အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ ရိုးမ (င/၁၅)၊ဥဿာလမ်း

၀၉-၈၆၁၁၀၆၁၊

၀၉-၄၂၁၁၅၈၀၄၉

၅၅၀၀ မြန်အောင် ၇:၀၀၊ ၁၀:၃၀ ၇:၀၀ ၊ ၈:၀၀
၂။ မြတ်ရတနာ (င/၁၄)၊ ဥဿာလမ်း

၀၉-၂၆၃၅၂၇၃၁၉ ၊

၀၉-၇၉၉၅၂၁၂၅၉

၃၀၀၀

ကျောက်တံခါး၊

တောကျွဲအင်း၊

တောင်ငူ၊

ဖဒိုလမ်းဟောင်း

၇:၀၀ ၊

၈:၀၀၊

၉:၃၀၊၁၁:၀၀၊

၇:၃၀၊၁၀:၀၀

၁၂:၃၀၊

၁:၃၀ ၊

၃:၀၀၊၅:၁၅၊

၁၂:၀၀

၃။ ပဒုမ္မာ (င/၁၂)၊ ဥဿာလမ်း ၀၉-၇၉၉၉၄၂၂၁၀ ၃၅၀၀ တောင်စွန်း ၉:၀၀
၁၂:၀၀၊
၄။ ဂန္တ၀င်(အောင်ကျော်စိုး) (C/၁၃)၊ ဥဿာလမ်း ၊ဘရင့်နောင်(ဂိတ်ခွဲ) ၀၉-၄၃၀၀၈၀၄၀၊ ၀၉-၄၃၀၀၈၀၇၀ ၄၃၀၀ တောင်ငူ

၇:၀၀

၉:၀၀၊

၁၁:၀၀

၁:၀၀

၊၃:၀၀၊

၅:၀၀၊၆:၀၀၊၇:၀၀၊

၅။ မင်းမကိုဋ် (C/၁၂) ဥဿာလမ်း ၀၉-၇၉၁၂၅၃၁၄၁

၁၅၀၀၊

၂၈၀၀၊

၂၈၀၀

ပဲခူး၊

မဒေါက် ၊

ရွှေကျင်

၁၁:၃၀၊ ၁၂:၀၀၊
၆။ ရွှေခရီး (C/၁၁)ဥဿာလမ်း ၀၉-၄၂၈၀၁၅၇၂၉

၃၀၀၀၊

၃၀၀၀၊

၃၀၀၀၊

၃၅၀၀

ပဲခူး၊

ဖဒို၊

ပဲနွယ်ကုန်း

၊ကျောက်ကြီး

၆:၀၀၊ ၆:၃၀၊ ၊

၉:၀၀၊

၁၀:၀၀

၁:၀၀၊၂:၀၀၊

၅:၀၀၊၆:၀၀

၇။ အောင်တံခွန် (C-၁၀)(A)၊ ဥဿာလမ်း ၀၉-၇၃၁၃၀၇၇၀ ၃၀၀၀ ဖဒို ၇:၃၀
၁:၀၀
၃၅၀၀ ကျောက်ကြီး
၈။ GEC (C/၄၊၃)၊ဥဿာလမ်း ၀၉-၄၂၈၁၁၃၇၇၅ ၄၃၀၀ တောင်ငူ   ၇:၀၀၊
၉။

၀င်းရတနာ

(ကျောက်ကြီး၊တောကျွဲအင်း)

(C/-၃)၊ဥဿာလမ်း

၀၉-၈၆၅၁၇၉၀၊

၀၉-၇၈၁၇၉၀၂၈၀၊

၀၉-၇၈၅၅၇၃၇၅၇၊

၀၉-၇၉၉၉၄၅၃၉၃

၃၅၀၀၊

၂၅၀၀၊

၂၅၀၀၊

၂၅၀၀၊

၃၀၀၀

ကျောက်ကြီး(လမ်းဟောင်း)၊​ကျောက်ကြီး၊

ပိန်းဇလုပ်၊

​ညောင်လေးပင်၊

ဒိုက်ဦး၊

​တောကျွဲအင်း၊ပဲနွယ်ကုန်း၊

ကျောက်တံခါး၊ဖဒို၊မြို့ချောင်း

၈:၃၀၊

၉:၃၀ ၊

၁၁:၀၀၊

၁:၀၀၊

၃:၀၀၊

၄:၀၀၊

၁၀။ ရွှေခြင်္သေ့၊ရွှေမေတ္တာ C/5 ၊ ဥဿာလမ်း

၀၉-၇၃၉၀၀၈၁၆၊

၀၉-၂၅၀၁၁၁၀၇၈

၃၅၀၀ ဖြူး၊ကညွတ်ကွင်း   ၅:၀၀၊
၁၁။ ငမိုးရိပ် C/၁၊ ဥဿာလမ်း ၀၉-၄၃၁၂၁၄၇၀

၁၇၀၀၊

 

