၀
၀၉:၀၀၊ ၁၀:၀၀၊ ၁၁:၃၀၊
၁၂:၃၀၊ ၁၃:၃၀၊၁၄:၃၀
၃။ ထက်အောင်လင်း က/၆၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၇၇၇၇၀၄၁၀၃ ၄၀၀၀ သာပေါင်း ၀၇:၀၀၊ ၀၈:၀၀
၄။ နယူးရွှေဝါဖူး က/၇၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၇၃၀၃၀၄၉၃ ၃၈၀၀ လပ္ပတ္တာ၊ ငါးသိုင်းချောင်း၊ ကွင်းကောက်၊ ဂွ ၅:၃၀၊ ၈: ၃၀၊
၁၀:၃၀
၁၂:၃၀၊ ၁၅:၃၀၊
၁၆:၃၀၊ ၁၈:၃၀
၅။ ဧရာဝတီသား က/၉၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၂၅၂၉၉၉၅၃၃၊ ၀၉-၇၃၂၅၀၇၂၁ ၄၅၀၀၊၂၁၀၀ အမာ၊မြောင်းမြ၊ဝါးခယ်မ၊ကျုံမငေး ၀၆:၃၀၊ ၈: ၃၀၊
၁၀: ၃၀၊
၁၄: ၀၀၊ ၁၆: ၃၀၊
၁၉: ၃၀၊
၆။ အောင်ဆုမွန်/ရွှေနိုင်ငံ က/၁၀၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၈၅၇၅၇၉၆ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ ၀၆: ၀၀ ၊ ၀၇:၀၀ ၁၉:၀၀
၇။ နဝရတ် က/၁၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၂၆၁၄၄၂၇၇၉၊ ၃၅၀၀၊၄၅၀၀ ပုသိမ်၊ငပုတော

၀၅:၃၀၊ ၆: ၃၀၊
၇: ၃၀၊ ၈: ၃၀၊

၁၁: ၃၀၊

၁၃:၀၀၊ ၁၄:၀၀
၈။ ရိုးမ က/၁၂၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၉၅၈၆၂၂၄ ၂၆၀၀ ထူးကြီး၊ ကြံခင်း ၀၅:၃၀၊ ၀၆:၃၀
၉။ ဇာတိမြေ က/၁၆၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၇၉၉၁၄၀၁၅၆ ၄၀၀၀ ညောင်ကျိုး ၀၆:၃၀ ၁၆: ၃၀၊
၁၀။ ရိုင်ရယ် က/၁၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၇၉၉၉၀၅၄၈၄ ၂၆၀၀ အထောင်၊ ရှားခဲ ၀၆:၀၀၊ ၈:၀၀၊
၁၀:၀၀၊ ၁၂:၀၀
၁၄:၀၀
၁၁။ မော်ကွန်းသစ် က/၁၉၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၅၁၈၂၇၂၅၊
၀၉-၄၃၀၁၀၅၄၇၁
၃၅၀၀၊၆၀၀၀ ပုသိမ်၊နေပြည်တော် ၄: ၀၀၊ ၁၁: ၃၀၊ ၁၆: ၃၀၊ ၉: ၃၀၊
၁၂။ ထက်ဦး စ/၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၉၂၈၇၈၃၃ ၃၅၀၀၊၆၃၀၀
၊၁၀၈၀၀
ပုသိမ်၊နေပြည်တော်၊မန္တလေး ၀၄:၃၀ ၊ ၁၂: ၀၀၊ ၇:၀၀
၁၃။ မြရွှေစင် က/၂၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၂၂၅၀၆၃၄၈ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ ၇:၀၀၊ ၀၈:၃၀ ၊
၉:၃၀၊ ၁၁:၀၀
၁၃:၃၀၊ ၁၅:၀၀၊ ၁၉:၃၀
၁၄။ ဧရာသစ္စာ က/၂၂၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၃၂၀၇၂၃၃ ၅၀၀၀ မြန်အောင် ၇: ၃၀၊ ၀၉:၀၀ ၁၉:၃၀
