ဒဂုံ-ဧရာပွဲရုံနှင့်အဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ ရွှေလဝန်း က/၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉၄၂၀၂၉၂၇၅၈

၀၁-၇၀၉၄၇၅

၆၀၀၀ လပ္ပတ္တာ ၀၉ : ၀၀ ၁၉:၀၀
၂။ ပြုံးပန်းတရာ က/၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉၂၅၉၂၆၇၁၈၀ ၂၆၀၀ အထောင်၊ ရှားခဲ ၀၄:၃၀၊ ၀၅:၃၀၊ ၀၇:၀၀၊
၀၈:၀၀
၀၉:၀၀၊ ၁၀:၀၀၊ ၁၁:၃၀၊
၁၂:၃၀၊ ၁၃:၃၀၊၁၄:၃၀
၃။ ထက်အောင်လင်း က/၆၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉၇၇၇၇၀၄၁၀၃ ၄၀၀၀ သာပေါင်း ၀၇:၀၀၊ ၀၈:၀၀
၄။ နယူးရွှေဝါဖူး က/၇၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၇၃၀၃၀၄၉၃ ၃၈၀၀ လပ္ပတ္တာ၊ ငါးသိုင်းချောင်း၊ ကွင်းကောက်၊ ဂွ ၅:၃၀၊ ၈: ၃၀၊၁၀:၃၀ ၁၂:၃၀၊ ၁၅:၃၀၊
၁၆:၃၀၊ ၁၈:၃၀
၅။ ဧရာဝတီသား က/၉၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉၂၅၂၉၉၉၅၃၃၊ ၀၉- ၇၃၂၅၀၇၂၁ ၄၅၀၀၊၂၁၀၀

အမာ၊ မြောင်းမြ၊ ဝါးခယ်မ

ကျုံမငေး

၀၆:၃၀၊ ၈: ၃၀၊
၁၀: ၃၀၊
၁၄: ၀၀၊ ၁၆: ၃၀၊
၁၉: ၃၀၊
၆။ အောင်ဆုမွန်/ရွှေနိုင်ငံ က/၁၀၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၈၅၇၅၇၉၆ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ ၀၆: ၀၀ ၊ ၀၇:၀၀ ၁၉:၀၀
၇။ နဝရတ် က/၁၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉၂၆၁၄၄၂၇၇၉ ၃၅၀၀၊၄၅၀၀ ပုသိမ်၊ငပုတော