၁၅၀၀

ညောင်လေးပင်၊

ဒိုက်ဦး၊

ပဲခူး

၇:၃၀၊

၈:၀၀၊

၉:၃၀၊၁၀:၃၀၊

၁:၃၀၊

၃:၀၀၊

၄:၃၀၊၅:၀၀၊

၁၂။ နှင်းချယ်ရီ ည/၁၇၊ ဥဿာ(ထက်)လမ်း

၀၉-၇၈၅၄၉၀၆၈၃၊

၀၉-၇၉၉၉၄၃၇၉၇

၄၃၀၀ တောင်ငူ ၆:၃၀ ၊၈:၃၀ ၊၁၀:၃၀ ၂:၃၀ ၊၅:၀၀ ၊
၁၃။ စေတမန်

ည/၁၂၊၁၃၊၁၄၊

ဥဿာ(အထက်)လမ်း၊

အောင်ဆန်းကွင်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၁-၇၀၉၄၃၀၊

၀၉-၇၈၄၆၁၆၁၆၂၊

၀၉-၇၈၄၆၁၆၁၆၃၊

၀၉-၇၈၄၆၁၆၁၆၄

၄၃၀၀ တောင်ငူ ၆:၀၀၊၇:၀၀ ၊၈:၀၀ ၊၉:၀၀၊၁၀:၀၀ ၊၁၁:၀၀ ၊၁၂:၀၀ ၁:၀၀၊၂:၀၀၊၃:၀၀ ၊၄:၀၀၊၅:၀၀ ၊၆:၀၀ ၊၇:၀၀ ၊၉:၃၀
၁၄။ ရွှေနတ်တောင် စ-၃ ၊ဒဂုံလမ်း ၀၉-၇၃၀၆၂၅၀၃

၂၈၀၀၊

၂၀၀၀

ရွှေကျင်၊

ညောင်လေးပင်

၆:၃၀ ၊

၉:၃၀ ၊၁၁:၃၀

၁:၃၀၊

၃:၃၀

၁၅။ အောင်စစ်ခိုင် ဆ/၇၊၈ ဒဂုံလမ်း

၀၉-၇၃၂၁၂၁၀၇၊

၀၉-၄၂၁၁၄၇၄၄၆၊

၀၉-၄၂၁၁၄၇၄၄၈၊

၀၉-၇၉၉၉၄၈၁၁၃

၅၀၀၀၊

၅၅၀၀၊

၇၅၀၀

ပြည်၊

ဥသျှစ်ပင်၊

မင်းတုန်း၊ပဒါန်း

၆:၀၀ ၊

 

၆:၀၀

၅:၀၀၊

 

၆:၀၀

၁၆။ ဧရာသစ္စာ ဆ/၅ ဒဂုံလမ်း

၀၉-၄၃၀၈၃၀၀၀၊

၀၉-၇၃၆၃၁၄၃၃

၅၅၀၀ ကြံ့ခင်း ၇:၀၀ ၇:၀၀
မြန်အောင် ၉:၃၀ ၉:၀၀
၁၇။ ၀င်းရတနာ (ရွှေကျင်) ဆ/၃ ဒဂုံလမ်း ၀၉-၅၀၆၂၅၃၄ ၂၈၀၀ ရွှေကျင် ၆:၀၀၊ ၇:၀၀၊ ၉:၀၀၊
၁၁:၀၀
၁၂:၃၀၊ ၁:၁၅၊ ၂:၀၀၊
၃:၃၀၊
၁၈။ ငွေကမ္ဘာ ဆ/၂ ဒဂုံလမ်း