၁၅။ ရွှေတော်၀င် က/၂၃၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၂၃၇၄၂၈၅၁၊
၀၉-၄၂၃၇၄၂၈၅၂၊
၂၅၀၀၊၅၀၀၀ ဇလွန်၊ကြံခင်း ၀၆:၃၀၊ ၀၇:၃၀၊
၀၉: ၀၀၊
၁၅:၀၀၊ ၁၈: ၃၀၊
၁၆။ အောင်ကျော်မိုး က/၂၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၄၀၁၉၁၇၃၁ ၅၅၀၀ ကြံခင်း ၇:၀၀ ၁၉:၀၀
၁၇။ ယူနီဗာဆယ် င/၃၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၃၀၉၀၇၃၈ ၃၅၀၀ ပုသိမ် ၀၄:၀၀၊  
၁၈။ ရိုးမမောင် က/၂၇၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၂၅၉၃၄၉၁၆၆ ၃၃၀၀ ထူးကြီး၊အင်ပင် ၀၆:၀၀၊ ၈: ၀၀၊
၉: ၃၀၊
၆:၀၀၊ ၈: ၀၀၊
၁၉။ မြင့် ခ/(၄၊၅)၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၈၅၆၆၁၈၉ ၃၅၀၀၊၅၀၀၀ ငွေဆောင်၊ပုသိမ် ၀၇:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊
၁၀:၀၀၊၁၁:၃၀
၁၃:၀၀၊
၂၀။ သူရထွန်း ခ/၆၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၇၃၁၃၉၈၈၆၊
၀၉-၄၂၂၅၀၇၈၈၈
၂၀၀၀ ကျုံပျော် ၀၇:၃၀၊ ၈: ၃၀၊
၀၉:၃၀၊၁၀:၃၀
၁၂:၃၀၊၁၄: ၃၀၊
၂၁။ ရွှေကိန္ဓရီ ခ/၇၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၇၈၁၆၇၀၁၂၀ ၂၀၀၀ မော်ကျွန်း ၀၅:၀၀၊ ၀၆:၀၀
၀၇:၀၀၊
၁၃:၃၀
၂၂။ အားသစ် ခ/၈၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၅၀၀၀၀၅၈၄ ၁၈၀၀ မအူပင်၊ကျိုက်လတ် ၀၈:၀၀၊
၁၀:၀၀၊၁၁:၁၅
၁၂:၀၀၊၁၃:၃၀
၁၄:၀၀၊၁၅:၀၀
၂၃။ ဧရာရွှေစင် ခ/၉၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၇၉၈၈၉၂၉၄၅ ၃၆၀၀ ပုသိမ် ၀၆:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊ ၁၂:၀၀၊၁၄:၀၀၊၁၆:၀၀
၂၄။ နိုင်အောင်ကျော် ခ/၁၀၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၅၀၀၄၂၆၃၆ ၃၀၀၀ ဘိုကလေး၊ကျိက်ထီးရိုး၊ဂဒုံဂနီ ၀၅:၀၀၊၀၆:၀၀
၀၈:၀၀၊၁၀:၀၀
၁၂:၀၀၊၁၄:၀၀
၁၅:၃၀၊၁၈:၀၀
၂၅။ ချမ်းသာ ခ/၁၁၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၁-၇၀၉၈၀၁၊ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ ၀၆:၃၀၊ ၀၈:၃၀၊၁၁:၃၀ ၁၇:၀၀၊
၂၆။ မြသရဖူ ခ/၁၂၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၅၀၃၆၃၃၉၇ ၂၀၀၀ ကျောင်းကုန်း ၀၆:၃၀၊၀၈:၃၀
၁၀:၃၀
၁၂:၃၀၊၁၄:၃၀
၁၆:၀၀၊
၂၇။ ခေတ်မှီ ခ/၁၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၉၇၂၄၄၉၀၁၀၊ ၂၀၀၀ ကျုံပျော် ၀၆:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊
၀၉:၀၀၊၁၁:၀၀
၁၃:၀၀၊၁၄:၄၅၊
၂၈။ ဟင်္သာညီနောင် ခ/၁၉၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၈၅၈၁၅၃၃ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ ၀၄:၃၀၊၀၅:၃၀
၀၇:၃၀၊ ၈: ၃၀၊
၀၉:၃၀၊၁၂:၀၀၊
၁၂:၃၀၊၁၃:၃၀
၁၅:၃၀၊၁၇:၃၀
၊၁၉:၃၀
၂၉။ အောင်ချမ်းသာ ခ/၂၀၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၇၃၀၃၆၉၇၃၊
၀၉-၈၅၅၁၁၃၅
၂၅၀၀ ဝါးခယ်မ၊မော်ကျွန်း ၀၅:၀၀၊ ၀၆:၀၀၊
၀၇:၀၀၊၀၈:၀၀
၀၉:၀၀၊၀၉:၃၀
၁၃:၃၀၊၁၂:၃၀၊
၁၄:၃၀၊၁၅:၃၀
၊၁၉:၃၀
၃၀။ မေတ္တာရှင် ခ/၂၂၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၉၇၄၉၁၈၁၈၁ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ ၀၇:၀၀၊၀၈:၃၀
၁၀:၀၀၊ ၁၁: ၃၀၊
၁၂:၃၀၊၁၄:၃၀
၁၆:၀၀၊၁၇:၀၀
၃၁။ နေလဝင်း ခ/၂၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၉၇၇၇၀၆၀၃၉၊ ၃၅၀၀ ပုသိမ် ၀၆:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊
၀၉:၃၀
၁၂:၀၀၊၁၄:၀၀၊
၁၆:၀၀
၃၂။ သမာဓိ ခ/၂၄၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၃၀၀၁၉၁၁ ဖျာပုံ၊ဘိုကလေး၊ကျိုက်လတ် ၀၄:၃၀၊ ၀၅:၀၀၊
၀၅:၃၀
၀၆:၀၀၊ ၀၇:၀၀၊
၀၇:၃၀
၀၈:၀၀၊ ၀၈:၃၀၊
၉: ၀၀၊
၀၉:၃၀၊၁၀: ၀၀၊
၁၀:၃၀၊ ၁၁:၀၀၊
၁၁:၃၀
၁၂:၀၀၊ ၁၃:၀၀၊ ၁၄:၀၀
၁၅:၀၀
၃၃။ ရွေပြည်သာ ခ/၂၅၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၉၇၃၄၄၀၁ ၂၅၀၀ အိမ္မဲ ၀၆:၃၀၊ ၀၉:၃၀၊
၁၁: ၀၀၊
၁၃:၃၀
၃၄။ ချမ်းမြေ့အေး ခ/၂၆၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၂၅၄၁၄၂၉၉၂ ၃၅၀၀/၆၀၀၀ ပုသိမ်၊လပ္ပတ္တာ ၀၈:၀၀၊၁၀:၃၀ ၀၆:၃၀
၃၅။ ရွှေပြည်လွင် ခ/၂၇၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၃၀၄၀၄၈၀ ၃၅၀၀/၄၀၀၀ ပုသိမ်၊ ချောင်းသာ၊
ငွေဆောင်၊ သာပေါင်း
၀၆:၀၀၊ ၀၆:၃၀၊
၀၇:၃၀
၃၆။ G.E.C ဂ/၄၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၉၈၄၆၆၇၆၄ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ ၀၄:၃၀၊ ၅: ၃၀၊
၀၇:၀၀၊ ၁၀:၃၀
၁၄:၃၀၊ ၁၇: ၃၀၊
၃၇။ စည်သူ ဂ/၅၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၄၉၇၆၆၄၁၀၊၀၉-၇၈၈၀၂၂၀၂၅ ၁၈၀၀ ဇလွန် ၀၆:၃၀၊ ၀၇:၃၀၊
၀၈:၃၀၊ ၀၉:၃၀၊
၁၀:၃၀
၁၂:၃၀၊ ၁၃:၃၀၊ ၁၅:၀၀၊၁၆:၀၀၊
