အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ နယူးမန္တလာထွန်း

ဏE-၁၇၊ ၁၈ မြင်းခြံလမ်း၊ ​အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁-၇၀၃၉၆၉၊ ၀၁၇၀၆၀၂၈၊ ၀၁၇၀၇၅၅၉၊ ၀၁၇၀၁၇၇၂ ၁၀၉၀၀ စစ်ကိုင်း ၆:၃၀၊ ၈:၃၀
၁၂၇၀၀ မုံရွာ ၈:၃၀  
၂။ အာကာသ ဏ-F/၁၆၊ မြင်းခြံလမ်း၊ အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ) ဝ၉၇၃၀၀၀၀၉၆၊ ဝ၉၇၃၀၀၀၀၉၅ ၁၁၈၀၀ မုံရွာ   ၅:၀၀
၁၃၃၀၀ ရေဦး ၂:၀၀
၃။ ရွှေမန္တလာ(မန္တလာထွန်း)

ဏ-D/၁+၂၊ မြင်းခြံလမ်း၊

ဏ-E/၁၆၊ ​အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၁၇၀၆၀၇၁၊ ဝ၁၇၀၁၆၁၅၊ ဝ၉၅၀၄၂၆၄၄၊ ဝ၉၇၃၀၁၇၇၈၁၊ ဝ၉၂၂၂၈၇၃၅၊ ဝ၉၄၂၀၇၂၀၀၅၈

၁၂၈၀၀

၂၅၀၀၀

မုံရွာ

ကလေး

၇:၀၀

၂:၀၀

၄။ နယူးစိန်ဌေးလှိုင် ဏ-B/၂၊ ပုဂံလမ်း ဝ၉၇၃၀၃၀၃၂၃၊ ဝ၉၇၃၀၂၄၁၅၂၊ ဝ၉ ၃၆၈၇၈၇၆၇၊ ဝ၉ ၉၇၃၁၆၂၁၃၃၊ ဝ၉ ၇၈၉၇၉၇၈၈၃၊ ဝ၉ ၄၅၁၉၆၀၃၂၅

၁၁၅၀၀

၁၁၀၀၀

၁၁၅၀၀

၁၀၀၀၀

၁၁၅၀၀

၁၂၀၀၀

၁၃၀၀၀

မုံရွာ

ဘုတလင်

စိုင်ပြင်

ရွှေဘို

ဇီးကုန်း

ရေဦး

တန့်ဆည်

၄:၃၀၊ ၄:၃၀၊ ၄:၃၀၊ ၆:၃၀၊ ၇:၃၀
၅။ (ရေဦး)အောင်ရတနာ ဏ-B/၁၆-၁၇၊ ပုဂံလမ်း၊ ဏ-B/၁၄၊ (ကုန်ဂိတ်) ဝ၉၂၀၅၀၉၂၃၊ ဝ၉၇၃၁၇၆၅၆၆

၁၂၅၀၀

၁၄၀၀၀

၁၆၀၀၀

၁၃၅၀၀

၁၉၅၀၀

၁၅၀၀၀

၁၄၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

တန့်ဆည်

ရွှေဘို

ကောလင်း

ကျွန်းလှ

ခင်ဦး

 

 

၄:၃၀

 

 

၅:၃၀

 

၆:၃၀

၇:၃၀

၆။ ​အောင်နိုင်မန်း ဏ-C/၇၊ ပုဂံလမ်း ၀၉၄၃၁၈၉၁၇၂၊ ၀၉၄၃၁၈၉၁၇၃၊ ၀၉၃၁၇၁၉၁၂၃ ၁၀၃၀၀ ဇီးကုန်း၊ ကာဘိုး ၆:၀၀
၁၂၃၀၀ ကန့်ဘလူ၊ ကျွန်းလှ ၅:၃၀
၁၃၃၀၀ အထူး ရွှေဘို ၇:၀၀
၇။ ရွှေသလ္လာ ဏ-C/၉ ပုဂံလမ်း ဝ၉၆၈၁၈၂၉၀၊ ၀၉၄၉၂၉၈၂၅၆၊ ၀၉၇၉၅၉၄၃၇၅၅

၁၂၈၀၀

၁၃၈၀၀

 

၁၄၈၀၀

မုံရွာ

အရာတော်

ပုလဲ

မင်းတိုင်ပင်

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၆:၀၀

၈။ High Class (High Class Special) ည/၁၉၊၂၀၊၂၁ ဥဿာ(အထက်)လမ်း ဝ၉၄၂၀၂၂၅၇၇၇၊ ဝ၉၇၉၃၂၁၁၁၇၀၊ ဝ၉၃၀၁၅၅၂၈၅

၃၀၀၀၀ အထူး

၂၅၀၀၀ ရိုးရိုး

ကလေး

၃:၀၀၊

၄:၃၀

၉။ တင့်တိုင်းအောင် ည/၉၊ ၁၀ ဥဿာ(အထက်)လမ်း ဝ၉၄၀၀၄၄၂၀၂၀၊ ဝ၉၄၅၀၀၆၆၄၂၇၊ ဝ၉၄၇၆၀၅၇၀၀

၁၂၈၀၀

၂၅၃၀၀

၃၀၃၀၀

မုံရွာ

ကလေး

တမူး

၆:၀၀

၃:၀၀

၃:၀၀

၁၀။ လုမ္ဗနီ ယ/၂၅၊ ၂၆ (ယ)ကွင်း ဝ၉၉၇၇၉၀၈၀၁၁၊ ဝ၉၉၇၇၉၀၈၀၂၂၊ ဝ၉၄၅၀၀၅၇၅၆၈၊ ဝ၉၈၆၂၉၈၀၉ ၁၆၅၀၀ အထူး မုံရွာ ၈:၀၀
၁၁။ ​နေကြာ ယ/၁၈ (ယ)ကွင်း ဝ၉၂၆၁၃၀၈၅၈၂၊ ဝ၉၂၆၁၃၀၈၅၈၃၊ ဝ၉၉၇၁၉၉၇၀၀၁

