အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

(ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်
ယာဉ်လိုင်းအမည်
တည်နေရာ
တယ်လီဖုန်း
နှုန်း(ကျပ်)
ခရီးစဉ်
ထွက်ခွာချိန်
နံနက်
ညနေ
၁။ ဂန္ထဝင် (င/၁၃)၊ဥဿာလမ်း ၀၉-၇၃၀၈၈၀၆ ၄၃၀၀ တောင်ငူ ၁၁:၀၀
၂။ အောင်သူ (ဆ/၆)၊ ဒဂုံလမ်း ၀၉-၅၄၀၄၅၈၃ ၃၀၀၀ ကြို့ပင်ကောက် ၈:၀၀ ၃:၀၀
၃။ ဂန္တဝင် (င/၁၃)၊ ဥဿာလမ်း ၀၉-၇၃၀၈၈၀၀၆ ၄၃၀၀ တောင်ငူ ၇:၀၀
၉:၃၀၊၁၁:၀၀
၁:၀၀၊၃:၀၀၊
၅:၀၀၊၇:၀၀
၄။ ငမိုးရိပ် (င/၁)၊ ဥဿာလမ်း ၀၉-၄၃၁၂၁၄၇၀ ၂၀၀၀ ညောင်လေးပင် ၇:၀၀
၉:၀၀၊၁၀:၃၀
၁:၃၀၊၃:၀၀၊
၄:၃၀၊၅:၀၀
၅။ ငြိမ်းချမ်း (ဃ/၂)မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၇၃၀၂၄၂၈၂ ၁၅၀၀ ဒိုက်ဦး ၁:၃၀
၆။ စေတမန် (ည/၁၂၊၁၃၊၁၄)ဥဿာလမ်း ၀၉-၇၀၉၄၃၀ ၄၃၀၀ တောင်ငူ ၆:၀၀၊ ၉:၀၀၊ ၁၀:၀၀ ၁:၃၀၊၃:၀၀၊
၆:၀၀၊၇:၀၀
၇။ ဘုန်းမြတ်ပိုင် (ဆ-၁)၊ ဒဂုံလမ်း ၀၉-၂၅၀၂၈၂၀၆၈၊ ၀၁-၇၂၆၁၃၄၊ ၀၉-၅၀၁၀၃၇၇ ၅၅၀၀ ပေါက်ခေါင်း ၁၀:၃၀ ၁၀:၃၀
၅၀၀၀ ပြည် ၇:၀၀ ၇:၃၀
၈။ (မာန်)မျိုးဆက်သစ် (ဏ/စီ-၁၈)၊ပုဂံလမ်း ၀၉-၅၀၁၇၁၂၉ ၃၈၀၀၀ မြစ်ကြီးနား ၁၀:၃၀
၉။ အာရှ (ဃ/စီ-၁၇)၊ပုဂံလမ်း ၀၉-၄၃၁၄၃၆၄၀၊ ၀၁-၆၃၆၉၉၆ ၅၀၀၀ ပြည် ၅:၃၀၊၈:၀၀ ၉:၀၀၊၅:၀၀၊၂:၀၀၊၈:၀၀
၇၅၀၀ တောင်တွင်းကြီး
၆၀၀၀ အောင်လံ
၁၀။ (မာန်)မျိုးဆက်သစ် ဏ-C-၁၈၊ပုဂံလမ်း ၀၉-၅၀၁၇၁၂၉ ၅၀၀၀ ပြည် ၆:၃၀၊၁၀:၃၀၊၁၂:၀၀ ၁:၃၀၊၃:၃၀၊၅:၃၀၊
၆:၃၀၊၁၀:၃၀
၁၁။ ရွှေမေတ္တာ(တောင်ငူ) င-၂၊ ဥဿာလမ်း ၀၉-၇၃၄၀၀၈၇၆ ၃၅၀၀ ကညွတ်ကွင်း/ရေတာရှည် ၅:၀၀