၃၈။ ဝင်းသစ္စာမောင် ဂ/၆၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၄၄၈၀၁၁၇၆၀ ၁၈၀၀ ဓနုဖြူ ၀၇:၃၀၊ ၀၉:၃၀၊
၁၁:၀၀
၁၂:၃၀၊ ၁၄:၃၀၊
၁၆:၃၀
၃၉။ ရွှေမြန်မာ ဂ/၇၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၃၂၃၃၂၂၈၊
၀၉-၉၆၃၂၅၂၆၂၂
၂၅၀၀ အိမ္မဲ ၀၆:၃၀၊ ၀၉:၀၀ ၁၃:၀၀၊ ၁၅:၃၀
၄၀။ ပြည်ငြိမ်းကျော် ဂ/၈၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၈၅၈၃၄၇၃
၊၀၉-၂၅၀၁၁၇၇၂၂
၂၅၀၀ ငါးသိုင်းချောင်း ၀၅:၃၀၊ ၀၈:၀၀၊ ၁၀:၀၀ ၁၂:၃၀၊၁၄:၀၀၊ ၀၆:၀၀
၄၁။ စိုးအေး ဂ/၉၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၃၀၆၈၆၄၇ ၃၅၀၀ ပုသိမ် ၀၄:၀၀၊ ၀၄:၃၀၊ ၀၆:၀၀၊
၀၉:၄၅၊၁၁:၀၀၊
၁၄:၀၀
၄၂။ ရွှေကမ္ဘာ ဂ/၁၀၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၈၅၈၀၁၁၁၊
၀၉-၇၃၀၄၃၀၂၁
၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ ၀၉:၃၀၊ ၁၁:၀၀ ၀၃:၀၀၊ ၁၅:၃၀
၄၃။ ကျော်သိန်းသန်း ဂ/၁၁၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၁-၇၀၅၆၂၅ ၂၀၀၀ ရေကြည် ၀၈:၀၀၊ ၁၁:၀၀ ၁၃:၀၀၊ ၁၅:၀၀
၄၄။ ရဲရင့်ခိုင် ဂ/၁၂၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၂၅၀၄၂၀၇၄၄၊
၀၉-၇၃၁၇၁၀၂၅
၃၀၀၀၊၂၀၀၀ ဟင်္သာတ၊ယုန်သလင်း ၀၄:၃၀၊ ၀၅:၃၀၊
၀၆:၀၀၊ ၀၇:၃၀၊
၀၈:၃၀၊ ၀၉:၀၀၊ ၁၀:၃၀
၁၂:၀၀၊ ၁၃:၀၀၊
၁၄:၀၀၊ ၁၅:၀၀၊
၁၆:၀၀
၄၅။ စေတနာရှင် ဂ/၁၃၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၉၉၇၆၀၂၃
၊၀၉-၃၁၃၆၂၇၀၇
၂၀၀၀ ကျောင်းကုန်း ၀၉:၀၀၊ ၁၂:၀၀၊ ၁၄:၀၀၊ ၁၆:၀၀
၄၆။ အိမ်မဲသား ဂ/၁၈၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၃၀၈၈၂၂၇ ၂၅၀၀ အိမ်မဲ ၀၆:၃၀၊ ၀၉:၃၀ ၊
၁၁:၀၀၊
၁၃:၃၀၊
၄၇။ မအူပင်စုပေါင်း ဂ/၂၀၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၄၂၁၀၇၃၉၃၄ ၁၀၀၀ မအူပင် ၀၆:၃၀၊ ၀၇:၃၀၊
၀၈:၃၀၊ ၀၉:၃၀၊
၁၀:၃၀၊ ၁၁:၃၀
၁၂:၃၀၊ ၁၃:၃၀၊
၁၄:၃၀၊ ၁၅:၃၀၊
၁၆:၃၀
၄၈။ ပွင့်သစ်နိုင် ဂ/၂၁၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၄၅၁၂၃၉၅၄၉ ၃၀၀၀ ဘိုကလေး ၀၄:၀၀၊ ၀၅:၀၀၊
၀၆:၃၀၊ ၀၇:၀၀၊
၀၈:၀၀၊ ၁၀:၀၀၊
၁၁:၀၀၊
၁၂:၀၀၊၁၃:၀၀၊
၁၄:၀၀၊ ၀၅:၀၀
၊ ၁၆:၀၀
၄၉။ လှိုင်ထိပ်ထား ဂ/၂၂၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၇၉၂၀၈၁၀၁ ၁၈၀၀ ဓနုဖြူ ၀၆:၃၀၊ ၀၈:၃၀၊