၀၅:၃၀၊ ၆: ၃၀၊
၇: ၃၀၊ ၈: ၃၀၊ ၁၁: ၃၀၊

၁၃:၀၀၊ ၁၄:၀၀
၈။ ရိုင်ရယ် က/၁၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉၇၉၉၉၀၅၄၈၄ ၂၆၀၀ အထောင်၊ ရှားခဲ ၀၆:၀၀၊ ၈:၀၀၊
၁၀:၀၀၊ ၁၂:၀၀
၁၄:၀၀
၉။ မော်ကွန်းသစ် က/၁၉၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၅၁၈၂၇၂၅၊
၀၉-၄၃၀၁၀၅၄၇၁
၃၅၀၀၊၆၀၀၀ ပုသိမ်၊နေပြည်တော် ၄: ၀၀၊ ၁၁: ၃၀၊ ၁၆: ၃၀၊ ၉: ၃၀၊
၁၀။ ထက်ဦး စ/၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၉၂၈၇၈၃၃ ၃၅၀၀၊၆၃၀၀၊
၁၀၈၀၀
ပုသိမ်၊နေပြည်တော်၊မန္တလေး ၀၄:၃၀ ၊ ၁၂: ၀၀၊ ၇:၀၀
၁၁။ မြရွှေစင် က/၂၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၂၂၅၀၆၃၄၈ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ ၇:၀၀၊ ၀၈:၃၀ ၊ ၉:၃၀၊ ၁၁:၀၀ ၁၃:၃၀၊ ၁၅:၀၀၊ ၁၉:၃၀
၁၂။ ဧရာသစ္စာ က/၂၂၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၃၂၀၇၂၃၃ ၅၀၀၀ မြန်အောင် ၇: ၃၀၊ ၀၉:၀၀ ၁၉:၃၀
၁၃။ ရွှေတော်၀င် က/၂၃၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၂၃၇၄၂၈၅၁၊
၀၉-၄၂၃၇၄၂၈၅၂၊
၂၅၀၀၊၅၀၀၀ ဇလွန်၊ ကြံခင်း ၀၆:၃၀၊ ၀၇:၃၀၊ ၀၉: ၀၀ ၁၅:၀၀၊ ၁၈: ၃၀၊
၁၄။ အောင်ကျော်မိုး က/၂၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၄၀၁၉၁၇၃၁ ၅၅၀၀ ကြံခင်း ၇:၀၀ ၁၉:၀၀
၁၅။ ရိုးမမောင် က/၂၇၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၂၅၉၃၄၉၁၆၆ ၃၃၀၀ ထူးကြီး၊အင်ပင် ၀၆:၀၀၊ ၈: ၀၀၊ ၉: ၃၀၊ ၆:၀၀၊ ၈:၀၀၊
၁၆။ မြင့် ခ/(၄)၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၈၅၆၆၁၈၉ ၃၅၀၀၊၅၀၀၀ ငွေဆောင်၊ပုသိမ် ၀၇:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊ ၁၀:၀၀၊ ၁၁:၃၀ ၁၃:၀၀၊
၁၇။ သူရထွန်း ခ/၆၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၇၃၁၃၉၈၈၆၊
၀၉-၄၂၂၅၀၇၈၈၈
၂၀၀၀ ကျုံပျော် ၀၇:၃၀၊ ၈: ၃၀၊ ၀၉:၃၀၊ ၁၀:၃၀ ၁၂:၃၀၊၁၄: ၃၀၊
၁၈။ ရွှေကိန္ဓရီ ခ/၇၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၇၈၁၆၇၀၁၂၀ ၂၀၀၀ မော်ကျွန်း ၀၅:၀၀၊ ၀၆:၀၀၊ ၀၇:၀၀၊ ၁၃:၃၀
၁၉။ အားသစ် ခ/၈၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၄၅၀၀၀၀၅၈၄ ၁၈၀၀ မအူပင်၊ကျိုက်လတ် ၀၈:၀၀၊ ၁၀:၀၀၊ ၁၁:၁၅ ၁၂:၀၀၊ ၁၃:၃၀၊ ၁၄:၀၀၊ ၁၅:၀၀
၂၀။ ဧရာရွှေစင် ခ/၉၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၇၉၈၈၉၂၉၄၅ ၃၆၀၀ ပုသိမ် ၀၆:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊ ၁၂:၀၀၊၁၄:၀၀၊၁၆:၀၀
၂၁။ နိုင်အောင်ကျော် ခ/၁၀၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၅၀၀၄၂၆၃၆ ၃၀၀၀ ဘိုကလေး၊ကျိက်ထီးရိုး၊ဂဒုံဂနီ ၀၅:၀၀၊၀၆:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊ ၁၀:၀၀ ၁၂:၀၀၊၁၄:၀၀၊ ၁၅:၃၀၊ ၁၈:၀၀
၂၂။ ချမ်းသာ ခ/၁၁၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၁-၇၀၉၈၀၁ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ ၀၆:၃၀၊ ၀၈:၃၀၊ ၁၁:၃၀ ၁၇:၀၀
၂၃။ မြသရဖူ ခ/၁၂၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၅၀၃၆၃၃၉၇ ၂၀၀၀ ကျောင်းကုန်း ၀၆:၃၀၊ ၀၈:၃၀၊ ၁၀:၃၀ ၁၂:၃၀၊ ၁၄:၃၀၊ ၁၆:၀၀
၂၄။ ခေတ်မှီ ခ/၁၃၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉ ၉၇၂၄၄၉၀၁၀ ၂၀၀၀ ကျုံပျော် ၀၆:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊ ၀၉:၀၀၊ ၁၁:၀၀ ၁၃:၀၀၊၁၄:၄၅
၂၅။ ဟင်္သာညီနောင် ခ/၁၉၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၈၅၈၁၅၃၃ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ

၀၄:၃၀၊ ၀၅:၃၀၊ ၀၇:၃၀၊

၈: ၃၀၊ ၀၉:၃၀၊ ၁၂:၀၀၊

၁၂:၃၀၊ ၁၃:၃၀

၊၁၅:၃၀၊၁၇:၃၀၊၁၉:၃၀

၂၆။ အောင်ချမ်းသာ ခ/၂၀၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၇၃၀၃၆၉၇၃၊
၀၉-၈၅၅၁၁၃၅
၂၅၀၀ ဝါးခယ်မ၊မော်ကျွန်း ၀၅:၀၀၊ ၀၆:၀၀၊ ၀၇:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊၀၉:၀၀၊၀၉:၃၀ ၁၃:၃၀၊၁၂:၃၀၊ ၁၄:၃၀၊ ၁၅:၃၀ ၊၁၉:၃၀
၂၇။ မေတ္တာရှင် ခ/၂၂၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၉၇၄၉၁၈၁၈၁ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ ၀၇:၀၀၊၀၈:၃၀၊ ၁၀:၀၀၊ ၁၁: ၃၀၊ ၁၂:၃၀၊၁၄:၃၀၊ ၁၆:၀၀၊ ၁၇:၀၀
၂၈။ နေလဝင်း ခ/၂၃၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉၉၇၇၇၀၆၀၃၉ ၃၅၀၀ ပုသိမ် ၀၆:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊၀၉:၃၀ ၁၂:၀၀၊၁၄:၀၀၊၁၆:၀၀
၂၉။ သမာဓိ ခ/၂၄၊ ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၃၀၀၁၉၁၁ ဖျာပုံ၊ဘိုကလေး၊ကျိုက်လတ် ၀၄:၃၀၊ ၀၅:၀၀၊ ၀၅:၃၀
၀၆:၀၀၊ ၀၇:၀၀၊ ၀၇:၃၀
၀၈:၀၀၊ ၀၈:၃၀၊ ၉: ၀၀၊
၀၉:၃၀၊ ၁၀: ၀၀၊ ၁၀:၃၀၊ ၁၁:၀၀၊ ၁၁:၃၀
၁၂:၀၀၊ ၁၃:၀၀၊ ၁၄:၀၀
၁၅:၀၀
၃၀။ ရွေပြည်သာ ခ/၂၅၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၉၇၃၄၄၀၁ ၂၅၀၀ အိမ္မဲ ၀၆:၃၀၊ ၀၉:၃၀၊ ၁၁: ၀၀၊ ၁၃:၃၀
၃၁။ ချမ်းမြေ့အေး ခ/၂၆၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၂၅၄၁၄၂၉၉၂ ၃၅၀၀/၆၀၀၀ ပုသိမ်၊လပ္ပတ္တာ ၀၈:၀၀၊၁၀:၃၀ ၀၆:၃၀
၃၂။ ရွှေပြည်လွင် ခ/၂၇၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၄၃၀၄၀၄၈၀ ၃၅၀၀/၄၀၀၀ ပုသိမ်၊ ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင်၊ သာပေါင်း ၀၆:၀၀၊ ၀၆:၃၀၊ ၀၇:၃၀
၃၃။ G.E.C ဂ/၄၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၉၈၄၆၆၇၆၄ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ ၀၄:၃၀၊ ၅: ၃၀၊ ၀၇:၀၀၊ ၁၀:၃၀ ၁၄:၃၀၊ ၁၇: ၃၀၊