၁၂။ ရေွှတံခါး/ရွှေခရီး င-၁၁၊ ဥဿာလမ်း ၀၉-၄၂၀၀၇၇၅၃၈ ၃၀၀၀ ကျောက်တံခါး ၀၉:၃၀ ၁:၃၀
၁၃။ ဥဿာ ဃ-၆၊ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၂၅၀၇၄၈၃၅၊ ၀၉-၄၂၈၀၂၉၇၁၄ ၃၅၀၀ ဒိုက်ဦး ၇:၀၀၊၁၁:၄၅၊၁၂:၄၅ ၁:၁၅၊၂:၀၀
၁၄။ နှင်းချယ်ရီ င-၁၄ ၀၉-၇၈၅၄၉၀၆၆၈၃ ၄၃၀၀ တောင်ငူ ၆:၃၀ ၅:၀၀
၁၅။ အောင်ရတနာ(ပြည်) မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၇၉၆၉၉၉၄၈၅ ၅၀၀၀ ပြည် ၇:၀၀ ၁၂:၀၀
၁၆။ KKP မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၈၆၁၆၉၈၄ ၆၃၀၀ ပေါင်းတလည် ၈:၀၀
၅၃၀၀ ညောင်လေးပင် ၄:၃၀
၁၇။ သိဒ္ဓိအောင် မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၄၂၁၇၁၉၈၆၂ ၅၃၀၀ တာပွန် ၆:၀၀၊ ၇:၃၀၊ ၈:၃၀၊
၉:၃၀၊ ၁၀:၃၀၊ ၁၁:၃၀
၁:၃၀၊ ၂:၃၀၊ ၃:၃၀၊
၄:၃၀၊ ၅:၃၀
၁၈။ ဓူဝံ မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၄၉၃၀၀၅၃၄၉ ၃၀၀၀ မိုးညို ၅:၀၀၊ ၇:၀၀၊ ၉:၀၀၊
၁၀:၀၀၊ ၁၁:၀၀
၁:၀၀၊၂:၀၀
၁၉။ ဘဝသစ် မော်လမြိုင်လမ်း ၀၉-၇၈၅၅၅၄၄၉၉၃ ၄၈၀၀ သဲကုန်း ၁၁:၀၀
၂၀။ ဝင်းရတနာ(ရွှေကျင်) ဒဂုံလမ်း ၀၉-၅၀၆၂၅၃၄ ၂၈၀၀ ရွှေကျင် ၆:၀၀ ၂:၃၀
၂၁။ ဝင်းရတနာ(ပဲနွဲ့ကုန်း) ဥဿာ(ထက်)လမ်း ၀၉-၈၆၅၁၇၉၀ ၃၀၀၀ ပဲနွဲ့ကုန်း ၈:၃၀ ၄:၃၀
၂၂။ အောင်တံခွန် ဥဿာ(ထက်)လမ်း ၀၉-၃၁၃၀၇၇၀ ၃၅၀၀ ဖဒို-ကျောက်ကြီး ၇:၀၀ ၁၂:၀၀
၂၃။ မင်းမကိုဋ် ဥဿာ(ထက်)လမ်း ၀၉-၇၉၁၂၅၃၁၄၁ ၂၈၀၀ ရွှေကျင် ၁၁:၀၀ ၁၂:၃၀
၂၄။ မြတ်ရတနာ ဥဿာ(ထက်)လမ်း ၀၉-၄၉၄၄၀၃၃၄ ၃၀၀၀ တောကျွဲအင်း ၆:၀၀ ၄:၀၀
၂၅။ ငွေကမ္ဘာ ဒဂုံလမ်း ၀၉-၈၆၂၂၄၀၆ ၃၀၀၀ ဇီးကုန်း ၇:၃၀ ၃:၃၀
ယာဉ်လိုင်း- ၂၅