၁၁၈၀၀

၁၃၃၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

၅:၀၀

၅:၀၀

၁၂။ E Lite ယ/၅၊၆၊၇၊၈ (ယ)ကွင်း ဝ၉၄၉၇၂၁၁၆၉၊ ဝ၉၉၇၉၈၃၈၃၁၁၊ ဝ၉၉၇၉၈၃၈၃၂၂၊ ဝ၉၉၇၉၈၃၈၃၃၃ ၁၂၈၀၀ မုံရွာ  

၇:၃၀ ၈:၃၀

၁၃။ တက်လမ်း ဏ-F/၁၄၊၁၅ မကွေးလမ်း အောင်ဆန်းကွင်း(ဂိတ်ခွဲ) အထူးတန်းဝင်ပေါက်ဘေး ဝ၉၄၉၅၉၁၂၁၁၊ ဝ၉၄၉၅၉၁၂၁၇၊ ဝ၉၄၉၅၉၁၂၁၆၊ ဝ၉၇၃၀၁၂၃၅၁

၂၅၀၀၀

၃၀၀၀၀ အထူး

ကလေး

၂:၀၀

၂:၀၀

၁၄။ ခိုင်မန္တလေး ဏ-F/၁၀၊၁၁၊ မကွေးလမ်း၊ အောင်ဆန်းကွင်း၊ ဖဆပလရှေ့(ဂိတ်ခွဲ) ဝ၉၉၇၇၁၈၅၅၆၀၊ ဝ၉၉၇၇၁၈၅၅၇၀၊ ဝ၉၂၀၁၁၂၅၁၊ ဝ၉၂၀၅၄၂၉၄

၁၁၀၀၀

၁၈၅၀၀ အထူး

စစ်ကိုင်း

၈:၀၀

၉:၃၀

၁၅။ မြတ်မန္တလာထွန်း ဏ-F/၆၊၇၊ မကွေးလမ်း၊ အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်၊ ဘူတာကြီးရှေ့(ခွဲ)၊ပ/၂၇၊ ၂၈ (ကုန်ဂိတ်) ဒနင်းရိုးချောင်းပတ်လမ်း ဝ၉၇၉၉၅၃၀၀၅၉၊ ဝ၉၂၀၅၀၉၁၉၊ ဝ၉၂၀၃၁၄၁၂

၁၁၀၀၀

၁၈၈၀၀ အထူး

စစ်ကိုင်း  

၇:၀၀

၉:၀၀

၁၆။ မိုးကောင်းကင် က-၉၊ ၁၀ (ပ)ကွင်း ဝ၁၇၀၄၆၈၅၊ ဝ၁၆၃၇၆၄၃၊ ဝ၁၆၃၇၆၄၄၊ ဝ၉၅၁၆၁၈၈၁၊ ဝ၉၃၁၀၉၂၅၄၈၊ ဝ၉၇၃၂၀၈၀၁၈ ၁၂၃၀၀

မုံရွာ

အရာတော်

ပုလဲ

၉:၀၀

၆:၀၀

၇:၀၀

၅:၀၀

၈:၀၀

၁၇။ ရွှေမန်းသူ

က/၂၊ (ပ)ကွင်း

တောင်ဥက္ကလာ၊ ပါရမီဝင်း

ဝ၉၂၆၁၄၀၀၈၄၄၊ ဝ၉၂၆၁၄၀၀၈၅၅၊ ဝ၉၃၁၃၁၃၆၆၉

၁၁၃၀၀

 

မုံရွာ  

၅:၀၀

၁၈။ ရွှေစင်စင်္ကြာ (​ရွှေစင်)

ဘ/၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆၊ ၂၇၊ (ပ)ကွင်း

အောင်ဆန်းကွင်း၊ဖဆပလ​ရှေ့(ဂိတ်ခွဲ)

ဝ၉၇၃၂၂၅၄၈၁၊ ဝ၉၇၃၂၂၅၄၈၂၊ ဝ၉၄၄၂၂၅၁၁၈၈၊ ဝ၉၄၄၂၂၅၁၁၉၉၊ ဝ၉၄၀၂၆၃၅၉၉၉၊ ဝ၉၇၃၂၄၉၈၁၄

၁၁၀၀၀

 

 

၁၂၅၀၀

၁၂၀၀၀

၁၂၀၀၀

မုံရွာ

 

 

ရေဦး

ပုလဲ

အရာတော်

 

၂:၀၀

၉:၀၀

၈:၀၀

၅:၀၀

၆:၀၀

၈:၀၀

၁၉။ စွမ်း Group

ဏ/ C- ၁၄

၀၉၇၈၉၃၂၂၄၃၃၊ ဝ၉၇၉၅၁၇၉၆၉၊ ဝ၉၂၆၂၆၆၅၁၃၃

၁၁၀၀၀

၁၂၀၀၀

၁၃၀၀၀

မုံရွာ

ရေဦး

တန့်ဆည်

 

၄:၀၀

၄:၀၀

၄:၀၀

၂၀။ မင်းသန့်ဇော်

င/၁

ဝ၉၂၅၉၅၅၅၂၉၀၊ ၀၉၄၉၂၁၄၂၁၄၊ ၀၉၉၇၁၉၉၇၀၀၁

၁၁၃၀၀

 

 

 

စစ်ကိုင်း

မြောင်

ပရိမ္မ

 

 

၄:၀၀

၄:၀၀

၄:၀၀

ယာဉ်လိုင်း- ၂၀