၃၄။ စည်သူ ဂ/၅၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၄၉၇၆၆၄၁၀၊ ၀၉-၇၈၈၀၂၂၀၂၅ ၁၈၀၀ ဇလွန် ၀၆:၃၀၊ ၀၇:၃၀၊ ၀၈:၃၀၊ ၀၉:၃၀၊ ၁၀:၃၀ ၁၂:၃၀၊ ၁၃:၃၀၊၁၅:၀၀၊ ၁၆:၀၀၊
၃၅။ ဝင်းသစ္စာမောင် ဂ/၆၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၄၄၈၀၁၁၇၆၀ ၁၈၀၀ ဓနုဖြူ ၀၇:၃၀၊ ၀၉:၃၀၊ ၁၁:၀၀ ၁၂:၃၀၊ ၁၄:၃၀၊၁၆:၃၀
၃၆။ ရွှေမြန်မာ ဂ/၇၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၃၂၃၃၂၂၈၊
၀၉-၉၆၃၂၅၂၆၂၂
၂၅၀၀ အိမ္မဲ ၀၆:၃၀၊ ၀၉:၀၀ ၁၃:၀၀၊ ၁၅:၃၀
၃၇။ ပြည်ငြိမ်းကျော် ဂ/၈၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၈၅၈၃၄၇၃၊ ၀၉-၂၅၀၁၁၇၇၂၂ ၂၅၀၀ ငါးသိုင်းချောင်း ၀၅:၃၀၊ ၀၈:၀၀၊ ၁၀:၀၀ ၁၂:၃၀၊၁၄:၀၀၊ ၀၆:၀၀
၃၈။ စိုးအေး ဂ/၉၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၃၀၆၈၆၄၇ ၃၅၀၀ ပုသိမ် ၀၄:၀၀၊ ၀၄:၃၀၊ ၀၆:၀၀၊
၀၉:၄၅၊၁၁:၀၀၊
၁၄:၀၀
၃၉။ ရွှေကမ္ဘာ ဂ/၁၀၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၈၅၈၀၁၁၁၊
၀၉-၇၃၀၄၃၀၂၁
၂၀၀၀၊ ၃၀၀၀ ဟင်္သာတ ၀၉:၃၀၊ ၁၁:၀၀ ၀၃:၀၀၊ ၁၅:၃၀
၄၀။ ကျော်သိန်းသန်း ဂ/၁၁၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၁-၇၀၅၆၂၅ ၂၀၀၀ ရေကြည် ၀၈:၀၀၊ ၁၁:၀၀ ၁၃:၀၀၊ ၁၅:၀၀
၄၁။ ရဲရင့်ခိုင် ဂ/၁၂၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၂၅၀၄၂၀၇၄၄၊
၀၉-၇၃၁၇၁၀၂၅
၃၀၀၀၊၂၀၀၀ ဟင်္သာတ၊ယုန်သလင်း ၀၄:၃၀၊ ၀၅:၃၀၊ ၀၆:၀၀၊ ၀၇:၃၀၊ ၀၈:၃၀၊ ၀၉:၀၀၊ ၁၀:၃၀ ၁၂:၀၀၊ ၁၃:၀၀၊၁၄:၀၀၊ ၁၅:၀၀၊ ၁၆:၀၀
၄၂။ စေတနာရှင် ဂ/၁၃၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၉၉၇၆၀၂၃၊ ၀၉-၃၁၃၆၂၇၀၇ ၂၀၀၀ ကျောင်းကုန်း ၀၉:၀၀၊ ၁၂:၀၀၊ ၁၄:၀၀၊ ၁၆:၀၀
၄၃။ အိမ်မဲသား ဂ/၁၈၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၃၀၈၈၂၂၇ ၂၅၀၀ အိမ်မဲ ၀၆:၃၀၊ ၀၉:၃၀ ၊၁၁:၀၀ ၁၃:၃၀
၄၄။ မအူပင်စုပေါင်း ဂ/၂၀၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၄၂၁၀၇၃၉၃၄ ၁၀၀၀ မအူပင် ၀၆:၃၀၊ ၀၇:၃၀၊ ၀၈:၃၀၊ ၀၉:၃၀၊ ၁၀:၃၀၊ ၁၁:၃၀ ၁၂:၃၀၊ ၁၃:၃၀၊၁၄:၃၀၊ ၁၆:၃၀