၀၉-၈၆၂၂၄၀၆၊

၀၉-၃၁၇၄၅၉၀၂

၃၀၀၀

ကြို့ပင်ကောက်၊

ဇီးကုန်း

၇:၃၀၊

၈:၃၀၊ ၁၀:၀၀၊
၁၁:၃၀၊

၁:၀၀၊

၂:၃၀၊၄:၃၀၊

၁၉။ ဘုန်းမြတ်ပိုင်

ဆ/၁ ဒဂုံလမ်း၊

မော်လမြိုင်လမ်း၊

ပုဂံလမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉-၈၅၀၁၆၄၆၊

၀၉-၄၃၄၄၄၄၄၃၊

၀၉-၇၃၂၂၅၆၅၆

၅၀၀၀၊

၅၅၀၀

ပြည်၊

ပေါက်ခေါင်း

၇:၀၀ ၊

၈:၀၀ ၊၉:၀၀၊ ၉:၃၀ ၊၁၀:၀၀ ၊၁၁:၀၀ ၊၁၂:၃၀

 

၂:၀၀၊၄:၃၀ ၊၆:၀၀ ၊၇:၃၀ ၊၉:၃၀ ၊၁၀:၀၀၊

၂၀။ မြရွှေပွင့်ဖြူ ဏ-B/၄ ပုဂံလမ်း

၀၁-၆၃၇၅၉၀၊

၀၉-၇၃၀၀၆၈၁၉၊

၀၉-၇၃၂၃၈၇၂၃

၇၅၀၀

ဉသျှစ်ပင်၊မင်းတုန်း၊

ရှမ်းတပ်၊ကံတုတ်၊ပဒါန်း

  ၄:၀၀ ၊၅:၀၀
၂၁။ ကနောင်မင်းသား

ဏ-C/၄ ပုဂံလမ်း၊

ဒဂုံလမ်း (ဂိတ်ခွဲ)

၀၉-၇၃၀၄၃၂၂၄၊

၀၉-၄၂၀၉၅၄၈၄

၅၅၀၀ ကြံ့ခင်း၊မြန်အောင် ၅:၃၀ ၊၈:၀၀ ၈:၀၀
၂၂။ နယူး အောင်ကျော်မိုး ဏ-C/၁၄ ပုဂံလမ်း၊ မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၁-၇၀၀၉၇၄၊

၀၉-၂၅၃၃၅၉၂၅၅၊

၀၉-၃၂၉၀၈၁၀၁

၅၀၀၀(ထူး) ပြည် ၈:၀၀ ၅:၃၀၊၆:၃၀၊၇:၃၀
၂၃။ အာရှ ဏ-C/၁၇ ပုဂံလမ်း

၀၁-၆၃၆၉၉၆၊

၀၁-၆၃၇၂၇၇၊

၀၉-၄၂၀၀၉၁၉၇၈၊

၀၉-၄၃၁၄၃၆၄၀

၊၀၉-၄၉၃၁၀၉၇၅

၅၀၀၀ ပြည် ၅:၀၀၊၆:၀၀၊၇:၃၀ ၊၈:၃၀ ၊၉:၃၀၊၁၁:၀၀ ၊၁၂:၀၀ ၁:၀၀၊၂:၀၀၊၃:၀၀ ၊၄:၀၀၊၅:၀၀ ၊၆:၀၀ ၊၉:၀၀ ၊
၂၄။ မျိုးဆက်သစ်

ဏ-C/၁၆၊၁၈ ပုဂံလမ်း၊

မော်လမြိုင်လမ်း(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉-၄၂၈၂၀၇၀၄၊

၀၉-၅၀၁၇၁၂၉၊

၀၉-၈၆၁၈၂၀၁

၅၀၀၀ ပြည်

၆:၃၀၊၈:၀၀၊၉:၀၀၊

၁၀:၃၀၊၁၁:၃၀

၁:၀၀၊၃:၃၀၊၅:၃၀၊၆:၃၀၊

၈:၃၀၊၉:၃၀၊၁၀:၃၀

၂၅။ ရွှေမန်းသူ က/၂(ပ)ကွင်း တောင်ဥက္ကလာ ပါရမီ၀င်း

၀၉- ၂၆၁၄၀၀၈၄၄၊

၀၉-၂၆၁၄၀၀၈၅၅၊

၀၉-၃၁၃၁၃၆၆၉

၄၇၀၀ တောင်ငူ၊ရေတာရှည်၊ဆွာ ၇:၃၀ ၅:၃၀
၂၆။ ဇေယျာရွှေပြည်

ဂ/၇(ပ)ကွင်း ဥဿာ(အောက်)လမ်း

(ဂိတ်ခွဲ)