၁၀:၃၀
၁၂:၃၀၊ ၁၄:၃၀၊
၁၆:၀၀
၅၀။ ရိမ်းဂျား ဂ/၂၃၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၈၂၇၄၈၇၉ ၇၀၀ ညောင်တုန်း ၀၇:၃၀၊ ၀၈:၃၀၊
၀၉:၃၀၊ ၁၀:၃၀၊
၁၁:၃၀
၁၃:၀၀၊ ၁၄:၀၀၊ ၁၅:၀၀၊
၁၆:၀၀၊ ၁၇:၀၀
၅၁။ ဒဂုံကားဂိတ် ဂ/၂၄၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၂၅၀၄၂၀၇၄၄ ၂၀၀၀/၃၀၀၀ ဟင်္သတ ၀၅:၃၀၊၀၄:၃၀၊
၀၆:၀၀၊
၀၇:၃၀၊၀၈:၃၀၊
၀၉:၃၀၊
၁၂:၀၀၊၁၃:၀၀
၊၁၄:၀၀
၊၁၅:၀၀၊၁၆:၀၀၊
၅၂။ မိဘမေတ္တာ ဂ/၂၅၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၈၉၇၂၆၂၉ ၃၀၀၀/၄၀၀၀ အိုင်သပြု ၀၅:၃၀၊၀၆:၃၀၊
၀၈:၀၀
၊၁၀:၀၀၊ ၁၁:၀၀
၁၇:၃၀၊
၅၃။ ရွှေဥက္ကာ ဂ/၂၆၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၄၂၂၄၆၉၀၃၀၊ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ ၀၈:၃၀ ၈:၀၀၊
၅၄။ ဗဟိုရ် ဂ/၂၇၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၉၃၃၇၇၁၉၁ ၅၀၀ ညောင်တုန်း ၀၆:၃၀၊ ၀၇:၀၀၊
၀၈:၀၀၊ ၀၉:၀၀၊
၁၀:၀၀၊ ၁၁:၀၀
၁၂:၃၀၊ ၁၃:၃၀၊
၁၄:၃၀၊
၁၅:၃၀၊ ၁၆:၃၀၊
၁၇:၃၀
၅၅။ ကောင်းထက် က/၂၆၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၂၅၇၇၇၆၈၀၂ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ ၀၆:၃၀၊၀၉:၀၀
၊၁၂:၀၀၊
၁၆:၃၀
၅၆။ ရွှေဇင်မင်း   ၀၉-၄၉၂၃၁၂၅၂ ၃၅၀၀ ကျုံမငေး ၀၅:၀၀၊ ၀၆:၀၀၊
၀၇:၀၀၊
၀၈:၀၀၊ ၀၉:၀၀၊
၁၀:၃၀
၁၂:၀၀၊ ၁၃:၃၀၊
၁၅:၀၀၊ ၁၇:၀၀၊
၁၉:၀၀
၅၇။ ရွှေမင်္ဂလာ ဃ/၂၅၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၄၅၀၀၆၃၇၃၈၊
၀၉-၄၅၀၀၆၃၇၃၈၉
၃၅၀၀ ပုသိမ် ၀၆:၀၀၊ ၀၇:၀၀၊
၀၉:၀၀၊ ၁၁:၀၀
၁၃:၀၀၊ ၁၄:၃၀၊
၁၆:၀၀၊ ၁၇:၃၀
၅၈။ ရွှေဒိုးလေး ဃ/၂၇၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၈၅၂၆၃၉၆ ၃၀၀၀/၄၀၀၀ ကွင်းကောက် ၀၆:၃၀ ၁၇:၃၀
၅၉။ စိန်နိုင်ကျော် င/၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၅၀၄၃၈၈၄၀ ၂၀၀၀/၃၀၀၀ အထောင်၊ ရှားခဲ ၀၆:၃၀၊၀၈:၀၀၊
၀၉:၃၀၊ ၁၀:၃၀၊
၁၂:၀၀၊၁:၃၀၊
၀၉:၀၀၊၁၀:၃၀၊
၁၁:၀၀၊၂:၃၀၊
၆၀။ ကံထူအောင် င/၆၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၂၁၁၅၅၉၁၁၊
၀၉-၄၂၁၁၅၅၉၂၂
၃၅၀၀/၁၀၀၀၀ ပုသိမ်၊ဟိုင်းကြီး ၀၇:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊
၀၉:၀၀၊ ၁၁:၀၀
၁၃:၀၀၊ ၁၆:၀၀၊
၁၉:၀၀၊၂၀:၀၀၊