၄၅။ ပွင့်သစ်နိုင် ဂ/၂၁၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၄၅၁၂၃၉၅၄၉ ၃၀၀၀ ဘိုကလေး ၀၄:၀၀၊ ၀၅:၀၀၊ ၀၆:၃၀၊ ၀၇:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊ ၁၀:၀၀၊
၁၁:၀၀၊
၁၂:၀၀၊၁၃:၀၀၊ ၀၅:၀၀၊ ၁၆:၀၀
၄၆။ လှိုင်ထိပ်ထား ဂ/၂၂၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၇၉၂၀၈၁၀၁ ၁၈၀၀ ဓနုဖြူ ၀၆:၃၀၊ ၀၈:၃၀၊ ၁၀:၃၀ ၁၂:၃၀၊ ၁၆:၀၀
၄၇။ ရိမ်းဂျား ဂ/၂၃၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၈၂၇၄၈၇၉ ၇၀၀ ညောင်တုန်း ၀၇:၃၀၊ ၀၈:၃၀၊၀၉:၃၀၊ ၁၀:၃၀၊ ၁၁:၃၀ ၁၃:၀၀၊ ၁၄:၀၀၊ ၁၆:၀၀၊ ၁၇:၀၀
၄၈။ မိဘမေတ္တာ ဂ/၂၅၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၈၉၇၂၆၂၉ ၃၀၀၀/၄၀၀၀ အိုင်သပြု ၀၅:၃၀၊၀၆:၃၀၊၀၈:၀၀
၊၁၀:၀၀၊ ၁၁:၀၀
၁၇:၃၀၊
၄၉။ ရွှေဥက္ကာ ဂ/၂၆၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉ ၄၂၂၄၆၉၀၃၀ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ ၀၈:၃၀ ၈:၀၀၊
၅၀။ ဗဟိုရ် ဂ/၂၇၊ ပန်းတနော်လမ်း ၀၉-၇၉၃၃၇၇၁၉၁ ၅၀၀ ညောင်တုန်း ၀၆:၃၀၊ ၀၇:၀၀၊၀၈:၀၀၊ ၀၉:၀၀၊ ၁၀:၀၀၊ ၁၁:၀၀ ၁၂:၃၀၊ ၁၃:၃၀၊
၁၄:၃၀၊ ၁၅:၃၀၊ ၁၆:၃၀၊ ၁၇:၃၀
၅၁။ ကောင်းထက် က/၂၆၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၂၅၇၇၇၆၈၀၂ ၄၅၀၀ မြောင်းမြ ၀၆:၃၀၊၀၉:၀၀၊၁၂:၀၀၊ ၁၆:၃၀
၅၂။ ရွှေဇင်မင်း က/၃၀၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၉၂၃၁၂၅၂ ၃၅၀၀ ကျုံမငေး ၀၅:၀၀၊ ၀၆:၀၀၊၀၇:၀၀၊
၀၈:၀၀၊ ၀၉:၀၀၊ ၁၀:၃၀
၁၂:၀၀၊ ၁၃:၃၀၊၁၅:၀၀၊ ၁၇:၀၀၊ ၁၉:၀၀
၅၃။ ရွှေမင်္ဂလာ ဃ/၂၅၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉ ၄၅၀၀၆၃၇၃၈
၀၉၄၅၀၀၆၃၇၃၈၉
၃၅၀၀ ပုသိမ် ၀၆:၀၀၊ ၀၇:၀၀၊၀၉:၀၀၊ ၁၁:၀၀ ၁၃:၀၀၊၁၄:၃၀၊၁၆:၀၀၊ ၁၇:၃၀
၅၄။ ရွှေဒိုးလေး ဃ/၂၇၊ ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၈၅၂၆၃၉၆ ၃၀၀၀/၄၀၀၀ ကွင်းကောက် ၀၆:၃၀ ၁၇:၃၀