၀၉- ၆၈၀၉၅၂၂၊

၀၉-၇၉၇၇၃၄၆၃၃

၅၀၀၀ တောင်ငူ၊   ၁:၀၀၊ ၄:၀၀၊
၂၇။ သံလွင် (TL)

ဃ/၁(ပူးတွဲ)

မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၂၆၀၉၀၅၈၅၂

၄၅၀၀၊

၃၀၀၀

ပြည်၊

မိုးညို

 

၁၂:၃၀၊၁:၀၀၊၂:၀၀၊၊၅:၃၀၊

၁၁:၃၀၊

၂၈။ ဘ၀သစ် ဃ/၂(ပူးတွဲ) မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉- ၄၅၀၀၃၈၈၅၀ ၄၅၀၀

သဲကုန်း၊

ပုတီးကုန်၊

ဆင်မြီးဆွဲ

၈:၀၀ ၊

၁၁:၀၀ ၊

၄:၀၀

 
၂၉။ ဆင်ပေါင်ဝဲ-ဒဂုံ ဃ/၄ မော်လမြိုင် ၀၉- ၇၃၀၉၁၁၁၂ ၄၈၀၀ ဆင်ပေါင်ဝဲ-ပြည် ၆:၀၀ ၆:၀၀
၃၀။ အောင်ကျော်မိုး ဃ/၆ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၃၀၆၈၄၅၁၁၊

၀၉-၄၉၇၆၄၄၉၅

၅၅၀၀

ကြံ့ခင်း

မြန်အောင်

  ၆:၃၀
၃၁။ အောင်ရတနာ ဃ/၈မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉- ၇၉၆၉၉၉၄၈၅ ၄၅၀၀

ပုတီးကုန်း/သဲကုန်း

ဆင်မြီးဆွဲ

ပေါင်းတလည်

၇:၀၀  
၃၂။ KKP ဃ/၉ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၄၃၁၆၃၀၈၅

၀၉-၃၀၃၀၀၀၆၄၁

၃၀၀၀

၃၅၀၀

၄၅၀၀

၄၀၀၀

 

၄၅၀၀

မိုးညို

ရေကင်း

ညောင်လေးပင်

ထိန်တော

ပတ္တော်

ပေါင်းတလည်

တာမွန်

၆:၀၀ ၊၁၀:၃၀ ၊

၇:၃၀ ၊၅:၃၀ ၊၁၁:၃၀ ၊

၄:၀၀ ၊

၆:၃၀ ၊၉:၃၀ ၊

၈:၃၀ ၊

၈:၀၀ ၊

 

၁:၀၀

 

 

 

 

 

၁၂:၃၀

၃၃။ သိဒ္ဓိအောင် ဃ/၁၁ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၄၂၁၇၁၉၈၆၂

၀၉-၃၁၀၇၂၂၉၂

၃၀၀၀

၄၅၀၀

ဇီးကုန်း

နတ်တလင်း

တာမွန်

၈:၃၀ ၊၁၁:၀၀၊

၉:၃၀ ၊

၁၂:၃၀၊၁:၃၀

၂:၃၀

၃:၃၀

၃၄။ ဓူဝံ(မိဘမေတ္တာ) ဃ/၁၅ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၄၉၃၀၅၄၉

 

၃၀၀၀

၄၀၀၀

မိုးညို

ပတ္တော်

ထိန်တော

၅:၀၀ ၊

၆:၀၀ ၊

၇:၀၀ ၊၈:၀၀ ၊၉:၀၀ ၊

၁၁:၀၀၊

၂:၀၀

၃၅။ နန်းထိုက်စံ ဃ/၂ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၇၃၀၂၄၂၈၂

 

၃၈၀၀

 

ပုသိမ်

၄:၀၀ ၊

၄:၀၀ ၊

၃၆။ ဂန္တ၀င်သစ် ဃ/၅ မော်လမြိုင်လမ်း

 

၅၀၀၀

၅၅၀၀

ပြည်

အောင်လံ

၇:၃၀ ၊

၈:၀၀၊

၃၇။ ရွှေကျွန်းသစ် ဃ/၁၀ မော်လမြိုင်လမ်း

၀၉- ၉၆၅၁၉၁၂၃၅

၅၅၀၀

၄၃၀၀

ရေနီ

တောင်ငူ

၁၀:၃၀ ၊

၅:၃၀၊

ယာဉ်လိုင်း- ၃၇