၆၁။ ရွှေမင်းသား င/၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၃၁၆၇၄၀၃၈ ၆၀၀၀ လပ္ပတ္တာ ၀၈:၃၀ ၂၀:၀၀
၆၂။ ရွှေစယ်ဝတီ စ/၁၀၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၇၃၁၃၅၃၈၁၊
၀၉-၂၅၀၃၆၇၄၉၃
၂၄၀၀ ဝါးခယ်မ ၀၅:၀၀၊၀၆:၀၀၊
၀၇:၀၀၊ ၀၈:၃၀၊ ၁၀:၀၀
၁၂:၀၀၊ ၁၃:၃၀၊
၁၄:၀၀၊
၁၆:၀၀၊ ၁၈:၀၀၊
၁၉:၀၀၊
၆၃။ ရွှေမန်းသူ က/၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၈၆၆၀၁၆၂၊ ၃၇၀၀ ပုသိမ် ၀၈:၀၀  
        ၄၅၀၀ အင်ပင် ၁၁:၀၀  
၆၄။ မြတ်ကောင်းကင် က/၁၄၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၂၅၃၆၂၁၉၈၆ ၃၅၀၀ ပုသိမ်    
        ၁၀၀၀၀ ဟိုင်းကြီး    
        ၄၅၀၀ သပြေကုန်း    
၆၅။ ကြယ်စင်လင်း င/၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၂၆၁၁၉၄၅၅ ၂၀၀၀ ဖျာပုံ ၀၅:၃၀၊ ၁၅:၀၀
၆၆။ ထွန်းတောက် စ/၇၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၇၈၈၆၄၀၅၂၀ ၃၅၀၀ ပုသိမ်    
        ၆၀၀၀ နေပြည်တော် ၀၄:၃၀၊ ၁၄:၃၀
၆၇။ စိန်မင်းသား ဃ/၂၀၊ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၃၆၃၈၃၁၁၁ ၄၀၀၀ အင်္ဂပူ ၀၉:၃၀၊ ၁၀:၃၀၊၀၅:၀၀ ၁၇:၀၀
၆၈။ အောင်နိုင်သူ ဃ/၁၁၊ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၂၅၀၄၈၉၄၀၇ ၁၅၀၀ ပန်းတနော်၊မင်းတစု ၀၆:၀၀၊၀၈:၃၀ ၁၀:၃၀၊၁၁:၃၀
၆၉။ စံလင်းထက် ဃ/၉၊ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၇၉၀၄၅၆၅၆၈၊
၀၉-၂၅၁၁၁၆၆၂၆
၃၅၀၀ ကွန်ပလိုင်း ၀၆:၃၀၊၀၇:၃၀၊
၀၉:၀၀၊၁၁:၀၀
၁၃:၀၀၊၁၄:၃၀၊
၁၆:၀၀
၇၀။ ရတနာ ဃ/၅၊ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၄၅၁၇၇၇၄၅၆ ၅၅၀၀ မြန်အောင်၊ကြံခင်း ၀၇:၀၀၊ ၁၄:၀၀၊၁၉:၀၀
၇၁။ ရာဇာအောင် ဇ/၁၅၊ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၇၉၂၄၇၂၁၉၇ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး   ၁၉:၃၀
၇၂။ '၀'တစ်လုံး

ဆ/၂၊ပန်းတနော်လမ်း၊
ဆ/၃၊ပန်းတနော်လမ်း၊
ဆ/၇၊ပန်းတနော်လမ်း

၀၉-၉၇၇၉၀၆၂၉၀ ၄၃၀၀၊၃၈၀၀ အင်ပင် ၀၂:၀၀၊ ၁၂:၀၀၊၀၂:၀၀၊
၁၈:၃၀၊၂၀:၀၀
၇၃။ နန်းထိုက်စံ

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉-၇၃၀၂၄၂၈၂ ၃၈၀၀ ပုသိမ် ၀၄:၀၀၊ ၀၄:၀၀၊
၇၄။ ကောင်းမြတ်မန်း

မကွေးလမ်း

၀၉-၂၅၇၀၁၁၉၆၉ ၃၀၀၀ ပုသိမ်   ၀၉:၃၀၊
ယာဉ်လိုင်း- ၇၄