၅၅။ စိန်နိုင်ကျော် င/၁၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၅၀၄၃၈၈၄၀ ၂၀၀၀/၃၀၀၀ အထောင်၊ ရှားခဲ ၀၆:၃၀၊၀၈:၀၀၊၀၉:၃၀၊ ၁၀:၃၀၊ ၁၂:၀၀၊၁:၃၀၊ ၀၉:၀၀၊၁၀:၃၀၊ ၁၁:၀၀၊ ၂:၃၀၊
၅၆။ ကံထူအောင် င/၆၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၄၂၁၁၅၅၉၁၁၊
၀၉-၄၂၁၁၅၅၉၂၂
၃၅၀၀/၁၀၀၀၀ ပုသိမ်၊ဟိုင်းကြီး ၀၇:၀၀၊ ၀၈:၀၀၊ ၀၉:၀၀၊ ၁၁:၀၀ ၁၃:၀၀၊ ၁၆:၀၀၊ ၁၉:၀၀၊၂၀:၀၀၊
၅၇။ ရွှေမင်းသား င/၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၃၁၆၇၄၀၃၈ ၆၀၀၀ လပ္ပတ္တာ ၀၈:၃၀ ၂၀:၀၀
၅၈။ ရွှေခယ်ဝတီ စ/၁၀၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၇၃၁၃၅၃၈၁၊
၀၉-၂၅၀၃၆၇၄၉၃
၂၄၀၀ ဝါးခယ်မ ၀၅:၀၀၊၀၆:၀၀၊၀၇:၀၀၊ ၀၈:၃၀၊ ၁၀:၀၀ ၁၂:၀၀၊ ၁၃:၃၀၊၁၄:၀၀၊ ၁၆:၀၀၊ ၁၈:၀၀၊ ၁၉:၀၀၊
၅၉။ ရွှေမန်းသူ က/၈၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၈၆၆၀၁၆၂ ၃၇၀၀ ပုသိမ် ၀၈:၀၀
၄၅၀၀ အင်ပင် ၁၁:၀၀
၆၀။ မြတ်ကောင်းကင် က/၁၄၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၂၅၃၆၂၁၉၈၆ ၃၅၀၀ ပုသိမ်
၁၀၀၀၀ ဟိုင်းကြီး
၄၅၀၀ သပြေကုန်း
၆၁။ ကြယ်စင်လင်း င/၅၊ ပုသိမ်လမ်း ၀၉-၂၆၁၁၉၄၅၅ ၂၀၀၀ ဖျာပုံ ၀၅:၃၀ ၁၅:၀၀
၆၂။ ထွန်းတောက် စ/၇၊ကျိုက်လတ်လမ်း ၀၉-၇၈၈၆၄၀၅၂၀ ၃၅၀၀ ပုသိမ်
၆၀၀၀ နေပြည်တော် ၀၄:၃၀ ၁၄:၃၀
၆၃။ စိန်မင်းသား ဃ/၂၀၊ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၃၆၃၈၃၁၁၁ ၄၀၀၀ အင်္ဂပူ ၀၉:၃၀၊ ၁၀:၃၀၊၀၅:၀၀ ၁၇:၀၀
၆၄။ အောင်နိုင်သူ ဃ/၁၁၊ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၂၅၀၄၈၉၄၀၇ ၁၅၀၀ ပန်းတနော်၊မင်းတစု ၀၆:၀၀၊၀၈:၃၀ ၁၀:၃၀၊၁၁:၃၀
၆၅။ စံလင်းထက် ဃ/၉၊ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၇၉၀၄၅၆၅၆၈
၀၉-၂၅၁၁၁၆၆၂၆
၃၅၀၀ ကွန်ပလိုင်း ၀၆:၃၀၊၀၇:၃၀၊၀၉:၀၀၊ ၁၁:၀၀ ၁၃:၀၀၊၁၄:၃၀၊၁၆:၀၀
၆၆။ ရတနာ ဃ/၅၊ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၄၅၁၇၇၇၄၅၆ ၅၅၀၀ မြန်အောင်၊ကြံခင်း ၀၇:၀၀ ၁၄:၀၀၊၁၉:၀၀
၆၇။ ရာဇာအောင် ဇ/၁၅၊ဟင်္သာတလမ်း ၀၉-၇၉၂၄၇၂၁၉၇ ၁၀၈၀၀ မန္တလေး ၁၉:၃၀
၆၈။ ရွှေမြင့်မိုရ်

