အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ တင့်တိုင်းအောင် ည/၉,၁၀၊ ဉဿာလမ်း ၀၉-၄၀၀၄၄၂၀၂၀ ၁၂၅၀၀ မုံရွာ ၃:၀၀
၂၅၀၀၀ ကလေး ၆:၀၀
၃၅၀၀၀ တမူး ၅:၀၀
၂။ Hight Class ည/၁၉၊ဉဿာလမ်း ၀၉-၇၉၃၂၁၁၁၇၀ ၃၈၀၀၀၊ ၄၈၀၀၀(ထူး) မြစ်ကြီးနား ၁၀:၃၀ ၃:၀၀
၂၅၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀(ထူး) ကလေး
၃။ တက်လမ်း ဏE-၁၄ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၀၁၂၃၅၁၊ ၀၁-၆၃၇၅၆၅ ၂၅၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀(ထူး) ကလေး ၂:၀၀
၄။ ရွှေသလ္လာ ဏC-၉ ပုဂံလမ်း ၀၁-၆၈၁၈၂၉၀ ၁၃၈၀၀ အရာတော် ၆:၀၀
၁၂၈၀၀ မုံရွာ
၁၄၈၀၀ မင်းတိုင်ပင်
၅။ အာကာသ ဏE-၂ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၃၀၀၀၀၉၆၊ ၀၁-၆၃၇၀၈၈၊ ၀၁-၆၃၇၅၁၁ ၁၁၈၀၀ မန္တလေး ၅:၀၀
၁၁၈၀၀ မုံရွာ
၁၁၈၀၀၊ ၁၃၅၀၀(ထူး) ပြင်ဦးလွင်
၆။ ရွှေမန္တလာ ဏD-၁၊ ၂ မြင်းခြံလမ်း ၀၁-၇၀၁၆၁၅ ၁၂၅၀၀ မုံရွာ ၆:၀၀
၇။ E-Lite ဆ-၈ ဒဂုံလမ်း ၀၉-၉၇၇၈၃၈၃၃၃ ၁၂၇၀၀ မုံရွာ ၇:၃၀၊၈:၀၀
၈။ နယူးမန္တလာထွန်း ဏE-၁၇၊ ၁၈ မြင်းခြံလမ်း ၀၉-၇၀၇၅၅၉ ၁၀၆၀၀၊ ၁၄၀၀၀(ထူး) မန္တလေး ၆:၀၀၊ ၈:၃၀
၁၀၆၀၀၊ ၁၄၀၀၀(ထူး) ပြင်ဦးလွင် ၆:၀၀၊ ၇:၃၀
၁၂၇၀၀ မုံရွာ ၆:၃၀
၁၂၀၀၀ တောင်ကြီး ၆:၃၀၊ ၈:၃၀
၉။ စေတမန် ည/၁၃၊၁၄ ဉဿာလမ်း ၀၁-၇၃၉၄၃၀၊ ၀၉-၄၂၁၁၆၇၇၄၄ ၄၃၀၀ တောင်ငူ ၆:၀၀ ၉:၃၀
၁၂၅၀၀ မုံရွာ ၆:၀၀
၁၆၃၀၀(ထူး) ပြင်ဦးလွင် ၈:၃၀
၁၀။ စိန်ဌေးလှိုင် ဏB-၃ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၀၃၀၃၂၃ ၁၂၅၀၀ မုံရွာ ၄:၃၀
၁၁။ ရွှေမန်းသူ က/၂၊ ရပ်နားကွင်း(၁) ၁၆၃၆၇၃၈ ၁၁၃၀၀ မုံရွာ ၅:၃၀
၁၂။ မိုးကောင်းကင် က/၉,၁၀၊ ရပ်နားကွင်း(၁) ၀၉-၅၁၆၁၈၈၁ ၁၂၃၀၀ မုံရွာ ၉:၀၀ ၆:၀၀၊ ၈:၀၀၊ ၇:၀၀၊ ၉:၀၀၊ ၇:၃၀
ပုလဲ ၅:၀၀
အရာတော် ၇:၀၀
၁၃။ ရာဇာမင်း က/၉၊ ၁၀ ရပ်နားကွင်း(၁) ၁၀-၆၃၆၇၈၈ ၁၂၅၀၀ မုံရွာ ၆:၀၀
၂၅၀၀၀ ကလေး
၃၀၀၀၀ တမူး
၁၄။ ခိုင်မန္တလေး ဏF-၁၁ မကွေးလမ်း ၀၉-၂၀၁၁၂၅၁ ၁၁၀၀၀ စစ်ကိုင်း ၈:၀၀၊ ၅:၀၀
၁၅။ မြတ်မန္တလာထွန်း ဏF-၆၊၇ မကွေးလမ်း ၀၉-၂၀၃၁၄၁၂၅ ၁၈၃၀၀ စစ်ကိုင်း ၇:၀၀၊၉:၀၀
၁၆။ (ရေဦး)အောင်ရတနာ ဏB-၁၇ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၁၇၆၅၆၆ ၁၂၅၀၀ တန့်ဆည် ၄:၀၀၊ ၇:၀၀
၁၆၀၀၀ ကျွန်းလှ ၄:၀၀၊ ၅:၃၀
၁၇။ အောင်နိုင်မန်း ဏC-၇ ပုဂံလမ်း ၀၉-၄၃၁၈၉၁၇၂ ၁၀၃၀၀ ရွှေဘို ၅:၃၀ ၊၇:၀၀
၁၂၃၀၀ ကန့်ဘလူ
၁၈။ နယူးစိန်ဌေးလှိုင် ဏB-၇ ပုဂံလမ်း ၀၉-၇၃၀၃၀၃၂၃ ၁၂၅၀၀ ရွှေဘို-ဇီးကုန်း ၄:၃၀
၁၉။ Hight Class ည/၁၅ ၀၉-၇၉၃၂၁၁၁၇၀ ၃၈၀၀၀ မြစ်ကြီးနား ၁၀:၃၀
၄၈၀၀၀ ကလေး ၃:၀၀
၂၀။ တက်လမ်း ဏ/F-၁၅ ၀၉-၇၃၀၁၂၃၅၁ ၄၅၀၀၀ ကလေး ၃:၀၀
၂၁။ တင့်တိုင်းအောင် ည-၉ ၀၉-၄၀၀၄၄၂၀၂၀ ၂၅၀၀၀ ကလေး ၆:၀၀
၂၂။ ရွှေမြစ်ဆုံ ယ-၂၄ ၀၉-၇၈၁၉၄၄၄၉၁၁ ၃၈၀၀၀ မြစ်ကြီးနား ၁၀:၃၀
၂၃။ မိုးကောင်းကင် ခ-၉၊ ၁၀ ၀၉-၇၃၂၀၈၀၂၈ ၃၈၀၀၀ မြစ်ကြီးနား ၁၀:၃၀
ယာဉ်လိုင်း- ၂၃