ဆ/၂၊ပန်းတနော်လမ်း

၀၉-၄၂၂၅၄၁၄၅၉ ၄၅၀၀ ရန်ကုန်၊ ပုသိမ် ၁၀:၀၀၊၁၂:၀၀ ၁၄:၃၀
၆၉။ ဝ'တစ်လုံးအဆွေတော်

ဆ/၃၊ပန်းတနော်လမ်း

ဆ/၇၊ပန်းတနော်လမ်း

 

၄၃၀၀

၃၈၀၀

ရန်ကုန်၊ အင်ပင်၊ သ​​ပြေကုန်း

၀၆:၀၀၊ ၁၂:၀၀

၀၆:၃၀

၁၅:၀၀၊ ၁၈:၀၀၊

၂၁:၀၀၊ ၁၈:၃၀

၇၀။ ငြိမ်းချမ်းဇော်(၂)

က/၂၄၊ ပုသိမ်လမ်း

၀၉-၇၈၈၄၄၉၉၆၅ ၄၅၀၀၊ ၆၅၀၀ ရန်ကုန်၊ လပွတ္တာ၊ မြောင်းမြ ၀၈:၀၀ ၁၄:၃၀၊ ၁၈:၃၀
၇၁။ ချမ်းမြေ့အေး

ခ/၅၊ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉-၇၇၀၅၃၀၅၉၉ ၄၅၀၀ ရန်ကုန်၊ အိမ်မဲ၊ မြောင်းမြ ၀၇:၀၀၊၀၉:၀၀၊၁၂:၀၀ ၁၄:၀၀၊ ၁၆:၃၀
၇၂။ ရွှေတိုင်းပြည်

ခ/၁၈၊ကျိုက်လတ်လမ်း

၀၉-၄၅၀၈၀၉၃၀၄ ၃၅၀၀ ရန်ကုန်၊ ပုသိမ် ၀၄:၃၀ ၁၉:၀၀
၇၃။ ရွှေခယ်ဝတီ

ဂ/၁၉၊ပန်းတနော်လမ်း

၀၉-၇၉၅၇၂၁၀၆၂ ၃၅၀၀ ရန်ကုန်၊ ကျုံမငေး ၀၅:၀၀မှ ၁၈:၃၀ ထိ (၁) နာရီခြားတစ်စီး
၇၄။ မြင့်မြန်မာ

ဂ/၂၄၊ပန်းတနော်လမ်း

၀၉-၃၁၃၆၀၉၁၈ ၃၅၀၀ ရန်ကုန်၊ ပုသိမ် ၈:၃၀၊ ၁၁:၀၀ ၁၃:၃၀၊ ၁၅:၃၀
၇၅။ ကြယ်စင်လင်း

ဃ/၂၆၊ဟင်္သာတလမ်း

၀၉-၄၅၀၀၉၀၇၇၀ ၃၅၀၀ ရန်ကုန်၊ မော်ကျွန်း ၀၅:၀၀ မှ ၁၇:၃၀ ထိ (၁)နာရီခြား တစ်စီး
၇၆။ ချမ်းမင်း

ဃ/၂၂၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉-၇၉၂၈၈၅၅၀၇ ၄၀၀၀ ရန်ကုန်၊ ဝါးခယ်မ ၀၈:၀၀ ၁၃:၀၀၊၁၆:၀၀၊ ၁၉:၀၀
၇၇။ ကောင်းဆက်လင်း

ဃ/၁၆၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉-၉၇၅၃၇၄၂၈၄ ၄၅၀၀ ရန်ကုန်၊ မျှင်ဝါးတောင် ၀၄:၀၀၊  
၇၈။ Top Star

ဃ/၁၀၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉-၇၉၅၃၂၆၀၄၆ ၄၀၀၀ ရန်ကုန်၊ သာပေါင်း ၀၇:၀၀ ၁၈:၀၀
၇၉။ အောင်မြင်သူ

ဃ/၈၊ ဟင်္သာတလမ်း

၀၉-၃၂၅၆၇၈၀၀ ၄၀၀၀ ရန်ကုန်၊ ဟင်္သာတ၊ ငါးသိုင်းချောင်း၊ မျှင်ဝါးတောင် ၀၆:၃၀ ၁၅:၃၀
၈၀။ အောင်သုခ

င/၄၊ပုသိမ်လမ်း

၀၉-၄၅၃၄၀၂၅၈၈ ၂၅၀၀၊ ၃၅၀၀ ရန်ကုန်၊ ဝါးခယ်မ၊ မော်ကျွန်း ၀၉:၀၀ မှ ၁၉:၀၀ ထိ (၁)နာရီခြားတစ်စီး
ယာဉ်လိုင်း- ၈၀